Protikorupčný plán

 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585 z 12. decembra 2018 bola schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023. Štátna vedecká knižnica v Prešove v rámci plnenia úloh  Protikorupčnej politiky SR zaviedla do svojej každodennej činnosti efektívne protikorupčné opatrenia v rámci Protikorupčného plánu v podmienkach Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, ktorý vychádza z premisy, že je účinnejšie predchádzať korupcii, než samotný proces riešenia prípadov, keď korupcia už vznikne.

Protikorupčný plán v podmienkach Štátnej vedeckej knižnice v Prešove bol vypracovaný s cieľom realizovať protikorupčnú prevenciu a boj proti korupcii na základe identifikácie korupčných rizík a príčin korupcie, so zámerom zamedziť vzniku nových podmienok, príležitostí a situácií pre korupčné správanie v inštitúcii a s úmyslom presadiť a chrániť verejný záujem prostredníctvom zmenšovania priestoru a príležitosti pre korupciu.

Zámerom implementácie protikorupčného plánu v ŠVK v Prešove je:

  • zavedenie funkčného systému kontroly a riadenia korupčných rizík,
  • nastavenie účinných kontrolných mechanizmov a zabezpečenie efektívneho odhaľovania korupčného konania,
  • ochrana verejného záujmu a odmietanie korupčného správania a konania na všetkých organizačných úrovniach - nulová tolerancia korupcie,
  • zvýšenie povedomia o korupcii a aktivizovanie protikorupčného správania a konania zamestnancov knižnice,
  • vytvorenie podmienok na nahlasovanie podozrení z korupcie a možnosti ochrany jej oznamovateľov,
  • využívanie výsledkov riadenia korupčných rizík na zvýšenie účinnosti protikorupčnej prevencie,
  • presadzovanie mechanizmov umožňujúcich náležité reagovanie na podozrenia z porušení štandardov verejnej integrity,
  • presadenie transparentnosti rozhodovania, konania a procesov a minimalizácia rozhodovania založeného na vlastnej úvahe,
  • vytvorenie podmienok na zabránenie zneužitia moci, vplyvu a postavenia, klientelizmu, rodinkárstvu a protekcionárstvu.