Organizačný poriadok

 

Organizačný poriadok ŠVK je organizačná norma, ktorá vymedzuje vnútorné organizačné pravidlá, tvorbu stanovených organizačných útvarov knižnice, čiže jedotlivých odborných oddelení, úsekov a referátov, ich konkrétne pracovné činnosti, vzájomné vzťahy a väzby tak, aby ich činnosť v konečnom dôsledku viedla k efektívnej prevádzke a k poskytovaniu kvalitných knižnično-informačných služieb.

Jeho súčasťou je organizačná schéma (.pdf, 1 MB), ktorá v grafickej podobe znázorňuje rozloženie organizačných útvarov knižnice. Sprístupňujeme vám organizačnú schému aj v textovej podobe.