Národný projekt Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry

 

logo OPIS   logo riadiaceho orgánu OPIS   logo MK SR   vlajka Európskej únie

 

Perex:
Štátna vedecká knižnica sa stala súčasťou prijímateľov nenávratného finančného príspevku európskych štrukturálnych fondov pre prijímateľov národných projektov v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Projekt ŠVK ako jediný reflektuje na napĺňanie horizontálnych priorít prioritnej osi 2 tohto operačného programu.

náhľad portálu www.portalsvk.sk

pozrite si kultúrne objekty na portáli knižnice

Národný projekt v gescii Ministerstva kultúry SR sa realizoval v rokoch 2011-2015. Jeho cieľom bolo vybudovanie dokumentačno-informačného centrum rómskej kultúry (DICRK) ako odborného pracoviska a novej organizačnej zložky Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Projekt bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2  Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany. ŠVK na základe výzvy Sprostredkovateľského orgánu rezortu kultúry pre (SORK pre OPIS) predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok v sume viac ako 1,9 mil. €. Po posúdení projektu hodnotiteľmi bol rozpočet schválený v sume 1 913 406,46 €, reálne sa vyčerpala suma 1 888 689,97€.

Realizácia národného projektu si stanovila tri hlavné aktivity projektu:

  1. Rekonštrukcia a interiérové vybavenie DICRK – obsahom aktivity bola rekonštrukcia budovy ŠVK na Námestí mládeže č. 4, Prešove a jej zariadenie nevyhnutným kancelárskym vybavením (použitých cca 15 % rozpočtu);
  2. Komplexné technické a technologické vybavenie DICRK – obsahom tejto aktivity bolo vybavenie pracoviska zodpovedajúcou technikou a technológiami nevyhnutnými pre jeho správne fungovanie a vytvorenie prezentačného portálu na sprístupnenie vytvoreného digitálneho obsahu (použitých cca 34 % rozpočtu);
  3. Pilotná prevádzka DICRK – obsahom poslednej aktivity bolo personálne obsadenie centra a rozbehnutie jeho činnosti vrátene spolupráce s externými spolupracovníkmi, pričom obsahovou náplňou činnosti pracoviska bolo tvorba nového digitálneho obsahu formou zaznamenávania živých prejavov rómskej kultúry v troch základných oblastiach dokumentovania – oblasť orálnej histórie, oblasť hudobného dedičstva a oblasť rómskych remesiel (použitých cca 48 % prostriedkov rozpočtu). Zvyšné 3 % rozpočtu projektu boli použité na riadenie a publicitu.

Súčasťou vybudovaného odborného pracoviska je prezentačná miestnosť, študovňa romistiky Eleny Lackovej a depozit artefaktov rómskej kultúry a fondov. Vecné ukončenie projektu sa uskutočnilo 31.10.2014 a finančné vysporiadanie 18.05.2015. Od termínu finančného vysporiadania sa národný projekt nachádza v období 5-ročnej udržateľnosti.

Úlohou dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry je sústrediť komplexné informácie o rómskej kultúre, histórii, jazyku, tradíciách a iných oblastiach života rómskej komunity na jednom mieste. Vytvorí sa tým jeden prístup k potrebným a požadovaným informáciám o všetkom, čo súvisí s rómskou problematikou a zároveň sa predstaví nový pohľad na kultúru Rómov ako súčasti európskeho kultúrneho dedičstva. Výstupmi projektu sú konkrétne prezentovateľné formáty vytvoreného digitálneho obsahu, ktoré sú dostupné prostredníctvom prezentačného portálu. Nový digitálny obsah predstavuje rozsiahle informačné portfólio zamerané na šírenie informácií o rómskej kultúre.

Veľmi dôležitou stránkou činnosti DICRK je podpora interkultúrneho dialógu v regióne, organizácia multikultúrnych stretnutí s prezentáciou kultúr jednotlivých etník, podpora debaty a otvorenej diskusie so zameraním na cieľovú skupinu stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže. Pracovisko má ambíciu stať sa vyhľadávaným zdrojom informácií pre rozličné skupiny používateľov, najmä však akademické a výskumné inštitúcie v rámci Slovenskej republiky, v dlhodobej horizonte počíta so spoluprácou s inštitúciami na európskej úrovni.

Zámery rozvoja nového pracoviska boli koncepčne spracované v Pláne rozvoja dokumentačno-informačného centra v období udržateľnosti, ktorého súčasťou je digitalizačný plán nielen na tvorbu nových „digitaly born“ objektov, ale aj na digitalizovanie už existujúcich zbierok, ktoré rómsku kultúru prezentujú. Po ukončení obdobia udržateľnosti predpokladáme spracovanie nového koncepčného materiálu na ďalšie min. 5-ročné obdobie.