LibraryEdu

 

logo Iceland Lichtenstein Norweg grants

                    „Working together for a competitive and an inclusive Europe“

Perex:
Štátna vedecká knižnica v Prešove a partnerské knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR sú zapojené do projektu LibraryEdu spolu s tromi nórskymi knižnicami. Jeho účelom je nadviazanie spolupráce pri vytváraní partnerských vzťahov medzi knihovníkmi a učiteľmi stredných škôl a zdieľanie skúseností v oblasti ďalšieho odborného rastu knihovníkov. Tento ročný projekt je začiatkom spoločnej slovensko-nórskej spolupráce, ktorá bude pokračovať ďalšími výmennými stretnutiami medzi partnermi.

Koordinátor projektu: Ministerstvo kultúry SR

Partneri Slovensko: Slovenská národná knižnica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Univerzitná knižnica v Bratislave

Partneri Nórsko: Elvenbakken vgs, Hartvig Nissens vgs, Rælingen bibliotek 

Realizácia: 1. 11. 2023 - 30. 10. 2024

Hlavný cieľ projektu: zdieľanie skúseností a vytváranie sietí knižníc

Špecifické ciele:

  • Vytváranie partnerských vzťahov medzi knihovníkmi a stredoškolskými učiteľmi. Zámerom knižníc zo Slovenska a Nórska je podeliť sa o vzájomné  skúsenosti ohľadom spolupráce so strednými školami, oslovenia a práce so študentmi a mladými ľuďmi, ktorí chcú pokračovať v štúdiu alebo sa venovať vedeckej kariére
  • Zvyšovanie vzdelania knihovníkov a neknihovníkov. Zdieľanie skúseností knižníc v oblasti ďalšieho odborného rastu absolventov knihovníctva a zamestnancov knižníc za účelom ich efektívnejšieho odborného rastu

Tri základné výstupy:

  • Analýza obsahujúca výsledky prieskumu a akčný plán ďalšej partnerskej spolupráce po ukončení projektu. Na základe výstupov spoločných stretnutí bude zrealizovaný prieskum na stredných školách, ktorého účelom je zistenie očakávaní a možností spolupráce škôl a knižníc na Slovensku a v Nórsku. Porovnajú sa možnosti oboch krajín a potenciál ďalšej spolupráce.
  • Model e-learningového nástroja, ktorý umožní nastaviť vzdelávací nástroj pre knihovníkov pracujúcich v knižniciach. V rámci spoločných stretnutí a zrealizovaného prieskumu sa zanalyzujú možnosti modelovania e-learningového vzdelávacieho nástroja na zvýšenie kvalifikačného rozvoja zamestnancov pracujúcich v knižniciach.
  • Online zborník zo záverečného diseminačného stretnutia, ktorého súčasťou budú aj možnosti spolupráce medzi partnermi v nasledujúcich rokoch po ukončení projektu. Výstupy projektu budú prezentované širokej odbornej verejnosti prostredníctvom medzinárodnej konferencie knihovníkov na Slovensku, ktorej súčasťou bude okrem odborných príspevkov aj diskusia za okrúhlym stolom na témy celoživotného vzdelávania a technologických riešení uchovávania a sprístupňovania elektronických dokumentov. Vznikne online zborník príspevkov a výstupov projektu, ktorý bude prístupný všetkým účastníkom stretnutia.