Vyhlásenie o prístupnosti

Štátna vedecká knižnica v Prešove má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.svkpo.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

  1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • na niekoľkých miestach sa porušuje kontrast textových častí (kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast minimálny);
  • súbory vo formáte PDF nespĺňajú kritériá 1.1.1, 1.3.1, 2.4.2, 2.4.5 a 3.1.1
  1. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • štruktúra niektorých dokumentov vo forme PDF nie je prístupná a zrozumiteľná (písmeno d) bod 4. §18 Všeobecné použitie formátov);
  • pre netextové časti súboru PDF sa neposkytujú alternatívne textové opisy (písmeno d) bod 6. §18 Všeobecné použitie formátov);
  • dokumenty vo forme PDF porušujú pravidlá týkajúce sa používania farieb a kontrastov (písmeno g) §18 Všeobecné použitie formátov);
  1. obsah nespadá do rozsahu pôsobnosti platných predpisov

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 1. 7. 2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané v  bodoch 1. a 2. posúdením treťou stranou (osvedčenie) a v bode 3. samohodnotením.

 Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 1. 7. 2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@svkpo.gov.sk. Správcom obsahu je Štátna vedecká knižnica v Prešove a technickým prevádzkovateľom webu je Netropolis s.r.o.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk