Faktúry a objednávky

Faktúry

Podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov knižnica má povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme údaje o prijatej faktúre za tovary, služby a práce.

Štátna vedecká knižnica v Prešove ako správca majetku štátu zverejňuje v zmysle §5  zákona č. 374/2014 Z. z. Zákon o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam dlžníkov v centrálnom registri splatných pohľadávok štátu, ktorý spravuje Ministerstvo financií  SR

Objednávky

Podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov knižnica má povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme údaje o vyhotovenej objednávke na dodanie tovarov, služieb a prác.