Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – celoživotné vzdelávanie 21. storočia

Perex:
Informačné a komunikačné technológie sú už nevyhnutnou súčasťou života ľudí, zamestnancov verejného sektora nevynímajúc. Štátna vedecká knižnica v Prešove sa v spolupráci s Akadémiou vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. Liptovský Mikuláš zapojila do vzdelávania na získanie, resp. zlepšenie digitálnych zručností.

Projekt, realizovaný v mesiacoch február – máj 2019, bol zameraný na vzdelávanie zamestnancov ŠVK v oblasti informačných a komunikačných technológií. Bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Cieľom projektu bolo zvýšiť (zlepšiť?) digitálne zručnosti a kompetencie vybraných zamestnancov, a to najmä tých, ktorí ich najviac používajú (potrebujú?) k svojej každodennej práci. V prvej fáze sa testovania na ďalšie vzdelávania zúčastnilo 33 zamestnancov, z ktorých bolo vybraných 10, aby sa vzdelávali a získali certifikát ECDL (European Computer Driving Licence - Európsky vodičský preukaz na počítače).

Účastníci absolvovali 40 hodín v každom zo 4 modulov: Základy práce s počítačom, Spracovanie textu, Tabuľkový kalkulátor a Základy práce online so záverečnou skúškou na získanie medzinárodného certifikátu ECDL Base.