Zmluvy

 

Štátna vedecká knižnica v Prešove ako povinná osoba  v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť  zverejňovať uzavretie zmluvy podľa § 5a v Centrálnom registri zmlúv.