Píše sa o nás

 

Na tomto mieste sprístupňujeme príspevky našich zamestnancov na odborné témy, ktoré boli zverejnené v odbornej alebo miestnej tlači alebo s nimi vystúpili na odborných podujatiach. Príspevky sú určené nielen knihovníkom, ale všetkým, ktorým knihy a knižnice nie sú ľahostajné.

Zároveň sprístupňujeme aj príspevky iných autorov, ktoré vyšli v tlači, boli zverejnené na internete a ktorých obsahom je Štátna vedecká knižnica a jej činnosť, podujatia, aktivity.

2021

Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove vlani navštívilo 305.700 ľudí. In: Teraz.sk, 8. 9. 2021. Dostupné z: https://www.teraz.sk/regiony/svk-v-presove-vlani-navstivilo-fyzic/551892-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253Bsearch

Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove vlani navštívilo vyše 305-tisíc osôb. In: Korzár Prešov, 30. 5. 2021. Dostupné z: https://presov.korzar.sme.sk/c/22670864/statnu-vedecku-kniznicu-v-presove-vlani-navstivilo-vyse-305-tisic-osob.html (Verejný odpočet ŠVK v Prešove za rok 2020)

Prírastok cez 10 tisíc knižničných jednotiek. In: Televízia TV7, 30. 5. 2021. Dostupné z: https://tv7.sk/index.php/spravodajstvo/item/1672-prirastok-cez-10-tisic-kniznicnych-jednotiek

Verejný odpočet činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Prešove za rok 2020. In: Prešovský večerník, 27.5.2021. Dostupné z: https://www.povecernik.sk/spravy/presov-a-region/verejny-odpocet-cinnosti-statnej-vedeckej-kniznice-v-presove-za-rok-2020/

ŠVK v Prešove. In: RTVS, STV 2. Ukrajinský magazín. Publicistická relácia zo života ukrajinskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku. Utorok 23. 3. 2021,15.20 hod. Dostupné z: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15425/265327#111

Vedecká knižnica v Prešove otvorí novú čitáreň In: Korzár Prešov, 27. 2. 2021. Dostupné z: https://presov.korzar.sme.sk/c/22606496/vedecka-kniznica-v-presove-otvori-novu-citaren.html

2020

RTVS, Rádio Regina, relácia: Našli sme v regióne..., termín 3. 10. 2020  (reportáž o výstave Libri muti magistri sunt...), za ŠVK:  G. Oľšavská, L. Němcová, M. Domenová. Viac na: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1673/1426434).

Správy RTVS z regiónov. 27. október 2020 (rtvs - dicrk - virtualne prehliadky). Viac na: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/247312#681

Rampa aj presklený výťah. Priestory vedeckej knižnice v Prešove obnovia. Rekonštrukcia má trvať osem mesiacov. 5. november 2020, SITA Čítajte viac: https://presov.korzar.sme.sk/c/22527326/rampa-aj-preskleny-vytah-priestory-vedeckej-kniznice-v-presove-obnovia.html

DOMENOVÁ, Marcela. Z produkcie Akademickej tlačiarne v Trnave – fragmenty knižnej kultúry v Prešove. In:  Liber – verbum – monumentumque III. (pramene konfesionality a kultúry v dejinách). Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK v Prešove, 2020, s. 125 – 147. ISBN 978-80-89614-68-4.

DOMENOVÁ, Marcela. Publikácie ku knižnej, duchovnej, hudobnej i národnej kultúre z produkcie ŠVK v Prešove v roku 2019 (dokumentovanie kultúrneho dedičstva tradične a netradične). In: Bulletin SAK, roč. 28, 2020, č. 2, s. 29 – 31. ISSN 1335-7905.

DOMENOVÁ, Marcela, NĚMCOVÁ, Lucia. Knihovník a bibliograf Jozef Repčák a jeho vzťah k regiónu. In: XXII. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů. Ed. Zdeňka Mikulecká. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2020, s. 100 – 108. ISBN 978-80-7052-153-3. Dostupné na: https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/Sbornik-2019-final.aspx

NĚMCOVÁ, Lucia. Historické kalendáre vo fonde Štátnej vedeckej knižnice Prešov (k fragmentom slovacík z 19. storočia, sonda do problematiky). In: Spoločnosť a dejiny III. (pramene – pamiatky – kultúra). Ed. Marcela Domenová. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2020, s. 94 – 105. ISBN 978‐80‐555‐2625‐6. Dostupné online: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Domenova10

NĚMCOVÁ, Lucia, OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Beletria a história vo fonde Obecnej knižnice mesta Prešova a ich identifikácia vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove (sonda do problematiky). In: Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928: Zborník príspevkov a výberová bibliografia. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrica, 2020, s. 146 – 165. ISBN 978-80-89388-81-3.

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Dielo Jána Samuela Kriebela Versuch einer Geschichte der königl. Freyen Stadt Eperies in Oberungarn a dejiny Prešova. In: Liber – verbum – monumentumque III. (duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách). Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK v Prešove, 2020, s. 54 – 67. ISBN 978-80-89614-68-4.

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Cirkevná spisba vybraných prešovských evanjelických farárov. In: Kniha 2020. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Zost. Daniela Škulová. Martin: Slovenská národná knižnica, 2020, s. 394 – 405. ISBN 978-80-8149-138-2 (print), ISBN 978-80-8149-139-9 (PDF). Dostupné na internete: https://online.fliphtml5.com/mdfbt/kgxe/#p=1

MUŠINKA, Alexander. Elena Lacková I.: život s novinami Romano nevo ľil. Prešov: ŠVK v Prešove, 2020. 224 s. ISBN 978-80-89914-67-7

2019

Závadská, Valéria.  Nové logo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove alebo zmena je život... / New logo of The State Scientific Library in Prešov or life is a change... In: Bulletin SAK, roč. 27, č. 1, 2019, s. 51-54. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2019&cislo=1

Domenová, Marcela. Nové klenoty knižnej kultúry v ŠVK v Prešove (akvizícia tlačí zo 16. storočia) / New Jewels of Book Culture at the The State Scientific Library in Prešov (Acquisition of the 16th century prints). In: Bulletin SAK, roč. 27, č. 1, 2019, s. 15-24. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2019&cislo=1

Domenová, Marcela. Nové knižné publikácie z produkcie OHKF ŠVK v Prešove v roku 2018 / New book publications from the production of The State Scientific Library in Prešov in 2018. In: Bulletin SAK, roč. 27, č. 1, 2019, s. 55-56. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2019&cislo=1

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Od monarchie k republike: zlomové udalosti na stránkach dobovej tlače a ich reflexia v knižnej kultúre (výstava, ŠVK v Prešove, november 2018 – február 2019). In: Z dejín národnej kultúry Slovenska I (udalosti, osobnosti a pamiatky z obdobia formovania moderného slovenského národa). Prešov: ŠVK Prešov, 2019, s. 193. ISBN 978-80-89614-64-6.

Domenová, Marcela,  Němcová, Lucia. Bibliograf PhDr. Michal Socha – jubilant, kolega a priateľ / Bibliographer PhDr. Michal Socha - colleague and friend is celebrating his jubilee. In: Bulletin SAK, roč. 27, č. 1, 2019, s. 61-65. ISSN 1335-7905. Dostupné z:  http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2019&cislo=1

ČONKA, Roman, FERKOVÁ, Valéria, ZÁVADSKÁ, Valéria, Domenová, Marcela. Týždeň slovenských knižníc v prešovskej vedeckej ... / The Week of Slovak Libraries in Prešov´s science ... In: Bulletin SAK, roč. 27, č. 2, 2019, s. 29-31. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2019&cislo=2

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Slovenská republika rád a jej odraz v literatúre a historickej spisbe (odborná výstava, ŠVK v Prešove, 21.6.2019-14.9.2019). In: Z dejín národnej kultúry Slovenska I (udalosti, osobnosti a pamiatky z obdobia formovania moderného slovenského národa). Prešov: ŠVK Prešov, 2019, s. 194. ISBN 978-80-89614-64-6.

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Od monarchie k republike: zlomové udalosti na stránkach dobovej tlače a ich reflexia v knižnej kultúre (výstava, ŠVK v Prešove, november 2018 – február 2019). In: Dejiny 1/2019 –  internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. Prešov: Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, 2019, s. 157. ISSN 1337-0707. 

KAČMÁR, Šimon. Vedecká konferencie Náboženské pomery a konfesionalita v odraze knižnej kultúry a prameňoch (osobnosti – udalosti – pamiatky), Prešov 10. – 11. september 2019. In: Spoločnosť a dejiny (človek – priestor – kultúra) II. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2019, s. 109-112. ISBN 978-80-555-2368-2.

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Reformácia – protireformácia a Prešov: z dejín knižnej a duchovnej kultúry mesta (výstava, ŠVK v Prešove, 16. september 2019 – 27. december 2019). In: Spoločnosť a dejiny (človek – priestor – kultúra) II. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2019, s. 112-113. ISBN 978-80-555-2368-2.

ROMA SPIRIT 2019 – Kategória KULTÚRA. 4. 12. 2019. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=PcvyYT0mgg8

2018

ZÁVADSKÁ, Valéria.  Kúzelná fyzika alebo ako dostať vedu bližšie k ľuďom... / Magic physics or how to get science closer to people... In: Bulletin SAK. Roč. 26, č. 1, 2018, s. 53-55. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2018&cislo=1

Domenová, Marcela. Nové publikácie k dejinám knižnej a duchovnej kultúry (z edičnej činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Prešove 2016 – 2017) / New publications on the history of book and spiritual culture (from the editorial activities of the State Scientific Library in Prešov 2016 - 2017). In: Bulletin SAK. Roč. 26, č. 1, 2018, s. 59-64. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2018&cislo=1

ZÁVADSKÁ, Valéria.  Štyridsaťštyri knihovníckych rokov Anny Vaľkovej / Forty-four library years of Anna Vaľková. In: Bulletin SAK. Roč. 26, č. 2, 2018, s. 46-47. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2018&cislo=2

Fircáková, Kamila. Štátna vedecká knižnica v Prešove v knižničnom systéme Slovenska: niekoľko pohľadov. In: Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018, s. 9-21. ISBN 978-80-89614-58-5.

NĚMCOVÁ, Lucia. Vedecká konferencia Tvorba, preklad a kritika v interdisciplinárnych súvislostiach (Ivan Macinský a slovensko-ukrajinské literárny vzťahy), Prešov 2017. In: Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Prešov: ŠVK v Prešove, 2018, s. 227-229. ISBN 978-80-89614-58-5.

Domenová, Marcela. Vedecká konferencia Udalosti a osobnosti formovania moderného slovenského národa (knižná kultúra – jazyk – školstvo – osveta), Prešov 24.-25. apríl 2018. In: Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018, s. 229-231. ISBN 978-80-89614-58-5.

Domenová, Marcela. Výstava Formovanie moderného slovenského národa v starých tlačiach:  fragmenty knižnej kultúry v  historických knižniciach mesta Prešov z rokov 1780 – 1875, ŠVK v Prešove 2018. In: Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018, s 231-233. ISBN 978-80-89614-58-5.

ŇACHAJOVÁ, Mária. Ukrajinistika v ŠVK v Prešove (sonda do bibliografickej a edičnej činnosti v rokoch 1959 – 2015). In: Ivan Macinský – ukrajinský básnik, prekladateľ a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2018, s. 130-153. ISBN 978-80-89614-55-4.

2017

ZÁVADSKÁ, Valéria.  Knižnica v meste a mesto v knižnici alebo dvojité prešovské výročie / Library in a city and city in a library or a double anniversary in Prešov. In: Bulletin SAK. Roč. 25, č. 4, 2017, s. 18-27. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2017&cislo=4

ČERNAK, Valerija. Pam’jati vyznačnoji postati ukrajinciv Slovaččyny - Ivana Macyns'koho; Foto Myroslava Iljuka. In: Nove žyttja. Roč. 67, č. 19 (2017), s. 2

DOMENOVÁ, Marcela. Umelecký text a teória literatúry- posledná publikácia bibliografického oddelenia ŠVK Prešov. In: Osobnosti v knižnej kultúre a historických prameňoch: ad honorem Jozef Repčák. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2017, s. 229-230. ISBN 978-80-89614-41-7.

DOMENOVÁ, Marcela. Výstava Dejiny Prešova a regiónu v literatúre a prameňoch: z edičnej činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. In: Osobnosti v knižnej kultúre a historických prameňoch: ad honorem Jozef Repčák. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2017, s. 232-233. ISBN 978-80-89614-41-7.

(ija). Pam’jati vyznačnoji postati ukrajinciv Slovaččyny - Ivana Macyns'koho. In: Duklja. Rik 65, No 5 (2017), s. 32-33. ISSN 0419-8131.

DOMENOVÁ, Marcela. Výstava Na začiatku bolo Slovo- kniha v liturgii a modlitbe. In: Liber – verbum – monumentumque (duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách). Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2017, s. 155-156. ISBN 978-80-89614-38-7.

DOMENOVÁ, Marcela. Výstava Martin Luther (1483-1546) v odraze knižnej kultúry: pamiatky cirkevnej reformácie a Prešov. In: Liber – verbum – monumentumque: (duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách). Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2017, s. 156-158. ISBN 978-80-89614-38-7.

[redakcia]. Prezentacija zbirnyka. In: Veselka. Roč. 67, č. 7 (2018/2019), s. 7.

-mi-. Ivan Macyns'kyj jak poet i perekladač. In: Nove žyttja. Roč. 69, č. 1 (2019), s. 2

2016

Závadská, Valéria.  Rómska kultúra inak... / Roma culture in other way. In: Bulletin SAK, roč. 24, č. 1, 2015, s. 44-46. ISSN 1335-7905. Dostupné z:  http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2016&cislo=1

DOMENOVÁ, Marcela. Nové publikácie z edičnej činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Prešove v roku 2015 / New publications from the publishing activities of the State Scientific Library in Prešov in 2015. In: Bulletin SAK, roč. 24, č. 1, 2015, s. 51-53. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2016&cislo=2

Derfiňák, Patrik.  Verbum – liber – oratio, vedecká konferencia k dejinám duchovnej kultúry (Prešov, 23. novembra 2016). In: Annales historici Presovienses. Roč. 16, č. 2 (2016), s. 153-154. ISSN 1336-7528.

DERFIŇÁK, Patrik. Zaujímavá konferencia venovaná dejinám duchovnej kultúry. In: Zborník štúdií a odborných článkov z dejín relígií II. [elektronický zdroj]. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2016, s. 109-110. ISBN 978-80-555-1706-3. Dostupné z:  http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Geremesova4

JACKANYN, Ivan. Čytaty, ščob dumaty. In: Nove žyttja. Roč. 66, č. 5 (2016), s. [1]

BISCHOF, Lenka. Odborná výstava Štúrovci a slovenský romantizmus v starých tlačiach 19. storočia – Fragmenty knižnej kultúry v historickom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. In: 19. storočie v zrkadle písomných prameňov: z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska. Prešov: ŠVK v Prešove, 2016, s. 242-244. ISBN 987-80-89614-30-1.

BISCHOF, Lenka. Odborná výstava Svetozár Hurban Vajanský (1847 – 1916) – spisovateľ, novinár, literárny kritik a politik: osobnosť realizmu na stránkach dobových tlačí a periodík. In: 19. storočie v zrkadle písomných prameňov: z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska. Prešov: ŠVK v Prešove, 2016, s. 244-246. ISBN 987-80-89614-30-1.

DOMENOVÁ, Marcela. Kultúra jazyka a slova v starých tlačiach: od národného obrodenia po kodifikáciu slovenského jazyka (odborná výstava). In: 19. storočie v zrkadle písomných prameňov: z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska. Prešov: ŠVK v Prešove, 2016, s. 235-236. ISBN 987-80-89614-30-1.

BISCHOF, Lenka. Dejiny knižnej kultúry Slovenska – 19. storočie v zrkadle písomných prameňov. In: 19. storočie v zrkadle písomných prameňov: z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska. Prešov: ŠVK v Prešove, 2016, s. 236-238. ISBN 987-80-89614-30-1.

2015

ZÁVADSKÁ, Valéria.  Rómska hudba na Slovensku / Romani Music in Slovakia. In: Bulletin SAK. Roč. 23, č. 1, 2015, s. 53-55. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2015&cislo=1

ZÁVADSKÁ, Valéria. Národný projekt je ukončený, a čo ďalej? In: Mediamatika a kultúrne dedičstvo: revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve, č. 2/2015. ISSN 1339-777X. Dostupné z: http://fhv.uniza.sk/mkd_revue/02_2015.html

ZÁVADSKÁ, Valéria. Rómovia v knižnici, knižnica medzi Rómami alebo ako sa digitalizuje rómska kultúra. In: Zborník INFOS 2015. Bratislava: SSKK, 2015, s. 384-405. ISBN 978-80-89586-08-0. Dostupné z: http://www.infolib.sk/files/infos_2015_prezentacie/zbornik-infos-2015_web_27_6_2015.pdf

DOMENOVÁ, Marcela. Nové publikácie z edičnej činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Prešove v roku 2014 / New publications from the publishing activities of the State Scientific Library in Prešov in 2014. In: Bulletin SAK. Roč. 23, č. 1, 2015, s. 65-86. ISSN 1335-7905. Dostupné z:  http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2015&cislo=3

ČONKA, Roman. Rómska kultúra v digitálnej podobe. In: Knižnica. Roč. 16, č. 1(2015), s. 3-6. Dostupné z: http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2015/Kniznica_2015_01.pdf

ČONKA, Roman – GODLOVÁ, Erika. Poznaním svojej minulosti získavame možnosť lepšie formovať svoju budúcnosť. In: Knižnica. Roč. 16, č. 1(2015), s. 3-6. Dostupné z: http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2015/Kniznica_2015_01.pdf

DOMENOVÁ, Marcela. Výstava Od monarchie k republike (prvá svetová vojna v starých tlačiach), Prešov 2014. In: Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia (osobnosti – udalosti – dobová tlač). Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK Prešov, 2015, s. 227-228. ISBN 978-80-89614-20-2.

DOMENOVÁ, Marcela. Cirkevné historické knižnice – RTVS, Regina KE 17. 3. 2015 – rozhlas. Dostupné z: http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1541/174624

GODLOVÁ, Erika – BOTOŠOVÁ, Barbora. Mojím cieľom je povýšiť rómsku hudbu a prezliecť ju z kroja do fraku. In: Knižnica. Roč. 16, č. 1(2015), s. 3-6. Dostupné z: http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2015/Kniznica_2015_01.pdf

GODLOVÁ, Erika – ZÁVADSKÁ, Valéria. Roma music in Slovakia. In: Slovakia Today English Language Current Affairs Programme from Slovak Radio. RTVS, 19. 3. 2015, 9:05. Dostupné z: http://en.rsi.rtvs.sk/articles/society-and-culture/76278/roma-music-in-Slovakia

Digitalizácia rómskeho kultúrneho dedičstva: národný projekt Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry In: OPIS VIDEONEWS, elektronický videonewsletter o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti, 1/2015. Dostupné z: https://youtu.be/tC3SavAUQ4A

ĎURINOVÁ, Ingrid. Na štúdium si musí zarobiť. Maľuje obrazy slávnych Rómov. In: SMEsk, 1. 6. 2015. Dostupné z: http://romovia.sme.sk/c/7835706/na-studium-si-musi-zarobit-maluje-obrazy-slavnych-romov.html

HOPTOVÁ, Luciána. Dejiny knižnej kultúry Slovenska – 19. storočie v zrkadle písomných prameňov. Prešov, 28. – 29. september 2015. In: Dejiny 2/2015internetový časopis, s. 189-190. Dostupné z: http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_2_2015.pdf

KIŠŠA, Martin. Logoseriál: Slovenské knižnice. 3. 4. 2015. Dostupné z: http://detepe.sk/logoserial-slovenske-kniznice/

ŠMELKOVÁ, Katarína. (Nie) som obeťou násilia. In: Prešovský večerník. R. 26, č. 6292 (2. 12. 2015), s. 5. ISSN 1336-4030

Ukrajinský magazín RTVS. Publicistická relácia zo života ukrajinskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku (PhDr. M. Ňachachová – prezentácia knihy Siluety), záznam z 21. 4. 2015 – televízia. Dostupné z: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7828/64248

Zrealizované projekty prioritnej osi č. 2 OPIS. In: OPISNEWS, elektronický newsletter o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti, 1/2015. Dostupné z: http://www.graphicmail.sk/sk_members/4798/ftp/OPISnews01_2015.pdf

Živá kniha s Jozefom Banyákom. In So vakeres / Rómsky magazín. STV2, 21.5.2015, 15.50 hod. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Fa1dmIm_6vY

ZÁVADSKÁ, Valéria. Digitálna rómska kultúra ako výsledok národného projektu. 29. 6. 2015. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=_Mybqj55_tI

 (jaf). Zond u starodruky. In: Nove žyttja. Roč. 65, č. 24 (2015), s. 3.

2014

DOMENOVÁ, Marcela. Z edičnej činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Prešove v roku 2013 / From publishing activities of the State Research Library in Prešov in 2013. In: Bulletin SAK. Roč. 22, č. 1, 2013, s. 59-62. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2014&cislo=1

DOMENOVÁ, Marcela. Pamätná kniha mesta Prešova I.-III.- záslužná edícia historického prameňa vydaná v ŠVK Prešov / Commemorative book of the city Prešov I.-III. – a rewarding edition of the historical source published by The State Scientifi c Library in Prešov. In: Bulletin SAK. Roč. 22, č. 2, 2013, s. 44-47. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2014&cislo=2

DŽUPINKOVÁ, Zuzana. Akcie venované Týždňu slovenských knižníc 2014 v ŠVK Prešov. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Prešov: ŠVK v Prešove, 2014, s. 165-169. ISBN 978-80-89614-17-2.

DŽUPYNKA, Zuzana. Dvi akciji v Deržavnij naukovij biblioteci v Prjaševi. In: Nove žyttja. Roč. 64, č. 10 (2014), s. 3.

DŽUPINKOVÁ, Zuzana: Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 200. výročia narodenia Tarasa Ševčenka v Prešove. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Prešov: ŠVK v Prešove, 2014, s. 162-165. ISBN 978-80-89614-17-2.

DERFIŇÁK, Patrik. Ďalšia z konferencií venovaných knižnej kultúre. In: Annales historici Presovienses. Roč. 14, č. 2 (2014), s. 109-110. ISSN 1336-7528.

DOMENOVÁ, Marcela. Belo Klein-Tesnoskalský – nositeľ Mimoriadnej ceny – In Memoriam za kronikársku činnosť (SNM v Martine, 21. 3. 2013). In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Prešov: ŠVK v Prešove, 2014, s. 154-156. ISBN 978-80-89614-17-2.

DOMENOVÁ, Marcela. Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a začiatkom 20. storočia (východné Slovensko – pamiatky – osobnosti – udalosti ), Prešov 2014. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Prešov: ŠVK v Prešove, 2014, s. 170-173. ISBN 978-80-89614-17-2.

DOMENOVÁ, Marcela. Prešov ako miesto výskumu dejín knižnej kultúry: (sonda do aktivít ŠVK Prešov. In: Kniha 2014: výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore: zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: Slovenská národná knižnica, 2014, s. 136-150. ISBN 978-80- 8149-037-9. ISSN 1336-5436.

DOMENOVÁ, Marcela. Vedecká konferencia Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách Slovenska (knižná kultúra – pamiatky – osobnosti). In: Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiatky – osobnosti). Prešov: ŠVK v Prešove, 2014, s. 172-174. ISBN 978-80-89614-18-9.

DOMENOVÁ, Marcela. Vedecká konferencia Spoločnosť a knižná kultúra (knižnice – osobnosti – udalosti), Prešov 2013. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Prešov: ŠVK v Prešove, 2014, s. 161-162. ISBN 978-80-89614-17-2.

(tasr). Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry sprístupnia verejnosti (6. 9. 2014). Dostupné z: http://pis.sk/clanok/14113/dokumentacnoinformacne_centrum_romskej_kultury_spristupnia_verejnosti.html.

2013

ZÁVADSKÁ, Valéria.  Rómska kultúra v digitálnom prostredí /Roma culture in the digital environment. In: Bulletin SAK. Roč. 21, č. 4, 2013, s. 13-22. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/2013/SAK_2013_4.pdf

ZÁVADSKÁ, Valéria.  Národný projekt: dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. In: IT lib: informačné technológie a knižnice. Roč. [17], č. 1(2013), s. 28-30. ISSN 1335-793X. Dostupné z: www.ctvisr.sk/itlib

DERFIŇÁK, Patrik. Konferencia o kresťanskej kultúre v dejinách Slovenska. In: Religiones [elektronický zdroj]: zborník z dejín relígií. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013, s. 84-85. ISBN 978-80-555-0992-1. Dostupné z: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Derfinak1

DOMENOVÁ, Marcela. 60. výročie zriadenia Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Prešov, 10. – 14. september 2012. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013, s. 163-165. ISBN 978-80-89614-02-8.

DOMENOVÁ, Marcela. Pamätná kniha mesta Prešova – krst trojzväzkovej publikácie. Prešov, 13. september 2012. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013, s. 162-163. ISBN 978-80-89614-02-8.

DOMENOVÁ, Marcela. Historický knižničný fond ŠVK Prešov (k vyhláseniu 1. časti fondu za HKF v roku 2012. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska IV. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013, s. 152-159. ISBN 978-80-89614-04-2.

DOMENOVÁ, Marcela. Z dejín vydavateľskej činnosti ŠVK Prešov (1952 – 2012). In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013, s. 30-40. ISBN 978-80-89614-02-8.

DŽUPINKOVÁ, Zuzana. Obrobka ukrajins'kych piriodycnych vydan' Slovaccyny v Deržavnij naukovij biblioteci u Prjaševi [Spracovanie ukrajinských periodických vydaní v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove]. In: Ukrajins'ki mas-media v Slovaccyni pislja 1945 roku ta prezentacija v nych Ukrajiny : materialy Mižnarodnoji konferenciji, jaka vidbulsja 19 - 20 žovtnja 2012 roku v Prjaševi ... Prjašiv : Sojuz rusyniv-ukrajinciv Slovac'koji Respubliky, 2013, s. 99-109. ISBN 978-80-85137-32-3.

NACHAJOVÁ, Mária. Periodiká ruskej a ukrajinskej emigrácie vydávané na Slovenska v rokoch 1924 –1944. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013, s. 134-147. ISBN 978-80-89614-02-8.

NEMCOVÁ, Lucia. Prešovský bibliografický deň 2013. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska IV. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013, s. 161-162. ISBN 978-80-89614-04-2.

CIŽMÁROVÁ, Mária. Slovenská ukrajinistika - súčasný stav výskumu (po roku 1993). In: Katedra ukrajinistiky IRUS Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 1953 – 2013. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 28-43. ISBN 978-80-555-0803-0.

DERFINÁK, Patrik. Konferencia o kresťanskej kultúre v dejinách Slovenska. In: Religiones: Zborník z dejín relígií. Eds. Patrik Derfinák, Gita Geremešová. Prešov: Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove ; Prešovská univerzita v Prešove, s. 84-85. ISBN 978-80-555-0992-1. Dostupné z: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Derfinak1

  1. R. [Roman, Michal]. Knyha pro tvorcist' Illi Halajdy. In: Nove žyttja. Roč. 63, č. 3 (2013), s. 2. Dostupné z: www.rusini-ukrajinci.tym.sk

-mi- [Iljuk, Miroslav]. Prezentacija v biblioteci. In: Nove žyttja. Roč. 63, č. 7 (2012) [(2013)], s. 3. Dostupné z: www.rusini-ukrajinci.tym.sk

MUŠINKA, Mikuláš. Trydcjat' rokiv amators'koho teatru na Prjašivšcyni (1919-1949). In: Duklja. Rik 61, No 4 (2013), s. 85-86.

OROSOVÁ, Martina. KLEIN-TESNOSKALSKÝ, Belo. Pamätná kniha mesta Prešova. Diel I. (do roku 1700): s úvodnými poznámkami Marcely Domenovej. Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2012, XCIV, 261, CDXXXVIII s. ISBN 978-80-85734-96-6. KLEIN-TESNOSKALSKÝ, Belo. Pamätná kniha mesta Prešova. Diel II. (1701 – 1919): s úvodnými štúdiami Patrika Derfináka a Marcely Domenovej a poznámkami Patrika Derfináka. Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2012, LXXIV, 469, DXC s. ISBN 978-80-85734-97-3. KLEIN-TESNOSKALSKÝ, Belo. Pamätná kniha mesta Prešova. Diel III. (1938 – 1941): s úvodnou štúdiou Martina Pekára a poznámkami Martina Pekára a Marcely Domenovej. Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2011, LX, 428, CII s. ISBN 978-80-85734-94-2 In: Fórum archivárov. Roč. XXII, 2013, č. 2, s. 53-55. Dostupné z: www.archivari.sk

(pv). Živá rómska kultúra v novom odbornom pracovisku. In: Prešovský večerník. Roč. 24, č. 5761 (24. september 2013), s. 7. ISSN 1336-4030.

-ts-. O rómskej kultúre by sme mali vedieť oveľa viac: národný projekt Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. In: Bardejovské novosti. Roč. 24, č. 34 (2013), s. 5, 6. ISSN 1338-1067.

Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. 1. 9. 2013. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=_JLgBdX7zug

DŽUJKO, Ján. Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách Slovenska: (knižná kultúra – pamiatky – osobnosti). Prešov 17. septembra 2013. In: Dejiny: internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. ISSN 1337-0707. Roč. VIII, č. 2 (2013), s. 221-222. Dostupné z: http://dejiny.unipo.sk/Blog Posts/dejiny-22013.html

-mi-. [ILJUK, Miroslav]. Prezentacija v biblioteci = Prezentácia v knižnici. Fotogr. In: Nove žyttja. Roč. 63, č. 7 (2012) [(2013)], s. 3.

  1. R. [ROMAN, Michal]. Knyha pro tvorčist' Illi Halajdy = Kniha o tvorbe Eliaša Galajdu. Fotogr. In: Nove žyttja. Roč. 63, č. 3 (2013), s. 2.

NĚMCOVÁ, Lucia. Dejiny knižnej kultúry východného Slovenska III. In: Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska II. Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2013, s. 163-165. ISBN 978-80-89614-03-5.

DOMENOVÁ, Marcela. Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách Slovenska (knižná kultúra – pamiatky – osobnosti), Prešov, 17. 9. 2013. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska IV. Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2013, s. 162-164. ISBN 978-80-89614-04-2.

DOMENOVÁ, Marcela. Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách Slovenska (knižná kultúra - pamiatky - osobnosti): správa z konferencie, Prešov, 17. september 2013. In: Annales historici Presovienses. Roč. 13, č. 2 (2013), s. 110-111. ISSN 1336-7528.

2012

DOMENOVÁ, Marcela. Z edičnej činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Prešove za rok 2011 / Publishing Activities of the State Scienti' c Library in Prešov in 2011. In: Bulletin SAK, roč. 20, č. 1, 2012, s. 61-63. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2012&cislo=1

ZÁVADSKÁ, Valéria.  60 rokov Štátnej vedeckej knižnice v Prešove / 60 Years of The State Scientifi c Library in Prešov. In: Bulletin SAK, roč. 20, č. 1, 2012, s. 6-9. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2012&cislo=3

SLOVÍK, Radoslav (rs). Sústredia komplexné informácie. In: Prešovský večerník. Roč. XXIII, č. 5388 (21. marca 2012), s. 2. ISSN 1336-4030.

DERFIŇÁK, Patrik. O nových knihách z fondu ŠVK. In: Religiones 2012. Eds. Imrich Belejkanič, Patrik Derfiňák. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012, s. 83-85. ISBN978-80-555-0700-2. Dostupné z: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Belejkanic1

DERFIŇÁK, Patrik. Odborný seminár o kresťanskej kultúre. In: Religiones 2012. Eds. Imrich Belejkanič, Patrik Derfiňák. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012, s. 76-77. ISBN978-80-555-0700-2. Dostupné z: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Belejkanic1

DERFIŇÁK, Patrik. Dejiny knižnej kultúry východného Slovenska. In: Annales historici Presovienses. Roč. 12, č. 2 (2012), s. 162-163 ISSN 1336-7528.

BAČA, Juraj. Dukument rozvytku našoji literatury. In: Nove žyttja, Roč. 62, č. 5 (2012), s. 4. Dostupné z: www.rusini-ukrajinci.tym.sk

BAČA, Jurij. Literatura jak dokument doby: (do bibliohrafiji knyžkovych vydan' ukrajins'koji literatury Čechoslovaččyny pislja 1945 roku). In: Duklja, Rič. 60, No 3 (2012), s. 51-57.

HAVROŠ, Oleksandr. U Prjaševi vyjšla bibliohrafija tvoriv ukrajins'kych pys'mennykiv Slovaččyny. In: Drug čitaca [05-05-2012]. Dostupné z: http://vsiknygy.net.ua/news/zakordonninovyny/18736/

-mi- [ILJUK, Miroslav]. Prezentacija svižych vydan' biblioteka. In: Nove žyttja. Roč. 62, č. 8 (2012), s. 4. Dostupné z: www.rusini-ukrajinci.tym.sk

KLIMEKOVÁ, Agáta. Edičná činnosť Bibliografického oddelenia Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. In: Knižnica. Roč. 13, č. 5 (2012), s. 34-38. ISSN 1335-7026. Dostupné z: http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2012/maj/34.pdf

[Red.?] Výstava publikácií. In: Prešovský večerník, Roč. XXIII, č. 5508 (13. septembra 2012), s. 3. ISSN 1336-4030.

ROHOŇOVÁ, Ľudmila. Bibliografia periodík národnostných menšín v Súbornom katalógu. Články Slovenskej republiky. In: Knižnica, Roč. 13, č. 4 (2012), s. 28-32. ISSN 1335-7026. Dostupné z: http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2012/april/28.pdf

ROHOŇOVÁ, Ľudmila. Bibliografia periodík národnostných menšín v Súbornom katalógu Články. Slovenskej republiky. In: Knižnica. Roč. 13, č. 6 (2012), s. 22-26. ISSN 1335-7026. Dostupné z: http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2012/jun/22.pdf

Odborný seminár o kresťanskej kultúre. In: Religiones 2012 [elektronický zdroj]: zborník dejín relígií FF PU v Prešove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012, s. 76-77. ISBN 978-80-555-0700-2. Dostupné  z: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Belejkanic1

2011

FERKOVÁ, Valéria. Niekoľko postrehov z 25-ročnej knihovníckej praxe ... / A Couple of Observations from My 25-years Librarian Practice. In: Bulletin SAK. Roč. 19, č. 1, 2011, s. 29-30. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2011&cislo=1

DOMENOVÁ, Marcela. Z edičnej činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Prešove v roku 2010 / Publishing Activities of the State Scientific Library in Prešov in 2010. In: Bulletin SAK. Roč. 19, č. 3, 2011, s. 29-30. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2011&cislo=3

VAĽKOVÁ, Anna. Mgr. Valéria Závadská. In: Bulletin SAK. Roč. 19, č. 3, 2011, s. 53-54. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2011&cislo=3

DOMENOVÁ, Marcela. Knižné skvosty, ktoré ukrýva Kolegiálna knižnica v Prešove (knižná kultúra Prešova). In: Slovenský rozhlas (relácia Panoráma). 19. 03. 2011, o 11.00-12.00 hod. Rozhovor. Red. Veronika Slaninková. Dostupné z: http://www.rozhlas.sk/radio-regina/web-archiv?rel=228

FERKOVÁ, Valéria. Drogy – morálna devastácia spoločnosti. In: Prešovský večerník. Roč. XXII, č. 5149 (31. marca 2011), s. 2. ISSN 1336-4030.

FERKOVÁ, Valéria. Pohľad na služby Štátnej vedeckej knižnice v Prešove očami jej používateľov v roku 2008. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011, s. 172-181. ISBN 978-80-85734-89-8.

ZÁVADSKÁ, Valéria, GODLOVÁ, Erika. Problematika dokumentovania a sprístupnenia rómskej kultúry v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. In: INFOS 2011: Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o postavení a úlohách pamäťových inštitúcií v oblasti rozvoja kultúry, vedy, techniky a vzdelávania. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 2011, s. 317-322. ISBN 978-80-970693-0-8.

DOBÁK, Ján. Stražanovci medzi nami. In: Prešovský večerník. Roč. XXII, č. 5272 (28. septembra 2011). ISSN 1336-4030, Príl.: Divadelné noviny, roč. X, č. 02 (sezóna 2011/2012), s. [10]. Dostupné z: http://www.vecernik.po.sk/obsah/obrazky/DN_OKTOBER.pdf

-mi- [ILJUK, Miroslav]. Kyrylyčni rukopysy v Prjaševi. In: Nove žyttja. Roč. 61, č. 13-14 (2011), s. 5. Dostupné z: www.rusini-ukrajinci.tym.sk

-mi- [ILJUK, Miroslav].  Slovnyk-dovidnyk ukrajins'kych pys'mennykiv Slovaččyny. In: Nove žyttja. Roč. 61, č. 1-2 (2011), s. 6. Dostupné z: www.rusini-ukrajinci.tym.sk

-mi- [ILJUK, Miroslav]. Knyžkovi novynky. In: Nove žyttja. Roč. 61, č. 7-8 (2011), s. 5. Dostupné z: www.rusini-ukrajinci.tym.sk

SCHIFFEROVÁ, Michaela, KAŠČÁK, Jozef. E-knihám sme ešte neprepadli: knižnice požičiavajú viac kníh odborného charakteru. In: Prešovský večerník. Roč. XXII, č. 5136 (14. marca 2011), s. 12. ISSN 1336-4030.

[red.] Anton Pavlovič Čechov. Čajka: krst knihy Kveta a Jozef Stražanovci. In: Prešovský večerník. Roč. XXII, č. 5256 (5. septembra 2011). ISSN 1336-4030, Príl.: Divadelné noviny, roč. X, č. 01 (sezóna 2011/2012), s. [4].

DOMENOVÁ, Marcela. Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách Prešova – odborný seminár v ŠVK Prešov, 23. marec 2010. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2011, s. 184-185. ISBN 978-80-85734-89-8.

SZABÓ, Viktor. Vedecká konferencia Duchovné bohatstvo východného Slovenska – Knižná kultúra II., ŠVK Prešov, 22.-23. september 2010. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2011, s. 191-194. ISBN 978-80-85734-89-8.

DOMENOVÁ, Marcela. Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska – odborný seminár, ŠVK Prešov, 30. marec 2011. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2011, s. 202-204. ISBN 978-80-85734-89-8.

2010

DERFIŇÁK, Patrik. Odborný seminár Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách Prešova, Prešov 23. marec 2010. In: Dejiny [elektronický zdroj]: internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. Roč. 5, č. 1 (2010), s. 239-240. ISSN 1337-0707. Dostupné z: http://dejiny.unipo.sk/Dejiny_1_2010.pdf

DOMENOVÁ, Marcela. Vedecká konferencia Duchovné bohatstvo východného Slovenska – Knižná kultúra II. ,Prešov 22. – 23. september 2010. In: Dejiny: internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. Roč. V, č. 2 (2010), s. 287-291. ISSN 1337-0707. Dostupné z: http://dejiny.unipo.sk/Dejiny_2_2010.pdf

Nevyhovujúce skladové priestory vedeckej knižnice. 10. 5. 2010. Dostupné z:  https://www.youtube.com/watch?v=GtD0noHqJ38

ZÁVADSKÁ, Valéria. Štátna vedecká knižnica v Prešove (Rubrika: ... miesta – dianie v meste). In: Na Pulze: časopis prešovskej univerzity. R. 3, 2010, č. 4. Dostupné z: http://napulze.unipo.sk/archiv/259-statna-vedecka-kniznica-v-presove.html

(aki). Krstilo sa písmenami. In: Prešovský večerník, Roč. XXI, č. 5058, (21. december 2010), s. 2. ISSN 13364030.

AMIR, Adrijana. Žyttja za mežamy ridnoji krajiny (Život za hranicami rodnej krajiny): Osobnosti ruskej a ukrajinskej emigrácie na východnom Slovensku ...). In: Duklja, Rič. 58, No 2 (2010), s. 80-81.

AUGUSTÍNOVÁ, Eva. Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska. In: Knižnica, roč. 11, č. 5, 2010, s. 37-38.

ČELKOVÁ, Ľudmila – DOMENOVÁ, Marcela. Predstavujeme edičnú činnosť Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. In: Knižná revue, Roč. XX, č 12 (2010), s. 10. ISSN 1210-1982.

-mi- [ILJUK, Miroslav]. Do tvorcosti Milana Bobaka. In: Veselka, Rič. [61], č. 8 (2009/2010), s. 7. ISSN 1337-6314. Dostupné z:  www.rusini-ukrajinci.tym.sk

-mi-. Pro tvorcist' poeta i perekladaca. In: Nove žyttja, Roč. 60, č. 13-14 (2010), s. 2.

 (mig). Sviatky knižníc: pozvania na prezentácie, výstavy, súťaže ci tvorivé dielne. In: Prešovský večerník. Roč. XXI, c. 4898 (24.marec.2010), s. 4. ISSN 1336-4030.

MIROĽA, Ján. Rozprávajúce obrázky: kniha Marcely Domenovej odhalila doteraz ukrývané tajomstvá Prešova 16. storočia. In: Prešovský večerník. Roč. XXI, č. 4917 (22. apríl 2010), s. [8-9]. ISSN 1336-4030.

POLÁKOVÁ, Ivana. Edičná činnosť v regionálnych a vedeckých knižniciach na Slovensku za rok 2009. In: Knižnica. Roč. 11, č. 9, 2010, s. 47, 52.

PEKAROVÁ, Katarína. Duchovné bohatstvo východného Slovenska – Knižná kultúra II. Prešov, 22. – 23. 9. 2010 – 2. ročník vedeckej konferencie. In: Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave, č. 2/2010. s. 21-23. Dostupné z: http://www.ulib.sk/files/Publikacie/bulletin/bulletin-ukbc.2.2010.pdf

Publikácia Imagines narrantes – Rozprávajúce obrázky. In: Slovensko dnes, STV1, 13.4.2010 (report. Diana Murdziková). Dostupné z: http://www.stv.sk/online/archiv/slovenskodnes?date=2010-04-13&id=15288

ROMAN, Michal. Bibliohrafija Zuzany Hanudel. In: Duklja, Rič. 58, No 1 (2010), s. 90-91

2009

HANUDELLOVÁ, Zuzana. Žyttja sered knyžok. In: Nove žyttja. Roč. 59, č. 27-28 (2009), s. 7.

-mi- [LJUK, Miroslav]. Prezentacija knyžky Vasylja Daceja. In: Nove žyttja. Roč. 59, č. 7-8 (2009), s. 5.

-mi- [LJUK, Miroslav]. Prezentacija personal'noji bibliohrafiji. In: Nove žyttja. Roč.. 59, č. 39-40 (2009), s. 4.

JACKANIN, Ivan. Zaostrené na klasiku: z produkcie bibliografického oddelenia ŠVK Prešov. In: Prešovský večerník. Roč. XX, č. 4695 (26. 5. 2009), s. 11. ISSN 1336-4030.

JACKANIN, Ivan. Zoseredženo na klasyku: z produkciji bibliohraficnoho viddilu Deržavnoji naukovoji biblioteky u Prjaševi. In: Nove žyttja. Roč. 59, č. 13-14 (2009), s. 4.

MALCOVSKÁ, Mária. Jedyna u svojij problematici. In: Narodny novynky. Roč. XIX, č. 25-28 (2009), s. 5.

VAJDOVÁ, Ivana. Týždeň slovenských knižníc prinesie zaujímavé akcie. In: Prešovský Korzár. Roč. XI, č. 68 (23. 3. 2009), s. 2. ISSN 1335-7611.

MULICÁK, Mikuláš. Zustric z ukrajins'koju knyžkoju. In: Nove žyttja. Roč. 59, č. 47-48 (2009), s. 3.

DOMENOVÁ, Marcela. Z edičnej činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Prešove v roku 2008. In: Bulletin SAK. Roč. 17, č. 1, 2009, s. 21-23. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2009&cislo=1

FERKOVÁ, Valéria. Robotofutbal sa Prešovčanom páčil. In: Bulletin SAK. Roč. 17, č. 1, 2009, s. 43-44. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2009&cislo=1

ZÁVADSKÁ, Valéria. Zahraničná spolupráca Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. In: Bulletin SAK. Roč. 17, č. 1, 2009, s. 46-47. ISSN 1335-7905. Dostupné z: http://www.sakba.sk/bulletin/?rok=2009&cislo=1

DOMENOVÁ, Marcela. Odborný seminár Duchovné bohatstvo východného Slovenska – Knižná kultúra,  Prešov 23. – 24. september 2008. In: Dejiny: internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove. Roč. IV, č. 1 (2009), s. 171-174. ISSN 1337-0707. Dostupné z: http://dejiny.unipo.sk/Dejiny_2_2009.pdf

DŽUPINKOVÁ, Zuzana. Spracovanie rusínskych a ukrajinských periodík vydávaných na Slovensku v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska I. Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2009, s. 217-225. ISBN 978-80-85734-77-5.

NACHAJOVÁ, Mária. Periodika ruskej a ukrajinskej emigrácie vo fondoch ŠVK v Prešove. In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska I. Prešov: Štátna vedecká knižnica, 2009, s. 160-181. ISBN 978-80-85734-77-5.

OLEAR, Jeva.  Zustrič z knyžkoju u Prjaševi. In: Nove žyttja. Roč. 59, č. 45-46 (2009), s. 4.

MULYČAK, Nikola. Zustrič z ukrajins'koju knyžkoju. In: Nove žyttja. Roč. 59, č. 47-48 (2009), s. 3.