textová podoba organizačnej schémy

RIADITEĽKA

 • ÚTVAR RIADITEĽKY (1,5)
  •   sekretariát
  • referát projektového manažmentu, GDPR a vnútornej kontroly
  • referát právnej agendy
 • DOKUMENTAČNO-INFORMAČNÉ CENTRUM RÓMSKEJ KULTÚRY (5)
  • referát dokumentácie rómskej kultúry
  • študovňa romistiky
 • ODDELENIE AKVIZÍCIE A SPRACOVANIA FONDOV (7)
  • referát akvizície a spracovania kníh a špec. dokumentov
  • referát analytického spracovania článkov
  • referát akvizície a spracovania seriálov a čitáreň
 • ODDELENIE EKONOMIKY A PREVÁDZKY (3,5)
  • referát účtovníctva, personalistiky a miezd
  • referát rozpočtovej politiky
  • referát verejného obstarávania, evidencia majetku a pokladňa
 • ODDELENIE HISTORICKÝCH KNIŽNIČNÝCH FONDOV (4)
  • referát spracovania historických knižničných fondov
  • študovňa starých tlačí
  • referát vedecko-výskumnej a edičnej činnosti
 • ODDELENIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ (5)
  • referát servisnej činnosti IKT
  • referát zberu, spracovania a kontroly digitálnych objektov
  • referát prezentačnej grafiky a audiovízie
 • ODDELENIE KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB (7)
  • referát absenčných výpožičných služieb
  • referát prezenčných výpožičných služieb
  • referát konzultačných a rešeršných služieb
  • referát MVS, MMVS
 • ODDELENIE OCHRANY FONDOV (6)
  • knihárska dielňa
  • sklad knižničných fondov
  • referát revízie knižničných fondov