Žiadosť o poskytnutie informácií

Knižnica prostredníctvom nižšie uvedeného online formulára poskytuje verejnosti možnosť požiadať o informácie týkajúce sa poslania, činnosti a hospodárenia ŠVK.

Povinné zverejňovanie informácií a postup pri vybavovaní žiadostí o ich sprístupnenie upravuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a metodický pokyn na vykonanie zákona č. 211/2000 Z. z. v pôsobnosti Štátnej vedeckej knižnice v Prešove.

Sadzobník úhrad nákladov za poskytnutie informácií je prílohou metodického pokynu.

uveďte úplnú adresu vrátane PSČ
uvádzajte v tvare meno@domena napr.: pista.hufnagel@mojmejl.sk