Učebnice v období 1. Československej republiky

Výstava učebníc a čítaniek slovenčiny z obdobia 1. ČSR (1918 – 1938). Môžete ju vidieť v študovni starých tlačí od 1. 2. do 30. 6. 2024.

Na výstave, ktorá je súčasťou podujatia pripomínajúceho si Medzinárodný deň materinského jazyka (21. február), prezentujeme učebnice a čítanky z obdobia rokov 1918 – 1938. Ide o publikácie prvej Československej republiky zachované vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Vyšli v slovenskom, resp. „československom“ jazyku. Medzi ich autormi nachádzame pedagógov z praxe na viacerých typoch škôl (stredné i vysoké školy). Prezentované sú aj zachované učebnice pre menšinové školy (maďarské a ukrajinské). Výstavu pripravilo oddelenie historických knižničných fondov. Kurátor výstavy: Mgr. L. Němcová, PhD.

Ťažisko výstavy predstavujú učebnice a čítanky slovenského jazyka. Pre potreby exkurzií zo strany škôl (ZŠ, SŠ, VŠ) je výstava doplnená o ukážky učebníc z iných vyučovacích predmetov.

OHKF_ucebnice

Výstava je lektorovaná, v prípade záujmu umožňuje realizáciu prednášok, prezentácie (k problematike dobovej podoby slovenčiny; čítankovým autorom – v rozsahu 1 – 2 vyučovacích hodín podľa typu školy a študentov), v rámci ktorých poukazujeme na praktické ukážky, podobu, obsah ako aj spoločenskú reflexiu učebných kníh. Študenti si môžu vyskúšať čítanie, recitáciu a vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a porovnať ich so stavom učebníc takmer spred sto rokov alebo vyfarbiť si dobové knižné ilustrácie (reprodukcie).

Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, v čase otváracích hodín študovne starých tlačí od 1. 2. do 30. 6. 2024. Vstup je voľný!

V prípade záujmu zo strany škôl, spolkov, krúžkov a pod. o exkurziu, lektorský výklad výstavy, prednášku nás kontaktujte na adrese: sst@svkpo.gov.sk.

Späť na archív noviniek