Pomoc utečencom z Ukrajiny

Knižnično-informačné služby pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnovým konfliktom

Štátna vedecká knižnica v Prešove rozširuje poskytované knižnično-informačné služby o služby pre ukrajinských občanov, ktorí museli opustiť svoju krajinu v dôsledku vojnového konfliktu a na Slovensku požiadali o štatút dočasného útočiska.

Bezplatne budeme poskytovať tieto služby:

 • bezplatnú registráciu na vstup do knižnice a využitie prezenčných služieb
 • prístup na internet v študovniach a čitárni knižnice
 • skenovanie a kopírovanie dokladov či iných potrebných dokumentov
 • prezenčné výpožičky dokumentov z knižničného fondu

Podrobnejšie informácie poskytnú zamestnanci požičovne, čitárne a študovní na Námestí mládeže 1 a/alebo na Hlavnej 99, príp. na mailovej adrese kniznica@svkpo.gov.sk

Library and information services for the people of Ukraine fleeing the war

The State Scientific Library in Prešov is expanding the provided library and information services to include services for Ukrainian citizens who have had to leave their country as a result of the war and have applied for temporary refuge status in Slovakia.

We will provide the following services free of charge:

 • free registration to enter the library and use lending services - borrowings of library items from library collections for use in library premises only
 • Internet access in study rooms and library reading room
 • scanning and copying papers or other necessary documents
 • borrowing of documents from the library collection for study and reading in study rooms and reading room in the library premises (library use only)

Detailed information will be provided by the staff in the lending library, library reading room and study rooms at Námestie mládeže 1 and / or at Hlavná 99, or at the e-mail address kniznica@svkpo.gov.sk.

Бібліотечно-інформаційні послуги для жителів України, які втікають від війни

Державна наукова бібліотека у Пряшеві розширює надані бібліотечно-інформаційні послуги, щоб включити послуги для громадян України, які були змушені покинути свою країну внаслідок війни та подали заяву про надання статусу тимчасового притулку в Словаччині.

Ми безкоштовно надамо такі послуги:

 • безкоштовна реєстрація для входу до бібліотеки та користування послугами присутності
 • доступ до Інтернету в навчальних кабінетахта читальному залі бібліотеки
 • сканування та копіювання документів або інших необхідних документів
 • постійне запозиченнядокументів з бібліотечного фонду

Більш детальну інформацію нададуть працівники прокату, читального залу та навчальних кабінетів за адресою Námestí mládeže 1 або за адресою Hlavná 99, або на адресу електронної пошти kniznica@svkpo.gov.sk.

Späť na archív noviniek