Pripravujeme vedeckú konferenciu NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS...

Štátna vedecká knižnica v Prešove usporiada 7. júna 2021 vedeckú konferenciu NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS... (knižná kultúra – osobnosti – školský život).

grafika ku konferencii

Záväznú prihlášku prosíme vrátiť do 5. 5. 2021 mailom alebo na poštovú adresu uvedenú v NÁVRATKE (.pdf)

Štátna vedecká knižnica v Prešove predstavuje v súčasnosti jednu z univerzálnych vedeckých knižníc na Slovensku. V rámci svojho pôsobenia sa okrem iného systematicky venuje aj retrospektívnej bibliografickej činnosti a výskumu knižnej a duchovnej kultúry Prešova a regiónu východného Slovenska.
Interdisciplinárna vedecká konferencia je usporiadaná pri príležitosti pripomenutia si udalostí spojených s Memorandom národa slovenského (1861), ktoré zachytili aj problematiku kultúrnych požiadaviek, otázky slovenského jazyka a jeho používania, ale aj školstvo.
Koncepčne nadväzuje na vedeckú konferenciu  z roku 2020 (Jazyk, učebnice a literatúra v dejinách Slovenska: školstvo – knižná kultúra – osobnosti, Prešov 20. – 21. 2. 2020), ktorá sa konala pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka vo vzťahu k slovenskému jazyku i jazykom národnostných menšín so snahou o zvyšovanie úrovne používania materinského jazyka a pripomenutie si súvisiacich historických udalostí, kodifikácií jazyka, školských reforiem a využitie učebníc či literárnych textov v procese vzdelávania a výchovy. Jednotlivé prednesené referáty a aktuálny stav výskumu umožňujú pokračovať v danej problematike.
V roku 2021 preto v kontexte dejín školstva a dejín knižnej kultúry upriamujeme pozornosť na otázky dejín školstva, významné školy, pedagógov, tvorcov učebníc, učebnice, resp. ďalšie učebné pomôcky ako také aj v iných, najmä národných jazykoch. Rovnako však prihliadame aj  na otázky spolkovej činnosti, život na školách, osobnosti, ktorých jubileá si pripomíname (dejatelia, spisovatelia či pedagógovia, vedci i cirkevní hodnostári, ktorí svojím životom prispeli k povzneseniu kultúry, školstva či národného povedomia). Evidujeme medzi nimi aj osobnosti z prostredia a samotnej známej myšlienky/tézy, ktorá platí i v súčasnosti – nie pre školu, ale pre život sa učíme.

Okruhy referátov vedeckej konferencie sú koncipované v širšej tematickej rovine: 

 • Memorandum národa slovenského (1861),
 • materinský jazyk v minulosti a súčasnosti, stratifikácia národného jazyka,
 • nárečia v školskej praxi,
 • kodifikácie jazyka, učebnice, šlabikáre, čítanky, školské pomôcky v minulosti i súčasnosti,
 • školské reformy,
 • médiá a knižná kultúra, učebnice a knižný trh,
 • školy – dejiny škôl, výročné správy a školské ročenky,
 • život na školách – spolky a spolková činnosť, voľnočasové aktivity študentov,
 • významní pedagógovia a významní absolventi,
 • zhodnotenie vyučovacieho procesu, školských pomôcok, praxe,
 • osobnosti v našich dejinách v kontexte sledovanej problematiky, ale aj výročia ich narodenia alebo úmrtia, napr. Juraj Fándly (1750 – 1811), Žigmund Karlovský (1772 – 1821), Alexander Štefan Rudnay (1760 – 1831), Adam Lovich de Halász (1760 – 1831), Gregor Tarkovič (1745 – 1841), František Xaver Škarnicel (1769 – 1841), Adam Hlovík (1793 – 1851), Ján Kalinčiak (1822 – 1871), Ján Botto (1829 – 1881), Štefan Tadeáš Rakovský (1832 – 1891), Eugen Krčméry (1830 – 1891), Karol Štúr (1811 – 1851), Michal Miloslav Hodža (1811 – 1870), Janko Vlastimil Matúška (1821 – 1877), Martin Hattala (1821– 1903), Andrej Kmeť (1841 – 1908), Vincent Zaymus (1841 – ?), Ján Fukas (1851 – 1923), Karol Murgaš (1881 – 1925), Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 –1958) a i.
 • digitalizácia a prezentácia knižného kultúrneho dedičstva v kontexte problematiky konferencie.

Veríme, že odborný a interdisciplinárny prístup k poznatkom prezentovaným v jednotlivých referátoch vzťahujúcich sa k vyššie uvedeným okruhom prispeje k rozšíreniu znalostí pri výskume jednotlivých parciálnych tém, ktoré sa viažu na stanovenú problematiku dejín školstva, knižnej kultúry, osobností a ich diela pre naše dejiny, jazyk i kultúru. Súhrn poznatkov bude následne odbornej verejnosti sprístupnený v zborníku vydávanom Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove.

Späť na archív noviniek