Objednávka rešerše

 

Rešerš predstavuje súpis literatúry vyhľadanej na určitú tému, pričom jej obsahom sú konkrétne záznamy o dokumentoch, ktoré sa danej téme venujú. Zvýšite tak svoju efektívnosť a skrátite čas pri riešení výskumných a vývojových úloh.

Rešeršné služby sú spoplatňované v zmysle cenníka knižnično-informačných služieb, ktorý je prílohou Knižničného poriadku ŠVK. V prípade nejasností kontaktujte odborných zamestnancov knižnice na tel. čísle +421 51 2454 210 alebo mailom na adrese resers@svkpo.gov.sk.

Podrobné informácie o spracovávaní osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

 

(povinný údaj iba v prípade požiadavky na zaslanie poštou)
(vypĺňajte s medzimestskou predvoľbou)
(povinný údaj iba v prípade požiadavky na zaslanie e-mailom)
(bližšie obsahové vymedzenie témy pomôže vylúčiť nerelevantné záznamy)
(napr.: do roku 1980, 1990-2009, knihy za roky 1999-2009, časopisy za roky 2005-2008 a pod.)