Duchovná kultúra pod Karpatmi v hodnotových interakciách (osobnosti – pramene – dejiny)

Vedecké kolokvium s názvom Duchovná kultúra pod Karpatmi v hodnotových interakciách (osobnosti – pramene – dejiny) sa uskutoční 28. 2. 2024 na Námestí mládeže 1, Prešov.

Kolokvium je usporiadané počas Roka kresťanskej kultúry, čo je celoslovenský projekt, ktorého snahou je priblížiť spoločnosti kresťanskú kultúru aj prostredníctvom odborných podujatí.

Podujatie pod garanciou oddelenia historických knižničných fondov má interdisciplinárny charakter. Venuje sa aktuálnym výsledkom výskumov zameraných na literárnu tradíciu a medzikonfesionálny dialóg v prostredí východného Slovenska a pod Karpatmi. Priestor sa ponechal výskumu pramennej bázy z oblasti slavistiky a knižnej kultúry, jej zachovaniu a sprístupneniu, jednotlivým osobnostiam a ich  dielu, interpretácii dejinných kontextov a dokumentovaniu unikátnych prameňov.

Obsah plagátu k podujatiu v texte.

Program podujatia:

09.00 – 09.30      Prezentácia účastníkov

09.30                   Otvorenie

09.30 – 11.00 (moderuje doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD.)

  • PhDr. Mária Ňachajová doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD. - Slavistika v ŠVK v Prešove
  • prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. - Z výskumu cyrilskej písomnej tradície v interkultúrnej komunikácii: na príklade historickej mukačevskej cirkvi
  • PhDr. Jozef Šelepec - Grafické zvláštnosti v cirkevnoslovanských rukopisoch juhokarpatskej oblasti (Mukačevká eparchia)

       Diskusia

11.00 – 11.15 Prestávka

11.15  – 12.45 (moderuje prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.)

  • PhDr. Juraj Gradoš, PhD. - Schematizmus ako prameň histórie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
  • Mgr. Peter Jambor - Vplyv a prínos kňazskej činnosti v živote vidieckeho a mestského obyvateľstva (na príklade vybratých udalostí)
  • doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD. - Katalógy cirkevných (osobných) knižníc ako prameň k výskumu  historických knižníc

        Diskusia   

12.45 – 13.45 Obed

13.45 – 14.45 (moderuje Mgr. Lucia Němcová, PhD.)

  • doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. - Hodnotové postoje Jonáša Záborského v zrkadle jeho chrámových rečí
  • Mgr. Svetlana Žeňuchová Šašerina, PhD. - Z problematiky výskumu poučiteľných evanjelií v historickej Mukačevskej eparchii

        Diskusia

14.45 – 15.00 Prestávka

 15.00 – 16.00 (moderuje Mgr. Svetlana Žeňuchová Šašerina, PhD.)

  • ThLic. Michal Glevaňák - Mikuláš Homičko, profesor užhorodského gymnázia a jeho učebnica „Наука православно-христіанскаго богословіа догматическаго“ (1864) v Historickom knižnom fonde UK
  • Mgr. Michal Falat, PhD. - Rusínska inteligencia a jej úsilie o uplatnenie v politickom a spoločenskom živote po vzniku Československa

        Diskusia

 16.30 Záver

 

 

 

Späť na archív noviniek