Gabriela Čiasnohová: Kostelníček v premaľbe

Digitálna výstava Kostelníček v premaľbe prezentuje slovenský ornament majstra Štefana Leonarda Kostelníčka (Kostelničák) v premaľbe na sklo PhDr. Gabriely Čiasnohovej, a to na základe ukážok tvorby – písma (abecedy), kytíc a bordúr.

Plagat_Ciasnohova

PhDr. Gabriela Čiasnohová (rod. Barlová, *1945, Podkonice) je košická pedagogička, metodička a výtvarníčka. Pôsobí v Súkromnom etnografickom múzeu Humno v Košiciach a je aktívnou členkou Matice slovenskej. Systematicky sa venuje šíreniu slovenského ornamentu s prepojením na maliara ľudových ornamentov Štefana Leonarda Kostelníčka (Kostelničák, 1900 – 1949) v rôznej podobe. Zostavila a organizuje putovné výstavy o jeho diele z rokov 1918 – 1949. Venuje sa premaľbe jeho ornamentiky (na sklo, na drevo, pracovné zošity), organizuje semináre, metodické dni, tvorivé dielne, výtvarnú súťaž v kreslení a maľovaní ornamentov, ale aj vlastivedno-poznávací zájazd po stopách ornamentalistovho života a tvorby. Je autorkou viacerých metodických príručiek školy ornamentu (dekoratívne písmo umelca: Abeceda; Zvierací [zoomorfný] ornament, Motýle, geometrický ornament: Slnce v premenách roka; Rastlinný ornament; Figurálny ornament: Víly ročných období a i.).

Š. L. Kostelníček sa venoval zberateľstvu ľudových ornamentov na Slovensku, na Morave a Podkarpatskej Rusi, ornamentálnej tvorbe, ale aj výzdobe keramiky, skla, nábytku a interiéru stavieb. Bol originálnym umelcom a patriotom, ktorý povýšil ľudovú tvorbu ornamentov na umenie. Je autorom viacerých sérií pohľadníc, ozdobných ornamentov aj s alegorickými výjavmi z našich dejín (ako sv. Cyril a Metod, sv. Václav, Deklarácia slovenského národa alebo Martinská deklarácia, Pittsburská dohoda a i.), ktoré poznáme aj vďaka zachovanej knižnej a grafickej tvorbe (Slovenská ornamentika – 1. album 1927, 2. album 1934; 3. album 1943, 4. a posledný album 1947).

Téma Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2023 je „Living heritage“, v slovenskej verzii „Dedičstvo, ži!“ Výstavou Kostelníček v premaľbe chceme verejnosti ponúknuť zaujímavé vnímanie našej minulosti a jeho aktuálne spracovanie. Výstava ponúka slovenský ornament majstra Kostelníčka v premaľbe na sklo Gabriely Čiasnohovej, a to na základe ukážok tvorby – písma (abecedy), kytíc a bordúr.

Ďalšie ukážky diela majstra v interpretácii Gabriely Čiasnohovej ponúkne knižnica záujemcom o slovenskú kultúru a slovenskú ornamentiku v inom spracovaní slovenského ornamentu.

Výstavu môžete vidieť od 1. 9. do 30. 9. 2023 v čase od 17.00 hod. do 23.00 hod. vo Window gallery.

Späť na kalendár podujatí