Registrácia

 

Evidenciou návštevníka do knižničného systému a vystavením preukazu používateľa, tzv. knižničného pasu sa návštevník stáva registrovaným používateľom knižnice. Knižničný pas, vydaný vo forme bezkontaktnej čipovej karty, je neprenosný a oprávňuje vlastníka k návšteve všetkých priestorov určených pre verejnosť a k využívaniu poskytovaných služieb.

Registrácia sa realizuje na počkanie na oddelení knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1 a jej súčasťou je vyhotovenie fotografie na knižničný pas. K registrácii je návštevník povinný: 

  1. predložiť platný doklad na overenie totožnosti,
  2. vyplniť a podpísať prihlášku, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov a súhlasu s dodržiavaním Knižničného poriadku Štátnej vedeckej knižnice v Prešove,
  3. uhradiť ročný poplatok v zmysle cenníka, ktorý je súčasťou Knižničného poriadku,
  4. uhradiť jednorazový poplatok za vydanie knižničného pasu v zmysle cenníka, ktorý je súčasťou Knižničného poriadku.

Knižnica akceptuje ISIC/ITIC karty, ktoré sú rovnocenným ekvivalentom knižničného pasu. Pre vlastníkov týchto kariet platia body 1-3.