Licencované elektronické zdroje

ŠVK v Prešove Vám okrem klasických tlačených dokumentov ponúka aj prístup k elektronickým informačným zdrojom (EIZ) s obrovským množstvom aktuálnych a ľahko dostupných on-line informácií. Nachádzajú sa v nich vysokoodborné informácie pre vedcov ako aj bežné a populárno-náučné informácie.

Licencované elektronické zdroje (dostupné iba v priestoroch knižnice)

EBSCO - výber z mnohých databáz a z rôznych odvetví, plné texty

Gale Custom Journals

Gale Academic OneFile

Gale General OneFile

GalePower Search

Knovel K - databáza obsahuje plné texty 14 významných príručiek

PhysMath Central - on-line služba sprístupňujúca vedecko-výskumné články z oblasti fyziky

C.E.E.O.L - Central and Eastern European Online Library - je on-line archív, ktorý poskytuje prístup k úplnému zneniu článkov vo formáte PDF z oblasti humanitných a spoločenských vied, ktoré sa týkajú strednej, východnej a juhovýchodnej Európy.

EPI - poskytuje používateľovi v aktuálnom čase on-line prístup k ekonomickým a právnym informáciám. Používateľ vďaka nemu získa potrebné a mnohokrát vzájomne súvisiace informácie na jednom portáli. Vyhľadávanie na rôznych portáloch či z kombinovaných zdrojov (elektronická a tlačená forma) sa tak stáva minulosťou.
EPI Produkty: Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia, Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia, Predpisy EÚ, Rozhodnutia súdov, Komentáre k zákonom, Vzory zmlúv a právnych podaní, Finančný spravodajca, Účtovné súvzťažnosti, Obchodný vestník, Eurokódex komentár k Zákonníku práce, EPI GDPR v praxi.

Elektronické informačné zdroje v rámci vzdialeného prístupu (po bezplatnej registrácii dostupné aj mimo priestorov knižnice)

V rámci projektu Informácie pre inovácie, máte možnosť formou vzdialeného prístupu využívať plnotextové dokumenty na študijné účely. Sú vám k dispozícii tieto licencované elektronické informačné zdroje:

 • Elsevier ScienceDirect Encyclopedies and RefWorks
 • Elsevier ScienceDirect Ebooks
 • Elsevier Engineering Village REFEREX
 • Springer Ebooks
 • Sage Premier 2008-2009
 • Emerald Insight – Best of Biz
 • Emerald Insight – Emerald Engineering
 • Emerald Insight – Book Series – Management, Business and Economics
 • Emerald Insight – Book Series – Social Science
 • Emerald Insight – Emerald Management First
 • Wiley InterScience E-books
 • Wiley InterScience Reference Works
 • IET Digital Library

Vzdialený prístup k nim získate bezplatne zaregistrovaním sa prostredníctvom informačného portálu http://eiz.snk.sk.