ZUSKINOVÁ, Iveta: Ovčiari na Slovensku.

„Chov oviec patril oddávna k základným zložkám poľnohospodárskej výroby na Slovensku. Už pravekí ľudia nášho územia poznali ovcu ako hospodárske zviera, ktorí prináša svojim chovateľom mnohoraký úžitok. Od obdobia raného stredoveku sa vyskytujú písomné doklady o chove oviec a jeho význame v hospodárskom živote krajiny. V niektorých horských regiónoch sa ovčiarstvo stalo dôležitým zdrojom obživy obyvateľstva. Keďže ovčiarstvo svojim významom po stáročia zasahovalo do viacerých oblastí hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho vývoja krajiny, stalo sa predmetom štúdia viacerých vedných odborov, najmä geografie a histórie. Prvé etnografické výskumné aktivity v medzivojnovom období boli orientované pre potreby múzeí a zamerané na zber artefaktov súvisiacich s pastierstvom a ovčiarstvom. O systematickom a komplexnom etnografickom výskume pastierskej a ovčiarskej kultúry môžeme hovoriť až od päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia, kedy sa výskumy uskutočňovali pod záštitou novovzniknutého Národopisného ústavu SAV.“

Vydavateľské údaje: [Liptovský Hrádok] : Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, 2020.

Signatúra: svkpoC 61270

Zdroj:  https://www.vydavatel.sk

Fotografia obalu knihy Ovčiari na Slovensku
Späť na zoznam článkov