Žiadosť o poskytnutie informácií

Knižnica prostredníctvom nižšie uvedeného elektronického formulára poskytuje verejnosti možnosť požiadať o informácie týkajúce sa poslania, činnosti a hospodárenia ŠVK.

Povinné zverejňovanie informácií a postup pri vybavovaní žiadostí o ich sprístupnenie upravuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a metodický pokyn na vykonanie zákona č. 211/2000 Z. z. v pôsobnosti Štátnej vedeckej knižnice v Prešove.

Sadzobník úhrad nákladov za poskytnutie informácií je prílohou metodického pokynu. 


Dátum v tvare DD.MM.RRRR
Úplné meno žiadateľa (fyz. osoba) alebo názov org. (práv. osoba)Do prázdneho políčka opíšte údaje z obrázku:posledná aktualizácia 2.1.2011

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 68% 68%
NIE 32% 32%
 
| |