Profil verejného obstarávateľa

Štátna vedecká knižnica v Prešove (ďalej len „knižnica“) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác podľa zákona o VO knižnica realizuje v súlade s internou Smernicou o uplatňovaní postupov verejného obstarávania v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove a plánom verejného obstarávania knižnice na príslušný kalendárny rok, resp. na základe mimoriadnych opodstatnených požiadaviek.

Verejné obstarávanie zabezpečuje oddelenie ekonomiky a prevádzky knižnice v spolupráci s vedúcimi jednotlivých organizačných útvarov, v prípade potreby zabezpečuje verejné obstarávanie dodávateľským spôsobom prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú podľa typu zákazky zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa.

Verejné obstarávanie rok 2016
Verejné obstarávanie rok 2015
Verejné obstarávanie rok 2014

Verejné obstarávanie rok 2013
Úrad pre verejné obstarávanie

 

kontakt:

Jana Velebírová, +421 51 2451 124, vo(@)svkpo.gov.skposledná aktualizácia 24.5.2016

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 58% 58%
NIE 42% 42%
 
| |