Študovne a čitáreň


Čitáreň Študovňa starých tlačí
Informačno-vedecké centrum Študovňa viazaných periodík
Slovanská študovňa Všeobecná študovňa
Študovňa romistiky  

 

Čitáreň
Čitáreň ŠVK je priestor určený používateľom na čítanie dennej tlače alebo najnovších čísel titulov časopisov, ktoré knižnica má vo svojom fonde. Príručný fond čitárne tvoria jednotlivé čísla bežného ročníka novín a časopisov. Jednotlivé čísla odoberaných denníkov sú pravidelne obmieňané tak, aby mali používatelia k dispozícii najnovšie čísla hneď po otvorení knižnice.

V čitárni je vystavených 28 titulov novín a 141 titulov časopisov, ostatné tituly sú na požiadanie dodané z príručného skladu periodík. Informáciu o všetkých tituloch, ktoré knižnica v danom roku odoberá a eviduje v knižničnom fonde poskytuje každoročne aktualizovaný Zoznam dochádzajúcich titulov novín a časopisov.

Kontakt


Adresa: Námestie mládeže 1, tel.: 051/245 42 14 e-mail: citaren(@)svkpo.gov.sk

 

Informačno-vedecké centrum
Štátna vedecká knižnica v Prešove je partnerom národného projektu "Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc vrátane ich modernizácie" alebo skrátene nazvaného "Informácie pre inovácie". Projekt bol spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby, opatrenia 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry.

V rámci projektu knižnica poskytuje možnosť prístupu k elektronickým informačným zdrojom, ktoré obdsahujú plné texty encyklopédií, kníh, časopisov, príručiek a konferenčných materiálov zo všetkých vedných odborov. Vzdialený prístup môže využiť každý registrovaný návštevník knižnice, pričom registrácia je možná prostredníctvom systému NAVIGA na adrese http://eiz.snk.sk. Po registrácii je však nevyhnutné osobne navštíviť Informačno-vedecké centrum knižnice (IVC) na Hlavnej ul. a podpísať Zmluvu o používaní adresára, tzv. používateľského konta, na zabezpečenom serveri Slovenskej národnej knižnice v Martine a o využívaní služieb systému NAVIGA. Každý zaregistrovaný používateľ systému bude následne informovaný elektronickou poštou a spustení vzdialeného prístupu.

V rámci projektu sú dostupné tieto licencované elektronické informačné zdroje.
 
 • Elsevier ScienceDirect Encyclopedies and RefWorks
 • Elsevier ScienceDirect Ebooks
 • Elsevier Engineering Village REFEREX
 • Springer Ebooks
 • Sage Premier 2008-2009
 • Emerald Insight – Best of Biz
 • Emerald Insight – Emerald Engineering
 • Emerald Insight – Book Series – Management, Business and Economics
 • Emerald Insight – Book Series – Social Science
 • Emerald Insight – Emerald Management First
 • Wiley InterScience E-books
 • Wiley InterScience Reference Works
 • IET Digital Library
 
Knižnica v rámci online prístupu k elektronickým informačným zdrojom ponúka záujemcom informácie o ďalších elektronických informačných zdrojoch, ku ktorým zakúpila licencie a prístup k nim je možný len v priestoroch knižnice a voľne dostupné EIZ, v ktorých je možné vyhľadávať aj mimo priestorov ŠVK.

Súčasťou služieb IVC sú pravidelné podujatia realizované každý štvrtok. Ich cieľom je poskytnúť študentom, ale aj ostatným záujemcom odborné informácie o citovaní použitých dokumentov a vyhľadávaní zdrojov v zahraničných abstraktových alebo plnotextových databázach pre potreby štúdia a písaní rôznych druhov prác. Návštevníci knižnice sa môžu nahlásiť na podujatie na nižšie uvedenej e-mailovej adrese, pričom v príp. kolektívu akceptujeme max. 15-20 účastníkov.

Bibliografická hodinka (techniky citovania, etika citovania)       9.30 - 10.30 h
Elektronické informačné zdroje (vyhľadávanie, rešeršovanie)  11.00 - 12.00 h
 

Kontakt


Adresa: Hlavná 99, tel.: 051/245 11 27, e-mail: ivc(@)svkpo.gov.sk 

 
Slovanská študovňa
Bola zriadená v roku 2006 vďaka finančným prostriedkom Ministerstva kultúry SR na podporu kultúrnych aktivít ako súčasť Bibliografického oddelenia. Svoje služby poskytuje študentom aj odborným pracovníkom v oblasti slavistiky (v odboroch ukrajinistika, rusinistika, rusistika, bielorusistika, polonistika, bulharistika, sorabistika atď.), literárnej histórie, politológie, etnológie, ako aj kunsthistorikom, pedagógom a teológom, ktorí sa zaoberajú cirkevnoslovanskými textami.

V študovni sú používateľom na prezenčné štúdium k dispozícii noviny, časopisy a odborné monografie vo všetkých slovanských jazykoch, slovníky, encyklopédie, príručky tlačené, ale aj audiovizuálne a elektronické dokumenty. Beletria sa vo fonde študovne nenachádza. Študovňa ďalej poskytuje lektorské služby, reprografické služby, prístup k internetu, k databázam kníh a článkov, ale aj k licencovaným a voľne dostupným elektronickým informačným zdrojom, umožňuje písať vlastné práce na vybraných počítačových staniciach v textovom editore Open-Writer a následne si ich vytlačiť, príp. stiahnuť na USB zariadenie v zmysle cenníka knižnično-informačných služieb.

Fond Slovanskej študovne je obohatený knižnými darmi, napr. Katedry slavistiky IRUaS FF PU v Prešove (prevažne srbská a poľská literatúra), Katedry ukrajinistiky IRUaS FF PU (ruská a ukrajinská folkloristická literatúra) a súbormi knižných darov súkromných osôb - lingvistov, slavistov, historikov atď. (Doc. PhDr. Andreja Kováča, CSc., Doc. Zuzany Hanudeľovej, CSc., prof. PhDr. Mikuláša Mušinku, CSc., prof. A. Luzhnyckého, PhD. z USA, Oksany Pelenskej z Prahy, Štefana Kruška, Doc. PhDr. Ľudovíta Petraška, PhD., PhDr. Václava Dvořáka, prof. PhDr. Františka Štrausa, CSc.).
 
 
Časopisy, ktoré tvoria príručný fond študovne:
 • Byzantino Slavika - od r. 2003
 • Družno vpered - r. (1951 - 1998)
 • Duklja - r. 1953 - 1965, 1967 - 1993, 1995 – 2006, 2007
 • Inforusyn - r. 2004
 • Jazykovedný časopis - r. 2000-
 • Movoznavstvo - r. 2001-
 • Narodny novynky - r. 2005-
 • Nauka i žizn‘ - r. 2006-
 • Nove žyttja - r. 2005-
 • Novoje obozrenije - r. 2006-
 • Ogonjok - r. 2006-
 • Revue svet. literatúry - r. 2004-
 • Romboid - r. 2003-
 • Rusyn - r. 2005-
 • Slavia -r. (1922/23, 1923/24, 1924/25, 1937/38), 2000-
 • Slavica Slovaca - r. 2000-
 • Slavjanovedenije -r. 2000-
 • Slovanská vzájomnosť - r. 2003-
 • Slovanský přehled - r. 2000-
 • Slovenská literatúra - r. 2000-
 • Slovenská reč -r. 2000-
 • Slovenské pohľady - r. 2000-
 • Slovo i čas - r. 2006-
 • Sučasnisť - r. 2006-
 • Ukrajina - r. 2007-
 • Ukrajins’kyj žurnal - r. 2005-
 • Veselka - r. 2004/2005-
 • Vitčyzna - r. 2000-
 • Vmeste – Spolu - r. 2004-
 • Voprosy jazykoznanija - r. 2000-
 • Zeszyty literackie - r. 2000-


Súčasťou služieb študovne je pravidelné podujatie s názvom Naučme sa rešeršovať realizované každý utorok o 13.00 - 14.00. Jeho cieľom je formou praktických cvičení zvýšiť záujem o samostatné vyhľadávanie dostupných tlačených a elektronických informačných zdrojov pre študentov a ostatných záujemcov. Záujemcovia knižnice sa môžu nahlásiť na podujatie na nižšie uvedenej e-mailovej adrese, pričom v príp. kolektívu akceptujeme max. 15-20 účastníkov.


Kontakt


Adresa: Hlavná 99, tel.: 051/245 11 15 e-mail: slovanka(@)svkpo.gov.sk

 

Študovňa romistiky
Študovňa romistiky vznikla ako súčasť novovybudovaného útvaru Štátnej vedeckej knižnice v Prešove s názvom dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (DICRK). Toto pracovisko, ktoré je výsledkom implementácie národného projektu s rovnomenným názvom Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, podporeného zo zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2, sa primárne zaoberá zberom, spracovaním, archiváciou a sprístupňovaním digitálnych kultúrnych objektov živej rómskej kultúry.

Študovňa romistiky poskytuje priestor na prezenčné výpožičky a štúdium dokumentov pokrývajúcich široké spektrum romistickej literatúry z fondov knižnice. Okrem týchto fondov budú mať záujemcovia prístup aj k ďalším novým prírastkom z tejto oblasti – tlačovín, periodík vydávaných na Slovensku aj v zahraničí, štúdií, prieskumov a publikácií. Fond budeme postupne rozširovať tak, aby ponúkal najnovšie publikácie a neustále sa aktualizoval.

Záujemcom budú poskytované konzultačné služby počas otváracích hodín študovne, prípadne na základe individuálnej dohody so zamestnancami DICRK.

Kontakt


Adresa: Námestie mládeže 4, tel.: 051/245 44 44 e-mail: romistika(@)svkpo.gov.sk
 

Študovňa starých tlačí
Bola zriadená v roku 2008 ako súčasť Bibliografického oddelenia. Svoje služby poskytuje študentom aj odborným pracovníkom v oblasti histórie, archívnictva a pomocných vied historických, archeológie, knižničnej a informačnej vedy, literárnej histórie, politológie, etnológie, ako aj kunsthistorikom, pedagógom a religionistom, ktorí sa zaoberajú regionálnymi, slovenskými či všeobecnými dejinami.

V študovni sú používateľom na prezenčné štúdium k dispozícii slovníky, encyklopédie, štatistiky, periodiká, edície prameňov, zborníky a odborné monografie, vzťahujúce sa na problematiku dejín. Odborní zamestnanci poskytujú lektorské služby, zabezpečujú exkurzie, priestory na odborné podujatia, besedy a prezentácie nových knižných titulov z danej problematiky.

Študovňa je vybavená výpočtovou a reprografickou technikou, poskytuje reprografické služby v zmysle cenníka knižnično-informačných služieb, prístup k internetu, k databázam knižníc, ale aj k licencovaným a voľne dostupným elektronickým informačným zdrojom.

Periodiká tvoriace príručný fond študovne:
 • Acta Collegii Evangelici Prešoviensis
 • Archaelogia historica
 • Archeologické rozhledy
 • Archivní časopis
 • Československý časopis historický
 • Český časopis historický
 • Genealogicko-heraldický hlas
 • Historica Carpatica
 • Historická demografie
 • Historické štúdie
 • Historický časopis
 • Historický zborník
 • Kniha
 • Múzeum
 • Nové obzory
 • Pamiatky a múzeá
 • Slovenská archeológia
 • Slovenská archeológia
 • Slovenská archivistika
 • Vojenská história
Okrem nich sú používateľom - bádateľom dostupné na prezenčné štúdium aj iné historické periodiká z najrozličnejších oblastí vedy a techniky, školstva či kultúry, napr. Századok, Törtenelmi tár, Orol Tatranský, Slovenskje národňje novini, Cirkevné listy a pod., staré tlače a rukopisy z fondu Kolegiálnej knižnice v Prešove.

Súčasťou služieb študovne je pravidelné podujatie s názvom Naučme sa rešeršovať a Bibliografická hodinka. Ich cieľom je formou praktických cvičení zvýšiť záujem o samostatné vyhľadávanie dostupných tlačených a elektronických informačných zdrojov pre študentov a ostatných záujemcov, naučiť laickú i odbornú verejnosť dodržiavať etiku citovania a adekvátne používať normy ISO 690 a ISO 690-2. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na podujatie na nižšie uvedenej e-mailovej adrese, pričom v prípade kolektívu akceptujeme max. 20 účastníkov.

Kontakt

Adresa: Hlavná 99, tel.: 051/245 11 15 e-mail: sst(@)svkpo.gov.sk
 
 
Študovňa viazaných periodík
V študovni viazaných periodík nájdete kompletné ročníky najviac žiadaných titulov odborných periodík, ktoré zodpovedajú špecializácii knižnice a požiadavkám používateľského zázemia. Príručný fond tvoria zviazané ročníky časopisov humanitného zamerania.

Zoznam periodík:
 
 • Československá psychologie
 • Československý časopis historický
 • Český časopis historický
 • DAV
 • Dennica
 • Elán
 • Filozofia
 • Filosofický časopis
 • Historická revue
 • Historické štúdie
 • Historický časopis
 • Hlas ľudu
 • Jazykovedné štúdie
 • Jazykovedný časopis
 • Jednotná škola
 • Komenský
 • Kultúra slova
 • Kultúrny život
 • Listy
 • Literárni listy
 • Orol
 • Orol tatranski
 • Ozvena
 • Pedagogická revue

 

 • Pedagogické spektrum
 • Pedagogika
 • Prešovský vysokoškolák
 • Prjaševčina
 • Psychológia a patopsychológia dieťaťa
 • Revue svetovej literatúry
 • Romboid
 • Slovenská literatúra
 • Slovenská pedagogika
 • Slovenská reč
 • Slovenské odborné názvoslovie
 • Slovenské pohľady
 • Slovenské divadlo
 • Slovenské národnie noviny
 • Slovenský jazyk a literatúra v škole
 • Slovo a slovesnosť
 • Sokol – pre krásno, umenie a literatúru
 • Sokol – pre zábavu a poučenie
 • Šariš
 • Tatranský orol
 • Telesná výchova a šport
 • Výtvarný život
 • Živena
      

V študovni prístup k ďalšej službe, a to písanie prác a tvorba dokumentov v aplikáciách Word a Excel s možnosťou vytlačenia hotového dokumentu, resp. jeho uloženia na USB zariadenie.


Kontakt

Adresa: Námestie mládeže 1, tel.: 051/245 42 14 e-mail: citaren(@)svkpo.gov.sk
 
 
Všeobecná študovňa
Všeobecná študovňa je hlavnou študovňou knižnice, v ktorej poskytuje výpožičky dokumentov z príručného fondu študovne a výpožičky dokumentov, ktoré nie je možné požičiavať mimo vlastných priestorov knižnice.

Príručný fond tvoria monografie, encyklopédie, slovníky, bibliografie z oblastí:
 
 • všeobecnosti
 • filozofia
 • psychológia
 • pedagogika
 • ekonómia
 • národopis
 • právo
 • medicína
 • literárna veda
 • jazykoveda
 • dejiny
 • umenie
 • náboženstvo
 • technika
 • štatistika
 • politika
 • tavebníctvo
 • poľnohospodárstvo
 • zemepis
 • regionálna literatúra východného Slovenska 
 
Súčasťou študovne sú pracovné počítačové stanice s prístupom k interným a externým databázam a k internetu.
 

Kontakt

Adresa: Námestie mládeže 1, tel.: 051/245 42 14 e-mail: citaren(@)svkpo.gov.sk


 
 

 posledná aktualizácia 18.5.2018