Študovne a čitáreň

 

Čitáreň Študovňa starých tlačí
Informačno-vedecké centrum Študovňa viazaných periodík
Slovanská študovňa
Študovňa romistiky  

 

Čitáreň
Čitáreň ŠVK je priestor určený používateľom na čítanie dennej tlače alebo najnovších čísel titulov časopisov, ktoré knižnica má vo svojom fonde. Príručný fond čitárne tvoria jednotlivé čísla bežného ročníka novín a časopisov. Čísla odoberaných denníkov sú pravidelne obmieňané tak, aby mali používatelia k dispozícii vždy najnovšie, a to ihneď po otvorení knižnice.

V čitárni je vystavených 28 titulov novín a 141 titulov časopisov, ostatné tituly sú na požiadanie dodané z príručného skladu periodík. Informáciu o všetkých tituloch, ktoré knižnica v danom roku odoberá a eviduje v knižničnom fonde poskytuje každoročne aktualizovaný Zoznam dochádzajúcich titulov novín a časopisov.

Kontakt

Adresa: Námestie mládeže 1, tel.:  051/245 42 14   e-mail: citaren(@)svkpo.gov.sk
 

na začiatok >>

Informačno-vedecké centrum

Štátna vedecká knižnica v Prešove je partnerom národného projektu "Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc vrátane ich modernizácie" alebo v skratke nazvaného "Informácie pre inovácie". Projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby, opatrenia 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry.

V rámci projektu bolo zriadené Informačno-vedecké centrum (IVC), kde poskytujeme možnosť prístupu k elektronickým informačným zdrojom (EIZ), ktoré obsahujú plné texty encyklopédií, kníh, časopisov, príručiek a konferenčných materiálov zo všetkých vedných odborov. Vzdialený prístup môže využiť každý návštevník knižnice, ktorý prejaví o tieto zdroje záujem, zaregistrovaním prostredníctvom NAVIGA na adrese http://eiz.snk.sk. Po registrácii je nevyhnutné osobne navštíviť Informačno-vedecké centrum knižnice a podpísať Zmluvu o používaní adresára, tzv. používateľského konta, na zabezpečenom serveri Slovenskej národnej knižnice v Martine a o využívaní služieb systému NAVIGA. Každý zaregistrovaný používateľ systému bude následne informovaný elektronickou poštou o spustení vzdialeného prístupu.

V rámci projektu sú dostupné tieto licencované elektronické informačné zdroje:

 • Elsevier ScienceDirect Encyclopedies and RefWorks
 • Elsevier ScienceDirect Ebooks
 • Elsevier Engineering Village REFEREX
 • Springer Ebooks
 • Sage Premier 2008-2009
 • Emerald Insight – Best of Biz
 • Emerald Insight – Emerald Engineering
 • Emerald Insight – Book Series – Management, Business and Economics
 • Emerald Insight – Book Series – Social Science
 • Emerald Insight – Emerald Management First
 • Wiley InterScience E-books
 • Wiley InterScience Reference Works
 • IET Digital Library

Knižnica v rámci online prístupu k EIZ ponúka zájemcom informácie o ďalších elektronických informačných zdrojoch, ku ktorým zakúpila licencie a prístup k nim je možný len v priestoroch knižnice, a voľne dostupných EIZ, v ktorých je možné vyhľadávať aj mimo priestorov ŠVK.

Súčasťou služieb IVC sú rešeršné služby, konzultačné služby a pravidelné metodické podujatia realizované každý štvrtok. Cieľom metodických akcií je poskytnúť študentom, ale aj ostatným záujemcom odborné informácie o citovaní použitých dokumentov a vyhľadávaní zdrojov v zahraničných abstraktových alebo plnotextových databázach pre potreby štúdia a písanie rôznych druhov prác. Návštevníci knižnice sa môžu nahlásiť na podujatie na nižšie uvedenej e-mailovej adrese, pričom v príp. kolektívu akceptujeme max. 15-20 účastníkov.

Bibliografická hodinka (technicky citovania, etika citovania)            9.30 - 10.30 h
Elektronické informačné zdroje (vyhľadávanie, rešeršovanie)     11.00 - 12.00 h

Kontakt

Adresa: Hlavná 99, tel.:  051/245 11 27    e-mail: ivc(@)svkpo.gov.sk

na začiatok >>

Slovanská študovňa

Bola zriadená v roku 2006 vďaka finančným prostriedkom Ministerstva kultúry SR na podporu kultúrnych aktivít ako súčasť Bibliografického oddelenia. Svoje služby poskytuje študentom aj odborným pracovníkom v oblasti slavistiky (v odboroch ukrajinistika, rusinistika, rusistika, bielorusistika, polonistika, bulharistika, sorabistika atď.), literárnej histórie, politológie, etnológie, ako aj kunsthistorikom, pedagógom a teológom, ktorí sa zaoberajú cirkevnoslovanskými textami.

V študovni sú používateľom na prezenčné štúdium k dispozícii noviny, časopisy a odborné monografie vo všetkých slovanských jazykoch, slovníky, encyklopédie, príručky tlačené, ale aj audiovizuálne a elektronické dokumenty. Beletria sa vo fonde študovne nenachádza. Študovňa ďalej poskytuje lektorské služby, reprografické služby, prístup k internetu, k databázam kníh a článkov, ale aj k licencovaným a voľne dostupným elektronickým informačným zdrojom, umožňuje písať vlastné práce na vybraných počítačových staniciach v textovom editore Open-Writer a následne si ich vytlačiť, príp. stiahnuť na USB zariadenie v zmysle cenníka knižnično-informačných služieb.

Fond slovanskej študovne bol v priebehu rokov obohatený knižnými darmi, napr. Katedry slavistiky IRUaS FF PU v Prešove (prevažne srbská a poľská literatúra), Katedry ukrajinistiky IRUaS FF PU (ruská a ukrajinská folkloristická literatúra) a súbormi knižných darov súkromných osôb - lingvistov, slavistov, historikov atď. (Doc. PhDr. Andreja Kováča, CSc., Doc. Zuzany Hanudeľovej, CSc., prof. PhDr. Mikuláša Mušinku, CSc., prof. A. Luzhnyckého, PhD. z USA, Oksany Pelenskej z Prahy, Štefana Kruška, Doc. PhDr. Ľudovíta Petraška, PhD., PhDr. Václava Dvořáka, prof. PhDr. Františka Štrausa, CSc.).

Časopisy tvoriace príručný fond študovne:

 • Byzantinoslavica - od r. 2003-
 • Družno vpered - r. 1951 - 1998
 • Duklja - r. 1953 - 1965, 1967 - 1993, 1995-
 • Inforusyn - r. 2004-
 • Jazykovedný časopis - r. 2000-
 • Movoznavstvo - r. 2001-
 • Narodny novynky - r. 2005-
 • Nauka i žizn‘ - r. 2006-
 • Nove žyttja - r. 2005-
 • Novoje obozrenije - r. 2006-
 • Ogonjok - r. 2006-
 • Revue svetovej literatúry - r. 2004-
 • Romboid - r. 2003-
 • Rusyn - r. 2005-
 • Slavia -r. (1922/23, 1923/24, 1924/25, 1937/38), 2000-
 • Slavica Slovaca - r. 2000-
 • Slavjanovedenije - r. 2000- 
 • Slovanská vzájomnosť - r. 2003-
 • Slovanský přehled - r. 2000-
 • Slovenská literatúra - r. 2000-
 • Slovenská reč - r. 2000-
 • Slovenské pohľady - r. 2000-
 • Slovo i čas - r. 2006-
 • Sučasnisť - r. 2006-
 • Ukrajina - r. 2007-
 • Ukrajins’kyj žurnal - r. 2005-
 • Veselka - r. 2004/2005-
 • Vitčyzna - r. 2000-
 • Vmeste – Spolu - r. 2004-
 • Voprosy jazykoznanija - r. 2000-
 • Zeszyty literackie - r. 2000-
 
Súčasťou služieb študovne je pravidelné podujatie s názvom Naučme sa rešeršovať realizované každý utorok o 13.00 - 14.00. Jeho cieľom je formou praktických cvičení zvýšiť záujem o samostatné vyhľadávanie dostupných tlačených a elektronických informačných zdrojov pre študentov a ostatných záujemcov. Záujemcovia knižnice sa môžu nahlásiť na podujatie na nižšie uvedenej e-mailovej adrese, pričom v príp. kolektívu akceptujeme max. 15-20 účastníkov.

Kontakt

Adresa: Hlavná 99, tel.:  051/245 11 15    e-mail: slovanka(@)svkpo.gov.sk

na začiatok >>

Študovňa romistiky

Študovňa romistiky vznikla ako súčasť novovybudovaného útvaru Štátnej vedeckej knižnice v Prešove s názvom dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (DICRK). Toto pracovisko, ktoré je výsledkom implementácie národného projektu s rovnomenným názvom Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, podporeného zo zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2, sa primárne zaoberá zberom, spracovaním, archiváciou a sprístupňovaním digitálnych kultúrnych objektov živej rómskej kultúry.

Študovňa romistiky poskytuje priestor na prezenčné výpožičky a štúdium dokumentov pokrývajúcich široké spektrum romistickej literatúry z fondov knižnice. Okrem týchto fondov budú mať záujemcovia prístup aj k ďalším novým prírastkom z tejto oblasti – tlačovín, periodík vydávaných na Slovensku aj v zahraničí, štúdií, prieskumov a publikácií. Fond budeme postupne rozširovať tak, aby ponúkal najnovšie publikácie a neustále sa aktualizoval.

Záujemcom budú poskytované konzultačné služby počas otváracích hodín študovne, prípadne na základe individuálnej dohody so zamestnancami DICRK.


Kontakt

Adresa: Námestie mládeže 4, tel.: 051/245 44 44     e-mail: romistika(@)svkpo.gov.sk

na začiatok >>


Študovňa starých tlačí

Bola zriadená v roku 2008 ako súčasť Bibliografického oddelenia. Svoje služby poskytuje študentom aj odborným pracovníkom v oblasti histórie, archívnictva a pomocných vied historických, archeológie, knižničnej a informačnej vedy, literárnej histórie, politológie, etnológie, ako aj kunsthistorikom, pedagógom a religionistom, ktorí sa zaoberajú regionálnymi, slovenskými či všeobecnými dejinami.

V študovni sú používateľom na prezenčné štúdium k dispozícii slovníky, encyklopédie, štatistiky, periodiká, edície prameňov, zborníky a odborné monografie, vzťahujúce sa na problematiku dejín. Odborní zamestnanci poskytujú lektorské služby, zabezpečujú exkurzie, priestory na odborné podujatia, besedy a prezentácie nových knižných titulov z danej problematiky.

Študovňa je vybavená výpočtovou a reprografickou technikou, poskytuje reprografické služby v zmysle cenníka knižnično-informačných služieb, prístup k internetu, k databázam knižníc, ale aj k licencovaným a voľne dostupným elektronickým informačným zdrojom.

Periodiká tvoriace príručný fond študovne:

 • Acta Collegii Evangelici Prešoviensis
 • Archaelogia historica
 • Archeologické rozhledy
 • Archivní časopis
 • Československý časopis historický
 • Český časopis historický
 • Genealogicko-heraldický hlas
 • Historica Carpatica
 • Historická demografie
 • Historické štúdie
 • Historický časopis
 • Historický zborník
 • Kniha
 • Múzeum
 • Nové obzory
 • Pamiatky a múzeá
 • Slovenská archeológia
 • Slovenská archeológia
 • Slovenská archivistika
 • Vojenská história

Okrem nich sú používateľom - bádateľom dostupné na prezenčné štúdium aj iné historické periodiká z najrozličnejších oblastí vedy a techniky, školstva či kultúry, napr. Századok, Törtenelmi tár, Orol Tatranský, Slovenskje národňje novini, Cirkevné listy a pod., staré tlače a rukopisy z fondu Kolegiálnej knižnice v Prešove. 

Súčasťou služieb študovne je pravidelné podujatie s názvom Naučme sa rešeršovaťBibliografická hodinka. Ich cieľom je formou praktických cvičení zvýšiť záujem o samostatné vyhľadávanie dostupných tlačených a elektronických informačných zdrojov pre študentov a ostatných záujemcov, naučiť laickú i odbornú verejnosť dodržiavať etiku citovania a adekvátne používať normy ISO 690 a ISO 690-2. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na podujatie na nižšie uvedenej e-mailovej adrese, pričom v prípade kolektívu akceptujeme max. 20 účastníkov. 


Kontakt

Adresa: Hlavná 99, tel.:  051/245 11 15    e-mail: sst(@)svkpo.gov.sk

na začiatok >>

 

Študovňa viazaných periodík
V študovni viazaných periodík nájdete kompletné ročníky najviac žiadaných titulov odborných periodík, ktoré zodpovedajú špecializácii knižnice a požiadavkám používateľského zázemia. Príručný fond tvoria zviazané ročníky časopisov humanitného zamerania.

Zoznam periodík:

Československá psychologie Pedagogické spektrum
Československý časopis historický Pedagogika
Český časopis historický Prešovský vysokoškolák
DAV Prjaševčina
Dennica Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Elán Revue svetovej literatúry
Filozofia Romboid
Filosofický časopis Slovenská literatúra
Historická revue Slovenská pedagogika
Historické štúdie Slovenská reč
Historický časopis Slovenské odborné názvoslovie
Hlas ľudu Slovenské pohľady
Jazykovedné štúdie Slovenské divadlo
Jazykovedný časopis Slovenské národnie noviny 
Jednotná škola Slovenský jazyk a literatúra v škole 
Komenský Slovo a slovesnosť
Kultúra slova Sokol – pre krásno, umenie a literatúru
Kultúrny život Sokol – pre zábavu a poučenie
Listy Šariš
Literárni listy Tatranský orol
Orol Telesná výchova a šport
Orol tatranski Výtvarný život
Ozvena Živena
Pedagogická revue  

V študovni prístup k ďalšej službe, a to písanie prác a tvorba dokumentov v aplikáciách Word a Excel s možnosťou vytlačenia hotového dokumentu, resp. jeho uloženia na USB zariadenie.


Kontakt

Adresa: Námestie mládeže 1, tel.:  051/245 42 14,  051/245 42 15    
e-mail: citaren(@)svkpo.gov.sk

na začiatok >>

 

Všeobecná študovňa
Všeobecná študovňa je hlavnou študovňou knižnice, v ktorej poskytuje výpožičky dokumentov z príručného fondu študovne a výpožičky dokumentov, ktoré nie je možné požičiavať mimo vlastných priestorov knižnice.

Príručný fond tvoria monografie, encyklopédie, slovníky, bibliografie z oblastí:

 • všeobecnosti
 • filozofia
 • psychológia
 • pedagogika
 • ekonómia
 • národopis
 • právo
 • medicína
 • literárna veda
 • jazykoveda
 • dejiny
 • umenie
 • náboženstvo
 • technika
 • štatistika
 • politika
 • stavebníctvo
 • poľnohospodárstvo
 • zemepis
 • regionálna literatúra východného Slovenska  
    
Súčasťou študovne sú pracovné počítačové stanice s prístupom k interným a externým databázam a k internetu.  

Kontakt

Adresa: Námestie mládeže 1, tel.:  051/245 42 14,   051/245 42 15     
e-mail: citaren(@)svkpo.gov.sk

na začiatok >> 
 

 posledná aktualizácia 2.2.2017

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |