Rešeršné služby

Konzultačné a rešeršné služby ŠVK pre používateľov patria už dlho k základným formám poskytovania informačných služieb.

Konzultačné služby
ŠVK realizuje prostredníctvom svojich konzultantov na Oddelení knižnično-informačných služieb konzultačnú činnosť, v rámci ktorej poskytuje:

  • faktografické a bibliografické informácie ústnou, písomnou, telefonickou alebo elektronickou cestou (formou)
  • zápis nových používateľov
  • inštruktáže s spôsobom vyhľadávania v katalógoch odborné a tematické prednášky, besedy
  • exkurzie pre širokú používateľskú verejnosť, študentov stredných a vysokých škôl
  • Konzultanti využívajú pri svojej práci elektronický katalóg knižnice, interné a externé databázy, klasické lístkové katalógy a iné sekundárne pramene.

Konzultačné služby sú poskytované aj prostredníctvom tematických výstav a výstaviek nových prírastkov vo fonde knižnice.

Rešeršné služby
Rešerše je sekundárny dokument, ktorý obsahuje súpis záznamov dokumentov alebo ich častí. Pochádza z francúzskeho slova a znamená výťah, prehľad, hľadanie, prieskum.

Spracovanie rešerší je veľmi vyhľadávanou službou najmä pre tých, ktorí potrebujú písať práce alebo štúdie v konkrétnej odbornej oblasti. Rešeršná činnosť zvyšuje efektívnosť a skracuje čas riešenia výskumných a vývojových úloh.

Rešerše možno pomenovať rôznym spôsobom a to napr. podľa druhu a úplnosti dokumentov, zahrnutých do prieskumu. Môže to byť vyčerpávajúcu rešerš, výberová rešerš, orientačná rešerš alebo doplnková rešerš. Podľa druhu zahrnutých dokumentov poznáme jednodruhovú rešerš, ktorá zahŕňa len jeden druh dokumentov, napríklad časopisecké články o určitej téme alebo viacdruhovú, pokiaľ ide o viac druhov dokumentov, čiže aj články, aj knihy, aj elektronické zdroje.

Návštevník knižnice, ktorý má záujem o vypracovanie rešerše musí zadať tému a okrem nej určuje aký druh rešerše žiada, určuje hľadiská, ako časové, jazykové, vecné alebo zdrojové vymedzenie. Obsah, rozsah i spôsob spracovania rešerše sa prispôsobujú objednávateľovi rešerše a charakteru témy na základe formulára. Pri zadávaní rešerše je veľmi dôležitý časový úsek, v ktorom sa má rešerš spracovať. Požiadať o vypracovanie rešerše je možné osobne v databázovej študovni alebo cez internet po vyplnení formulára.

Kontakt – konzultačné služby
adresa: ŠVK - Oddelenie knižnično-informačných služieb, Námestie mládeže 1, 081 89 Prešov
PhDr. František Bory
Karin Brugerová
tel.: 051/2454 211
e-mail: pozicovna@svkpo.gov.sk
otváracie hodiny:
utorok-piatok 10:00-18:00
   pondelok 12:30-18:00

Kontakt – rešeršné služby
adresa: Hlavná 99, 081 89 Prešov
Mgr. Mária Frišničová
  tel.: 051/2451 127
e-mail: dbs@svkpo.gov.sk 
otváracie hodiny:
utorok-piatok 8:30-12:00 a 12:30-16:00
  pondelok 12:30-16:00posledná aktualizácia 10.3.2014