Registrácia

Každý návštevník, ktorý má záujem celoročne využívať fondy a služby knižnice, musí prejsť procesom registrácie. Registrácia znamená zaevidovať návštevníka do knižničného systému v súlade s platnou legislatívou (zákon o knižniciach, zákon o ochrane osobných údajov) a následne vystaviť preukaz používateľa - knižničný pas, ktorý ho oprávňuje k návšteve všetkých priestorov určených pre verejnosť a k využívaniu poskytovaných služieb.

Vydanie knižničného pasu vo forme bezkontaktnej čipovej karty zrealizuje knižnica na počkanie pri registrácii používateľa na oddelení knižnično-informačných služieb na Námestí mládeže 1, kde má k tomuto účelu zriadené fotopracovisko. Povinnosťou používateľa je: 

  1. predložiť doklad na overenie totožnosti,
  2. vyplniť a podpísať registračnú prihlášku,
  3. zaplatiť ročný registračný poplatok a
  4. zaplatiť jednorazový poplatok za čipovú kartu v zmysle cenníka knižnično-informačných služieb.

Vlastníkom stredoškolského alebo vysokoškolského preukazu, tzv. ISIC karty alebo ITIC karty, nie sú čipové karty vydávané, pretože knižnica akceptuje tieto karty ako preukaz používateľa ŠVK. Pre nich platia iba body 1-3.

Súčasťou prihlášky je 

  • súhlas používateľa so spracovaním osobných údajov, ktoré musí poskytnúť knižnici pri registrácii každý návštevník a
  • súhlas s dodržiavaním všetkých ustanovení Knižničného poriadku ŠVK, ktoré potvrdzuje dobrovoľne svojim podpisom.

Preukaz je neprenosný a oprávňuje používateľa využívať všetky knižnično-informačné služby na rozdiel od návštevníka, ktorý môže využívať len niektoré služby poskytované knižnicou.

 

 

 

 posledná aktualizácia 8.1.2019

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |