Poslanie
Štátna vedecká knižnica v Prešove je štátnou rozpočtovou organizáciou zriadenou a riadenou Ministerstvom kultúry SR.

Ako verejná kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedecko-výskumnej a vydavateľskej činnosti systematicky buduje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.

Slúži občanom Prešovského regiónu, predovšetkým odborným a vedeckým pracovníkom, pedagógom, študentom, orgánom štátnej správy a samosprávy a podnikateľskej sfére.

Vízia
Víziou ŠVK je vybudovať Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove ako modernú kultúrnu a informačnú inštitúciu 21. storočia, ktorá bude poskytovať nielen klasické knižničné služby, ale bude predstavovať dôležitú informačnú základňu a nevyhnutnú súčasť celoživotného vzdelávania.

Pod vybudovaním modernej kultúrnej a informačnej inštitúcie rozumieme kvalitné a efektívne priestorové, organizačné, technické, technologické a personálne riešenie, ktoré knižnici umožní:

  • zaradiť ju medzi špičkové informačné a kultúrne inštitúcie svojho druhu,
  • uplatňovať na všetkých úsekoch jej činnosti progresívne a viditeľné inovácie,
  • poskytovať kvalitné knižnično-informačné služby s využitím moderných informačných a komunikačných technológií,
  • zabezpečovať pravidelnú prezentáciu vlastnej činnosti a podujatí mesta a ostatných regionálnych organizácií a podnikateľských subjektov.

ŠVK sa prispôsobuje požiadavkám doby a svoju činnosť zameriava tak, aby bola knižnica pre svojich používateľov prínosom. Všetko duchovné bohatstvo obsiahnuté v tlačených a elektronických dokumentoch sprostredkováva záujemcom, ktorí pomocou moderných informačných a komunikačných technológií budú môžu informačný potenciál knižnice naplno využiť.

Snaženie knižnice smeruje k vytvoreniu podmienok pre výstavbu modernej účelovej budovy knižnice - významnej kultúrnej stavby, kde sa bude snúbiť história so súčasnosťou. Výstavbou modernej budovy sledujeme vytvorenie priateľského a kultivovaného prostredia pre štúdium, vzdelávanie, bádanie, výskum a kultúrne vyžitie.
 posledná aktualizácia 30.10.2009

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 58% 58%
NIE 42% 42%
 
| |