Objednávka rešerše


Online formulár Objednávka rešerše slúži na objednanie rešerše pre akéhokoľvek návštevníka knižnice bez ohľadu na jeho registráciu ako používateľa ŠVK. Prostredníctvom tohto formulára žiadateľ o rešerš vyšpecifikuje svoje požiadavky a upresní všetky údaje potrebné na čo najefektívnejšie vypracovanie rešerše.

Upozorňujeme, že rešeršné služby sú spoplatňované v zmysle cenníka knižnično-informačných služieb. V príp. nejasností v online formulári kontaktujte odborných zamestnancov ŠVK na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailových adresách.

Informácia o spracúvaní osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie knižnično-informačných služieb a to v rozsahu údajov uvedených v tomto formulári a rozsahu súvisiacom s činnosťou knižnice a to po dobu vypracovania rešerše a ďalších 24 mesiacov po jej odovzdaní. Po uplynutí tejto lehoty, alebo po skončení účelu spracúvania sa prevádzkovateľ zaväzuje, že zlikviduje predmetné osobné údaje.
Poskytnutie osobných údajov na účely knižnično-informačných služieb nie je dobrovoľné, vyplýva z § 18 zákona č. 126/2015 Z.z. o knižniciach.
Ako dotknutá osoba máte za podmienok stanovených v Nariadení EÚ 2016/679 (GDPR) nasledujúce práva: právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Podrobnejšie sú tieto práva upravené v článkoch 15 až 23 GDPR. Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk), ak sa domnievate, že ŠVK spracúva Vaše osobné údaje v rozpore s právnymi predpismi. Podrobné informácie o vašich právach, o príjemcoch, sprostredkovateľoch a zodpovednej osobe, vrátane kontaktu, sú Vám k dispozícii v ŠVK, Hlavná 99, Prešov a na webom sídle ŠVK www.svkpo.sk.
 (povinný údaj iba v prípade požiadavky na zaslanie poštou)

(vypĺňajte s medzimestskou predvoľbou)

(povinný údaj iba v prípade požiadavky na zaslanie e-mailom)

(bližšie obsahové vymedzenie témy pomôže vylúčiť nerelevantné záznamy)(napr.: do roku 1980, 1990-2009, knihy za roky 1999-2009, časopisy za roky 2005-2008 a pod.)
Jazykové vymedzenie informačných prameňov: *
Typy dokumentov: *
Len pre registrovaných používateľov v ŠVK Prešov:
Vyhlásenie:
Do prázdneho políčka opíšte údaje z obrázku:posledná aktualizácia 30.5.2018

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |