Aktuálne informácie - Archív - Detail

07.04.2014 Osobitné ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva prebytočného majetku

Štátna vedecká knižnica v Prešove ako správca majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v zmysle § 8a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie (OPK) na odplatný prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku štátu:

  1. Sklad Prešov - Solivar, Pri hati 25, parcelné č. 1518 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 345 m², vedené v Katastrálnom úrade Prešov, Správa katastra Prešov katastrálne územie Solivar, obec Prešov, zapísaný na liste vlastníctva č. 1587. Primeraná cena bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 18 800,00 EUR. Heslo: „OPK – SOLIVAR – NEOTVÁRAŤ“. Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 15. 4. 2014 o 9.00-9.30 h
  2. Sklad Veľký Šariš, Severná 209, parcelné č. 206 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 292 m², vedené v Katastrálnom úrade Prešov, Správa katastra Prešov, katastrálne územie Veľký Šariš, obec Veľký Šariš, vedený na liste vlastníctva č. 693. Primeraná cena bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 8 900,00 EUR. Heslo: „OPK – VEĽKÝ ŠARIŠ – NEOTVÁRAŤ“. Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 15. 4. 2014 o 12.30-13.00 h

  3. Nehnuteľná kultúrna pamiatka – kaštieľ Záborské, parcelné č. 14/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 951 m², vedený v Katastrálnom úrade Prešov, Správa katastra Prešov katastrálne územie Prešov, obec Záborské, zapísaný na liste vlastníctva č. 153. Primeraná cena bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 85 000,00 EUR. Heslo: „OPK – ZÁBORSKÉ – NEOTVÁRAŤ“. Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční dňa 15. 4. 2014 o 10.00-10.30 h
Kontakt: Jana Velebírová, pam@svkpo.gov.sk, tel.: 051/2451124, mobil: 0908293692.

UPOZORNENIE:
Cenové ponuky záujemcov nesmú byť nižšie ako primerané ceny a je nevyhnutné ich predkladať písomne v zalepenej obálke označenej adresou odosielateľa a príslušným heslom do 25. 4. 2014 do 10.00 h. na adresu Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, 081 89 Prešov. Rozhodujúci je čas doručenia správcovi.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

  1. u fyzických osôb meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa tohto oznámenia, účel využitia, ponúkanú cenu, podpis záujemcu,
  2. u právnických osôb názov a sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, výpis z obchodného registra, špecifikáciu majetku podľa tohto oznámenia, účel využitia a ponúkanú cenu.

Ponuka, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti (vrátane adresy odosielateľa na obálke) a cenu vyjadrenú v číselnej hodnote peňažnými prostriedkami, nebude akceptovaná. Správca si vyhradzuje právo v prípade predmetného majetku zrušiť osobitné ponukové konanie alebo ho opakovať.

Komisionálne otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční 5. 5. 2014 o 10.00 h. v sídle správcu, Hlavná 99 – zadný trakt, 1. poschodie, kancelária riaditeľky. Záujemcov, ktorí predložia ponuky, týmto pozývame na otváranie obálok s ponukami.

Mgr. Valéria Závadská, riaditeľka ŠVK

 


Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |