Medziknižničná výpožičná služba

Výpožičku prostredníctvom MVS knižnica realizuje pre svojich používateľov v prípade, že žiadaný dokument nevlastní vo svojom knižničnom fonde alebo je neprístupný pre absenčnú výpožičku. 

Odborní zamestnanci na Vaše požiadanie vyhľadajú dokument v niektorej z  knižníc na Slovensku (v prípade záujmu aj v zahraničí) a ak ho nájdu a je dostupný na požičanie, zabezpečia ho pre Vás prostredníctvom MVS. Vašou povinnosťou je uviesť tieto základné bibliografické údaje o dokumente, ktorý si chcete cestou MVS požičať, teda:

  • v prípade knihy jej presný názov, autora alebo autorov (ak sú), miesto vydania a rok vydania publikácie
  • v prípade článku jeho presný názov, autora čánku, názov, ročník, rok, číslo a strany periodika, v ktorom sa článok nachádza, pretože v rámci MVS sa z periodík poskytujú len tlačené alebo skenované kópie článkov

Svojim podpisom na objednávku MVS sa zaviažete, že zapožičaný dokument si prevezmete a uhradíte prípadné náklady stanovené požičiavajúcou knižnicou.

Upozorňujeme používateľov, že nesprávne uvedené či nedostatočné údaje znižujú úspešnosť tejto služby, resp. zbytočne predlžujú čas na jej úspešný priebeh. Ďašie povinnosti používateľa týkajúce sa výpožičiek realizovaných cestou MVS či MMVS sú uvedené v Knižničnom poriadku ŠVK. Medziknižničné služby sú spoplatňované v zmysle cenníka knižnično-informačných služieb, resp. na základe požiadaviek požičiavajúcej knižnice.


Kontakt

Tel.:  051/245 42 11         e-mail: mvs@svkpo.gov.sk
 

 

 

 

 posledná aktualizácia 11.12.2013