Medziknižničná výpožičná služba

Štátna vedecká knižnica poskytuje svojim používateľom v zmysle zákona č. 126/2015 o knižniciach medziknižničné výpožičné služby (MVS). Ide o poskytovanie výpožičiek z knižničných fondov iných knižníc na Slovensku a v zahraničí. Tento spôsob požičiavania je obojstranný: ŠVK poskytuje výpožičky používateľom, ktorí nie sú používateľmi ŠVK v Prešove a to prostredníctvom knižnice v mieste ich bydliska.

Ako na to?

Je to veľmi jednoduché. Stačí navštíviť ktorúkoľvek knižnicu v meste alebo obci, kde je používateľ registrovaný, a vyhľadať požadovaný dokument. V prípade, že ho daná knižnica vo svojom knižničnom fonde nevlastní, je potrebné požiadať knihovníčku (ak to nenavrhne ona sama), aby požadovaný dokument zabezpečila z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Takmer všetky väčšie knižnice majú na túto službu vyčleneného zamestnanca, ktorý to ochotne a rád urobí.

Každá knižnica, ktorá realizuje MVS, žiada o dokumenty buď cez internet elektronickou žiadankou pre MVS alebo posiela žiadanky klasickou poštou, prípadne využíva obidva spôsoby. V súčasnosti majú veľké knižnice svoje on-line katalógy, ktoré sú prístupné verejnosti na ich webových stránkach, nie je teda problém overiť, či tá-ktorá knižnica hľadaný dokument vo svojom fonde vlastní. Ak je titul staršieho vydania, tam je potrebné poslať žiadanku bez predošlého overenia.

Od každého používateľa sa očakáva, že uvedie základné údaje o dokumente, ktorý si chce požičať. Musí si totiž uvedomiť, že nesprávne a nedostatočné údaje znižujú úspešnosť nájdenia požadovaného dokumentu. Nakoniec, tieto údaje potrebuje aj pri hľadaní vo vlastnej knižnici. T. z., že musí uvádzať základné bibliografické údaje: autor, presný názov, miesto vydania a rok vydania publikácie. Ak ide o periodický titul, sú záväzné tieto údaje: názov periodika, ročník, rok, číslo, strany, autor článku a presný názov článku, pretože v rámci MVS sa z periodík poskytujú len kópie článkov.

Ak sa žiadaný dokument nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice na Slovensku, používateľ môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky dokumentu zo zahraničia prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS). Podľa zásad o MMVS tieto služby pre ŠVK zabezpečuje Univerzitná knižnica v Bratislave. Pri kladne vybavených výpožičkách zo zahraničia je používateľ povinný uhradiť poplatky spojené s nákladmi pri sprostredkovaní výpožičky podľa cenníka knižnično-informačných služieb.

Kontakt
adresa:
ŠVK - Oddelenie knižnično-informačných služieb, Námestie mládeže 1, 081 89 Prešov

PhDr. František Bory
tel.: 051/2454 211
e-mail: mvs(@)svkpo.gov.sk 
 


posledná aktualizácia 28.5.2018

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |