Kontrakt sa uzatvára v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370 zo dňa 8.12.2002 medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (zriaďovateľ) a Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove (knižnica ako podriadená organizácia) ako interný plánovací a organizačný dokument na sprehľadnenie vzťahov medzi zriaďovateľom a knižnicou v oblasti realizácie činností a ich financovania.

Kontrakt sa uzatvára v súlade so zriaďovacou listinou knižnice na poskytovanie verejných služieb a realizáciu knižničnej činnosti. Jeho vyhodnotenie sa realizuje prostredníctvom výročnej správy o činnosti knižnice a verejným odpočtom.

KONTRAKT NA ROK 2020
uzatvorený medzi Ministerstvom kultúry a Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove
 
KONTRAKT NA ROK 2019
uzatvorený medzi Ministerstvom kultúry SR a Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove
 
KONTRAKT NA ROK 2018
uzatvorený medzi Ministerstvom kultúry SR a Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove
 
KONTRAKT NA ROK 2017
uzatvorený medzi Ministerstvom kultúry SR a Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove
 
KONTRAKTY NA ROK 2016
uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti
 
KONTRAKTY NA ROK 2015
uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti
 
KONTRAKTY NA ROK 2014
uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti
 
KONTRAKTY NA ROK 2013
 uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

  KONTRAKTY NA ROK 2012
uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

Dodatky ku kontraktom na rok 2012

KONTRAKTY NA ROK 2011
uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
 

 posledná aktualizácia 7.1.2020