GDPR

ZÁSADY SPRACOVÁVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV POUŽÍVATEĽA KNIŽNICE

V súvislosti s účinnosťou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) tiež známym pod skratkou GDPR (ďalej len Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon), ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 25. mája 2018 Štátna vedecká knižnica v Prešove spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. Toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov poskytuje základné informácie o Vašich právach ako dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov knižnicou a informácie o prístupe k osobným údajom.

Prevádzkovateľ
Štátna vedecká knižnica v Prešove, štátna rozpočtová organizácia, so sídlom na adrese Hlavná 99, 081 89 Prešov, IČO: 00164682 (ďalej len knižnica) je prevádzkovateľom, ktorý má určenú zodpovednú osobu a ktorú môžete kontaktovať s otázkami alebo požiadavkami týkajúcimi sa uplatnenia práv v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov:

 1. osobne pri návšteve knižnice na adrese Hlavná 99, 081 89 Prešov,
 2. e-mailom na adresu gdpr@svkpo.gov.sk,
 3. telefonicky na čísle: +421 51 2451127,
 4. písomne na adresu: Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, 081 89 Prešov, s označením „ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR“.

Účely spracovávania a uchovávania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie knižnično-informačných služieb a to v rozsahu súvisiacom s činnosťou knižnice a to po dobu trvania členstva v knižnici a ďalších 24 mesiacov po jeho skončení. Po uplynutí tejto lehoty, alebo po skončení účelu spracúvania sa knižnica zaväzuje, že zlikviduje predmetné osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom na prihláške používateľa pri registrácii na účely knižnično-informačných služieb vyplýva z § 18 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v platnom znení. Spracovávanie osobných údajov sa uskutočňuje pri registrácii a prolongácii členstva, zasielaní informačného letáku vzťahujúceho sa k službám, pri vypĺňaní tlačív MVS a MMVS, na štatistické účely, pri vymáhaní pohľadávok a pod. Štátna vedecká knižnica v Prešove spracováva tiež osobné údaje z formulárov "žiadosť na poskytnutie informácie“, „objednávka rešerše“, „návrh na zakúpenie literatúry" z portálu www.svkpo.sk a pri zasielaní informácie o umiestnení nových digitálnych kultúrnych objektov a ich sprístupnení na portáli www.portalsvk.sk za účelom poskytnutia knižnično-informačných služieb v zmysle zákona o knižniciach. Poskytnutie osobných údajov je povinné, pretože vyplýva priamo zo zákona o knižniciach, dobrovoľné je len poskytnutie Vášho súhlasu na použitie Vašej fotografie, avšak v prípade odmietnutia tohto súhlasu, budete povinní potvrdiť svoju totožnosť pri každej návšteve knižnice súvisiacej s využívaním knižnično-informačných služieb iným dokladom totožnosti. Súhlas s použitím fotografie je možné kedykoľvek písomne odvolať na vyššie uvedenej adrese knižnice.

Osoby a subjekty, ktoré spracovávajú alebo majú prístup k vašim údajom
Knižnica spracúva Vaše osobné údaje iba na základe zákonných podmienok uvedených v Nariadení GDPR alebo v Zákone. Osobné údaje používateľov budú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Osobné údaje používateľov údaje budú prístupné a spracované výlučne poverenými zamestnancami prevádzkovateľa, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade s jeho bezpečnostnou politikou.
Osobné údaje používateľov budú tiež spracúvané sprostredkovateľmi, ktorí pre knižnicu zaisťujú rôzne služby (prevádzka knižničného informačného systému Virtua, právne služby a pod.). Kvôli ochrane Vašich osobných údajov má knižnica so sprostredkovateľmi uzavreté písomné zmluvy o spracovaní osobných údajov podľa platných nariadení a zákonov. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do iných krajín.

Práva používateľov
Ako dotknutá osoba máte za podmienok stanovených v Nariadení GDPR nasledujúce práva:

 • Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 • Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 • Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností, napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 • Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 • Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. V prípade práva súvisiaceho s automatizovaným rozhodovaním máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.

 • Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

V Prešove dňa 24. 05. 2018

Mgr. Valéria Závadská
riaditeľka ŠVK
 

 posledná aktualizácia 15.6.2018

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 58% 58%
NIE 42% 42%
 
| |