Edičné tituly

Edičná činnosť ŠVK vychádza jednak zo zamerania knižnice a z požiadaviek a potrieb používateľov. Je prezentáciou realizácie vedecko-výskumných úloh vyplývajúcich z rôznych oblastí spoločenského, historického a kultúrneho života. Knižnica je orientovaná na tieto špecifické oblasti:

• regionálna bibliografia
• rusínska a ukrajinská problematika na Slovensku
• ruská, ukrajinská a bieloruská emigrácia na Slovensku
• slavistika
• dokumentovanie rómskej kultúry
• dejiny Prešova a regiónu
• osobnosti
• dejinný knižnej kultúry
• dejiny duchovnej kultúry
• spracovanie historických knižničných fondov
• mapovanie pamiatok kultúrneho dedičstva
• literatúra a pôvodná tvorba.
 

Jednotlivé edičné tituly vyšli v rámci viacerých vymedzených edícii:
• Bibliografie
• Personálne bibliografie
• Historické fondy
• Historické fondy – katalógy
• Osobnosti.
 

Doteraz bolo vydaných okolo 400 publikácií, bibliografií a iných informačných a propagačných materiálov. Obsahovo sú zamerané na dejiny, kultúru, školstvo, literatúru, umenie ale aj na iné odbory. Dôležité miesto v edičnej činnosti zaberajú personálne bibliografie, ktoré prezentujú osobnosti z rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života.

Do roku 2000 boli vydávané bibliografické súpisy Prešov okres v tlači a Rusíni a Ukrajinci na Slovensku.

Zoznam bibliografií a vedno-odborvých publikácií vydaných v ŠVK za posledné roky 2000 - 2018:

2018

Ivan Macinský – ukrajinský básnik, prekladateľ a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy. Ed. Mária Ňachajová. Prešov: ŠVK v Prešove, 2018. 250 s. ISBN 978-80-89614-55-4.

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Evanjelici v Prešove v 18. a v 1. polovici 19. storočia: fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností. 2. vydanie. Prešov: ŠVK v Prešove, 2018. 98 s. ISBN 978-80-89614-62-2.

Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK v Prešove, 2018. 258 s. ISBN 978-80-89614-58-5.

 

2017

BISCHOF, Lenka. Prešovské kráľovské katolícke vyššie gymnázium a jeho knižnice v rokoch 1850 – 1918. Prešov: ŠVK Prešov, 2017. 136 s. ISBN 978-80-89614-46-2.

OĽŠAVKÁ, Gabriela. Evanjelici v Prešove v 18. a v 1. polovici 19. storočia: fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností. Prešov: ŠVK Prešov, 2017. ISBN 978-80-89614-50-9 (pdf).

Osobnosti v knižnej kultúre a historických prameňoch: Ad honorem Jozef Repčák. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2017. 244 s. ISBN 978-80-89614-41-7.

Liber – verbum – monumentumque: duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2017. 170 s. ISBN 978-80-89614-38-7.

2016

19. storočie v zrkadle písomných prameňov: Z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2016. 276 s. ISBN 987-80-89614-30-1.

DOMENOVÁ, Marcela a kol. Fragmenty knižnej kultúry z obdobia slovenského národného vývinu (1780 – 1875) vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. Prešov: ŠVK Prešov, 2016. 324 s. ISBN 978-80-89614-34-9.

GOROĽ, Roman. Studený dotyk strateného rána. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, 2016. 45 s. ISBN 978-80-89614-25-7.


2015

Umelecký text a teória literatúry: o spisovateľskej a vedeckej tvorbe Stanislava Rakúsa. Ed. Michal Socha, Lucia Němcová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 197 s. ISBN 978-80-89614-19-6.

Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia : osobnosti – udalosti – dobová tlač. Zost. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2015. 253 s. ISBN 978-80-89614-20-2.

Kaj phirel e voďi. Cestou duše. The Soul ́s Journey. Ed. Erika Godlová, Jana Paľová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 79 s. ISBN 978-80-89614-21-9.


2014

Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiatky – osobnosti). Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2014. 202 s. ISBN 978-80-89614-18-9.

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2014. 190 s. ISBN 978-80-89614-17-2.

Andrej a Ján Šilanovci: z dejín prešovského profesionálneho divadelníctva. Zost. Michal Socha. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 126 s. ISBN 978-80-89614-16-5 (e-book ISBN 978-80-89614-15-8)

Rómska hudba na Slovensku / O Roma bašaven / Roma Music in Slovakia. Ed. Erika Godlová. Prešov:
Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 260 s. ISBN 978-80-89614-12-7.

2013

DERFIŇÁK, Patrik. Samuel a Móric Révaiovci – prešovskí vydavatelia a kníhkupci. Prešov: ŠVK, 2013. 82 s. ISBN 978-80-89614-05-9.

Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska II. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2013. 188 s. ISBN 978-80-89614-03-4.).

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Ed. Marcela Domenová. Prešov: 2013. 194 s. ISBN 978-80-89614-02-8.

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska IV. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2013. 176 s. ISBN 978-80-89614-04-2.

Anna Valcerová-Bacigálová – poézia a teória prekladu: personálna bibliografia. Zostavil Michal Socha. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013. 154 s. ISBN 978-80-89614-09-7 (e-book ISBN 978-80-89614-09-7)

Michal Hirjak – ukrajinský a rusínsky etnograf a pedagóg (zo života a diela). Zost. Zuzana Džupinková. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013. 212 s. ISBN978-80-89614-10-3 (e-book 978-80-89614-10-3)


2012

Pamätná kniha mesta Prešova. Diel I. (do roku 1700). Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK, 2012. xciv, 261, cdxxxviii s. ISBN 978-80-85734-96-6.

Pamätná kniha mesta Prešova. Diel II. (1701 – 1919). Eds. Patrik Derfiňák, Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2012. lxxiv, 469, dxc s. ISBN 978-80-85734-97-3.

Bohdan Ihor Antonyč (1909 – 1937) v slovenských prameňoch. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2012. 111 s. ISBN 978-80-89614-00-4.

Eliáš Galajda – ukrajinský básnik a prekladateľ (život a dielo). Zost. PhDr. Mária Ňachajová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2012. 169 s. ISBN 978-80-85734-99-7.

ŠELEPEC, Jozef. Rusínsko-ukrajinské ochotnícke divadlo na Slovensku (1919 – 1949). Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2012. 95 s. ISBN 978-80-89614-01-1.

Z dejín mesta Prešova a jeho obyvateľov (osobnosti – udalosti – pamiatky). Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2012. 144 s. ISBN 978-80-85734-98-0.


2011

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2011. 226 s. ISBN 978-80-85734-89-8.

Historické rukopisy a neznáme rukopisné diela vo fondoch historických knižníc mesta Prešov II. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2011. 181 s. ISBN 978-80-85734-93-5.

Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2011. 204 s. ISBN 978-80-85734-90-4.

Ľudovít Frenyó – Z mojich cestovných poznámok. Ed. Viktor Szabó. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011. 119 s. ISBN 978-80-85734-92-8.

Pamätná kniha mesta Prešova. Diel III. (1938 – 1941). Eds. Marcela Domenová, Martin Pekár. Prešov: ŠVK, 2011. lx, 428, cii s. ISBN 978-80-85734-94-2.

 

2010


Historické rukopisy a neznáme rukopisné diela vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. (Venované životu a dielu Jozefa Šelepca). Zost. Marcela Domenová, Mária Ňachajová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. 148. ISBN 978-80-85734-86-7.


Naukovi zapysky : článková bibliografia č. 1. – 19. Zost. Mária Ňachajová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. 128 s. ISBN 978-80-85734-84-3.


Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku č. 1-10 (Bibliografický súpis článkov). Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. 192 s. ISBN 978-80-85734-87-4.
Kveta a Jozef Stražanovci : personálna bibliografia. Zost. Michal Socha. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. [2], 217. ISBN 978-80-85734-85-0.


2009


Imagines narrantes : knižná grafika 16. storočia v historických knižniciach Prešova. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 356 s. ISBN 978-80-85734-83-6.


Cyrilské rukopisy vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 71 s. ISBN 978-80-85734-81-2.


Karol Horák : personálna bibliografia. Ed. Michal Socha. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 172 s. ISBN 978-80-85734-78-2.


Východoslovanské tlače do roku 1900 v historickom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Eds. Marcela Domenová – Mária Ňachajová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 232 s. ISBN 978-80-85734-80-5.


Zuzana Hanudeľová : personálna bibliografia. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 157 s. ISBN 978-80-85734-79-9.


Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska I. Ed. MarcelaDomenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 253 s. ISBN 978-80-85734-77-5.


DOMENOVÁ, Marcela. Vergílius v historických knižniciach mesta Prešov. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 193 s. ISBN 978-80-85734-82-9.


2008


Ján Ihnát : výber z diela. Ed. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2008. 140 s. ISBN 978-80-85734-72-0.


Marketing : vývoj od klasického k novodobému. Eds. Peter Dorčák, Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2008. 115 s. ISBN 978-80-85734-76-8.


Osobnosti ruskej a ukrajinskej emigrácie na východnom Slovensku. Eds. Ľubica Babotová, Ľubica Harbuľová, Mária Ňachajová. Prešov : ŠVK, 2008. 197 s. ISBN 978-80-85734-74-4.


Personálny manažment. Eds. Mária Sýkorová, Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2008. 76 s. ISBN 978-80-85734-75-1.


Slovenské preklady spisovateľov Ukrajiny. Eds. Jozef Šelepec, Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2008. 51 s. ISBN 978-80-85734-73-7.


2007


Ivan Vanát : personálna bibliografia. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2007. 50 s. ISBN 978-80-85734-71-3.


Ján Ihnát : zabudnutý spisovateľ. Zost. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2007. 90 s. ISBN 978-80-85734-69-0.


Registre Nových obzorov : ročníky 11 – 20, 31 - 32. Zost. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2007. 218, [2] s. ISBN 978-80-85734-66-9.


Tlače 16. storočia vo fonde ŠVK Prešov. Zost. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK, 2007. 68. ISBN 978-80-85734-68-3.


Tlače ruskej, ukrajinskej a bieloruskej emigrácie vo fondoch ŠVK v Prešove. Zost. Mária Ňachajová, Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2007. 180 s. ISBN 978-80-85734-70-6.


Z minulosti a súčasnosti knižnej kultúry Prešova. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2007. 180 s. ISBN 978-80-85734-67-6


2006


Anton Kret : personálna bibliografia. Zost. Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2006. 158 s. ISBN 80-85734-65-6.


Knižnica Mateja Beňa. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2006. 108 s. ISBN 80-85734-64-8.


Ruská a ukrajinská emigrácia na východnom Slovensku v rokoch 1919 – 1945. Eds. Ľubica Harbuľová, Mária Ňachajová, Ľubica Babotová. Prešov : ŠVK, 2006. 166, [1] s. ISBN 80-85734-63-X.


2005


Dušan Pončák : personálna bibliografia. Zost. Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2005. [2], 135, [33] s. ISBN 80-85734-55-9.


Fedor Lazorík 1913 – 1969 : personálna bibliografia. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : ŠVK, 2005. 167, [14] s. ISBN 80-85734-60-5.


Michal Roman : personálna bibliografia. Zost. Mária Ňachajová, Mária: Prešov : ŠVK. 2005. 163, [3] s. ISBN 80-85734-61-3.


Rezbár Pavol Šarišský : personálna bibliografia. Zos. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2005. 77 + [11] s. obr. príl. ISBN 80-85734-56-7.


Tlače 17. storočia : katalóg starých tlačí vo fondoch Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2005, 76 + [8] s. obr. Príl. ISBN 80-85734-59-1.


Trnavské tlače do roku 1918: katalóg starých tlačí z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zost. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK, 2005. 117 + [12] s. obr. príl. ISBN 80-85734-58-3
 

2004


Ferdinand Uličný : personálna bibliografia. Zost. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2004. 119, [8] s. ISBN 80-85734-54-0.


2003


František Štraus : personálna bibliografia. Zost. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2003. 74 s. ISBN 80-85734-49-4.


Knižnica Gregora Tarkoviča. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2003. 111, [3] s. ISBN 80-85734-48-6.
Knižnice profesorov Evanjelického kolégia v Prešove. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2003. 46, [11] s. ISBN 80-85734-47-8.


Tlače 16. storočia v knižnici Evanjelického kolégia a v štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zost. Kamil Lacko. Prešov : ŠVK, 2003. 315, [1] s. ISBN 80-85734-51-6.
 

2002


Bibliografia Bibliografií ŠVK Prešov. Zost. Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2002. 99, [1] s. ISBN 80-85734-46-X.
 

2001


Mikuláš Nevrlý : personálna bibliografia. Zost. Adela Faybíková. Prešov : ŠVK, 2001. 147, [4] s. ISBN 80-85734-42-7.


Pavol Szinyei - Merse (1845 - 1920) : personálna bibliografia. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : ŠVK, 2001. 30, [1] s. ISBN 80-85734-39-7.


Slavistika v časopise Bratislava. Zost. Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2001. 101, [4] s. ISBN 80-85734-35-4.


2000


Bibliografia slavistických bibliografií. Zost. Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2000. 43, [2] s. ISBN 80-85734-31-1.


Bibliografia Svojiny. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2000. 31, [4] s. ISBN 80-85734-33-8.


Bieloruská literatúra na Slovensku po r. 1945 : súpis statí a článkov. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2000. 66, [2] s. ISBN 80-85734-32-X.


Ján Zambor. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2000. 68, [1] s. ISBN 80-85734-37-0.


Prešov okres v tlači 1997 – 1998 : (Bibliografická dvojročenka). 1. časť. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : ŠVK, 2000. 407 s. ISBN 80-85734-34-6.


Prešov okres v tlači 1997 – 1998 : (Bibliografická dvojročenka). 2. časť. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : ŠVK, 2000, s. 408-691, [2]. ISBN 80-85734-34-6.


Slovo národa. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2000. 39, [2] s. ISBN 80-85734-36-2.
 

 

 

V prípade záujmu o kúpu edičných titulov vydaných v ŠVK Prešov nás kontaktujte na adrese: redakcia@svkpo.gov.skposledná aktualizácia 15.1.2019

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |