Edičné tituly

Edičná činnosť ŠVK vychádza jednak zo zamerania knižnice a z požiadaviek a potrieb používateľov. Je prezentáciou realizácie vedecko-výskumných úloh vyplývajúcich z rôznych oblastí spoločenského, historického a kultúrneho života. Knižnica je orientovaná na tieto špecifické oblasti:

 

  • regionálna bibliografia
  • rusínska a ukrajinská problematika na Slovensku
  • ruská, ukrajinská a bieloruská emigrácia na Slovensku
  • slavistika
  • dokumentovanie rómskej kultúry
  • dejiny Prešova a regiónu
  • osobnosti
  • dejiny knižnej kultúry
  • dejiny duchovnej kultúry
  • spracovanie historických knižničných fondov
  • mapovanie pamiatok kultúrneho dedičstva
  • literatúra a pôvodná tvorba

  Jednotlivé edičné tituly vyšli v rámci viacerých vymedzených edícií:
  • Bibliografie
  • Personálne bibliografie
  • Historické fondy
  • Historické fondy – katalógy
  • Osobnosti
   

Doteraz bolo vydaných vyše 400 publikácií, bibliografií a iných informačných a propagačných materiálov. Obsahovo sú zamerané na dejiny, kultúru, školstvo, literatúru, umenie ale aj na iné odbory. Dôležité miesto v edičnej činnosti zaberajú personálne bibliografie, ktoré prezentujú osobnosti z rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života.

V prípade záujmu o kúpu edičných titulov vydaných v ŠVK v Prešove nás kontaktujte na adrese: redakcia@svkpo.gov.sk.

V prípade záujmu o výmenu dokumentov - edičných titulov vydaných v ŠVK v Prešove nás kontaktujte na adrese: oasf@svkpo.gov.sk.

 

Prehľad relevantných odborných titulov z edičnej činnosti bibliografického oddelenia (1952 - 2015), oddelenia historických knižničných fondov (2016 - ) a dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry (2013 -) za roky 1998 - 2018:

 

2018

Ivan Macinský – ukrajinský básnik, prekladateľ a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy. Ed. Mária Ňachajová. Prešov: ŠVK v Prešove, 2018. 250 s. ISBN 978-80-89614-55-4.

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Evanjelici v Prešove v 18. a v 1. polovici 19. storočia: fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností. 2. vydanie. Prešov: ŠVK v Prešove, 2018. 98 s. ISBN 978-80-89614-62-2.

Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK v Prešove, 2018. 258 s. ISBN 978-80-89614-58-5.

2017

BISCHOF, Lenka. Prešovské kráľovské katolícke vyššie gymnázium a jeho knižnice v rokoch 1850 – 1918. Prešov: ŠVK Prešov, 2017. 136 s. ISBN 978-80-89614-46-2.

OĽŠAVKÁ, Gabriela. Evanjelici v Prešove v 18. a v 1. polovici 19. storočia: fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností. Prešov: ŠVK Prešov, 2017. 98 s. ISBN 978-80-89614-50-9 (pdf).

Osobnosti v knižnej kultúre a historických prameňoch: Ad honorem Jozef Repčák. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2017. 244 s. ISBN 978-80-89614-41-7.

Liber – verbum – monumentumque: duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2017. 170 s. ISBN 978-80-89614-38-7.

2016

19. storočie v zrkadle písomných prameňov: Z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2016. 276 s. ISBN 987-80-89614-30-1.

DOMENOVÁ, Marcela a kol. Fragmenty knižnej kultúry z obdobia slovenského národného vývinu (1780 – 1875) vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. Prešov: ŠVK Prešov, 2016. 324 s. ISBN 978-80-89614-34-9.

GOROĽ, Roman. Studený dotyk strateného rána. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, 2016. 45 s. ISBN 978-80-89614-25-7.


2015

Umelecký text a teória literatúry: o spisovateľskej a vedeckej tvorbe Stanislava Rakúsa. Ed. Michal Socha, Lucia Němcová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 197 s. ISBN 978-80-89614-19-6.

Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia : osobnosti – udalosti – dobová tlač. Zost. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2015. 253 s. ISBN 978-80-89614-20-2.

Kaj phirel e voďi. Cestou duše. The Soul ́s Journey. Ed. Erika Godlová, Jana Paľová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 79 s. ISBN 978-80-89614-21-9.

Maľby svetových osobností: katalóg obrazov. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. nestr.


2014

Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiatky – osobnosti). Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2014. 202 s. ISBN 978-80-89614-18-9.

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2014. 190 s. ISBN 978-80-89614-17-2.

Andrej a Ján Šilanovci: z dejín prešovského profesionálneho divadelníctva. Zost. Michal Socha. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 126 s. ISBN 978-80-89614-16-5 (e-book ISBN 978-80-89614-15-8).

Rómska hudba na Slovensku / O Roma bašaven / Roma Music in Slovakia. Ed. Erika Godlová. Prešov:
Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 260 s. ISBN 978-80-89614-12-7.

2013

DERFIŇÁK, Patrik. Samuel a Móric Révaiovci – prešovskí vydavatelia a kníhkupci. Prešov: ŠVK, 2013. 82 s. ISBN 978-80-89614-05-9.

Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska II. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2013. 188 s. ISBN 978-80-89614-03-4.).

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Ed. Marcela Domenová. Prešov: 2013. 194 s. ISBN 978-80-89614-02-8.

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska IV. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2013. 176 s. ISBN 978-80-89614-04-2.

Anna Valcerová-Bacigálová – poézia a teória prekladu: personálna bibliografia. Zostavil Michal Socha. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013. 154 s. ISBN 978-80-89614-09-7 (e-book).

Michal Hirjak – ukrajinský a rusínsky etnograf a pedagóg (zo života a diela). Zost. Zuzana Džupinková. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013. 212 s. ISBN978-80-89614-10-3 (e-book).


2012

Pamätná kniha mesta Prešova. Diel I. (do roku 1700). Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK, 2012. xciv, 261, cdxxxviii s. ISBN 978-80-85734-96-6.

Pamätná kniha mesta Prešova. Diel II. (1701 – 1919). Eds. Patrik Derfiňák, Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2012. lxxiv, 469, dxc s. ISBN 978-80-85734-97-3.

Bohdan Ihor Antonyč (1909 – 1937) v slovenských prameňoch. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2012. 111 s. ISBN 978-80-89614-00-4.

Eliáš Galajda – ukrajinský básnik a prekladateľ (život a dielo). Zost. PhDr. Mária Ňachajová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2012. 169 s. ISBN 978-80-85734-99-7.

ŠELEPEC, Jozef. Rusínsko-ukrajinské ochotnícke divadlo na Slovensku (1919 – 1949). Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2012. 95 s. ISBN 978-80-89614-01-1.

Z dejín mesta Prešova a jeho obyvateľov (osobnosti – udalosti – pamiatky). Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2012. 144 s. ISBN 978-80-85734-98-0.


2011

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2011. 226 s. ISBN 978-80-85734-89-8.

Historické rukopisy a neznáme rukopisné diela vo fondoch historických knižníc mesta Prešov II. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2011. 181 s. ISBN 978-80-85734-93-5.

Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2011. 204 s. ISBN 978-80-85734-90-4.

Ľudovít Frenyó – Z mojich cestovných poznámok. Ed. Viktor Szabó. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2011. 119 s. ISBN 978-80-85734-92-8.

Pamätná kniha mesta Prešova. Diel III. (1938 – 1941). Eds. Marcela Domenová, Martin Pekár. Prešov: ŠVK, 2011. lx, 428, cii s. ISBN 978-80-85734-94-2.

2010

Historické rukopisy a neznáme rukopisné diela vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. (Venované životu a dielu Jozefa Šelepca). Zost. Marcela Domenová, Mária Ňachajová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. 148. ISBN 978-80-85734-86-7.

Naukovi zapysky : článková bibliografia č. 1. – 19. Zost. Mária Ňachajová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. 128 s. ISBN 978-80-85734-84-3.

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku č. 1-10 (Bibliografický súpis článkov). Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. 192 s. ISBN 978-80-85734-87-4.

Kveta a Jozef Stražanovci : personálna bibliografia. Zost. Michal Socha. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. [2], 217. ISBN 978-80-85734-85-0.

2009

Imagines narrantes : knižná grafika 16. storočia v historických knižniciach Prešova. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 356 s. ISBN 978-80-85734-83-6.

Cyrilské rukopisy vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 71 s. ISBN 978-80-85734-81-2.

Karol Horák : personálna bibliografia. Ed. Michal Socha. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 172 s. ISBN 978-80-85734-78-2.

Východoslovanské tlače do roku 1900 v historickom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Eds. Marcela Domenová – Mária Ňachajová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 232 s. ISBN 978-80-85734-80-5.

Zuzana Hanudeľová : personálna bibliografia. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 157 s. ISBN 978-80-85734-79-9.

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska I. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 253 s. ISBN 978-80-85734-77-5.

DOMENOVÁ, Marcela. Vergílius v historických knižniciach mesta Prešov. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 193 s. ISBN 978-80-85734-82-9.

2008

Ján Ihnát : výber z diela. Ed. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2008. 140 s. ISBN 978-80-85734-72-0.

Marketing : vývoj od klasického k novodobému. Eds. Peter Dorčák, Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2008. 115 s. ISBN 978-80-85734-76-8.

Osobnosti ruskej a ukrajinskej emigrácie na východnom Slovensku. Eds. Ľubica Babotová, Ľubica Harbuľová, Mária Ňachajová. Prešov : ŠVK, 2008. 197 s. ISBN 978-80-85734-74-4.

Personálny manažment. Eds. Mária Sýkorová, Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2008. 76 s. ISBN 978-80-85734-75-1.

Slovenské preklady spisovateľov Ukrajiny. Eds. Jozef Šelepec, Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2008. 51 s. ISBN 978-80-85734-73-7.

2007

Ivan Vanát : personálna bibliografia. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2007. 50 s. ISBN 978-80-85734-71-3.

Ján Ihnát : zabudnutý spisovateľ. Zost. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2007. 90 s. ISBN 978-80-85734-69-0.

Registre Nových obzorov : ročníky 11 – 20, 31 - 32. Zost. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2007. 218, [2] s. ISBN 978-80-85734-66-9.

Tlače 16. storočia vo fonde ŠVK Prešov. Zost. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK, 2007. 68. ISBN 978-80-85734-68-3.

Tlače ruskej, ukrajinskej a bieloruskej emigrácie vo fondoch ŠVK v Prešove. Zost. Mária Ňachajová, Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2007. 180 s. ISBN 978-80-85734-70-6.

Z minulosti a súčasnosti knižnej kultúry Prešova. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2007. 180 s. ISBN 978-80-85734-67-6.

2006

Anton Kret : personálna bibliografia. Zost. Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2006. 158 s. ISBN 80-85734-65-6.
Knižnica Mateja Beňa. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2006. 108 s. ISBN 80-85734-64-8.
Ruská a ukrajinská emigrácia na východnom Slovensku v rokoch 1919 – 1945. Eds. Ľubica Harbuľová, Mária Ňachajová, Ľubica Babotová. Prešov : ŠVK, 2006. 166, [1] s. ISBN 80-85734-63-X.

2005

Dušan Pončák : personálna bibliografia. Zost. Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2005. [2], 135, [33] s. ISBN 80-85734-55-9.

Fedor Lazorík 1913 – 1969 : personálna bibliografia. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : ŠVK, 2005. 167, [14] s. ISBN 80-85734-60-5.

Michal Roman : personálna bibliografia. Zost. Mária Ňachajová, Mária: Prešov : ŠVK. 2005. 163, [3] s. ISBN 80-85734-61-3.

Rezbár Pavol Šarišský : personálna bibliografia. Zos. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2005. 77 + [11] s. obr. príl. ISBN 80-85734-56-7.

Tlače 17. storočia : katalóg starých tlačí vo fondoch Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2005, 76 + [8] s. obr. Príl. ISBN 80-85734-59-1.

Trnavské tlače do roku 1918: katalóg starých tlačí z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zost. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK, 2005. 117 + [12] s. obr. príl. ISBN 80-85734-58-3

2004

Ferdinand Uličný : personálna bibliografia. Zost. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2004. 119, [8] s. ISBN 80-85734-54-0.

2003

František Štraus : personálna bibliografia. Zost. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2003. 74 s. ISBN 80-85734-49-4.
Knižnica Gregora Tarkoviča. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2003. 111, [3] s. ISBN 80-85734-48-6.

Knižnice profesorov Evanjelického kolégia v Prešove. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2003. 46, [11] s. ISBN 80-85734-47-8.

Tlače 16. storočia v knižnici Evanjelického kolégia a v štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zost. Kamil Lacko. Prešov : ŠVK, 2003. 315, [1] s. ISBN 80-85734-51-6.

2002

Bibliografia Bibliografií ŠVK Prešov. Zost. Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2002. 99, [1] s. ISBN 80-85734-46-X.

2001

Mikuláš Nevrlý : personálna bibliografia. Zost. Adela Faybíková. Prešov : ŠVK, 2001. 147, [4] s. ISBN 80-85734-42-7.

Pavol Szinyei - Merse (1845 - 1920) : personálna bibliografia. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : ŠVK, 2001. 30, [1] s. ISBN 80-85734-39-7.

Slavistika v časopise Bratislava. Zost. Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2001. 101, [4] s. ISBN 80-85734-35-4.

2000

Bibliografia slavistických bibliografií. Zost. Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2000. 43, [2] s. ISBN 80-85734-31-1.

Bibliografia Svojiny. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2000. 31, [4] s. ISBN 80-85734-33-8.

Bieloruská literatúra na Slovensku po r. 1945 : súpis statí a článkov. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2000. 66, [2] s. ISBN 80-85734-32-X.

Ján Zambor. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2000. 68, [1] s. ISBN 80-85734-37-0.

Prešov okres v tlači 1997 – 1998 : (Bibliografická dvojročenka). 1. časť. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : ŠVK, 2000. 407 s. ISBN 80-85734-34-6.

Prešov okres v tlači 1997 – 1998 : (Bibliografická dvojročenka). 2. časť. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : ŠVK, 2000, s. 408-691, [2]. ISBN 80-85734-34-6.

Slovo národa. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2000. 39, [2] s. ISBN 80-85734-36-2.

1999

Bieloruská literatúra na Slovensku po r.1945. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 1999. 27, [4] s. ISBN 80-85734-28-1.

Noviny a časopisy Prešovského kraja do roku 1945. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 1999. V, 78 s. ISBN 80-85734-27-3.

Rusíni a Ukrajinci na Slovensku 1997 : bibliografická ročenka. Zost. Mária Frišničová. Prešov : ŠVK, 1999. 509, [4] s. ISBN 80-85734-25-7.

1998

Slavistika na Filozofickej a Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Zost. Jozef Šelepec, Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 1998. 96, [3] s. ISBN 80-85734-23-0.

 

 

Z našej ponuky...

 

 

2018

Ivan Macinský – ukrajinský básnik, prekladateľ a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy. Ed. Mária Ňachajová. Prešov: ŠVK v Prešove, 2018. 250 s. ISBN 978-80-89614-55-4.

 

Titul predstavuje konferenčný zborník, ktorý je výstupom z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Konferencia bola usporiadaná v ŠVK v septembri 2017 pri príležitosti 95. výročia narodenia a 30. výročia úmrtia ukrajinského básnika, prekladateľa, literárneho vedca, jazykovedca a redaktora Ivana Macinského. Zborník sa venuje nielen osobnosti Ivana Macinského, ale v širšom kontexte aj problematike slovensko-ukrajinských literárnych vzťahov s dôrazom na preklady, interpretáciu a kritiku textov, ktoré sa spájajú s osobnosťou a tvorbou I. Macinského. Zborník je doplnený o ukážky tvorby I. Macinského – poéziu (pôvodná tvorba, preklady) a zaujímavú fotografickú prílohu, ktorá dokumentuje život a dielo osobnosti.

Cena: 12 €
 

OĽŠAVSKÁ, Gabriela. Evanjelici v Prešove v 18. a v 1. polovici 19. storočia: fragmenty z dejín cirkvi, školstva a osobností. 2. vydanie. Prešov: ŠVK v Prešove, 2018. 98 s. ISBN 978-80-89614-62-2.

Vedecká monografia je venovaná evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v meste Prešov. Základom pre výskum uvedenej problematiky sa stala analýza vizitačných zápisníc z rokov 1742 a 1806 uložených v Zborovom, seniorálnom a historickom dištriktuálnom archíve ECAV Prešov, resp. v Archíve Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Monografia poskytuje pohľad na cirkevný a zborový život evanjelikov v meste v odlišných podmienkach, v čase vrcholiacej protireformácie a v období, keď sa evanjelické náboženstvo stalo tolerovaným. Pozornosť je venovaná aj školstvu – evanjelickému kolégiu, cirkevnému majetku, budovám, približuje osobnosti späté so životom cirkvi v období 18. a 1. polovici 19. storočia. Okrem biografických informácií kňazov približuje aj prehľad ich prác (predovšetkým homiletického charakteru) zachovaných v historickej Kolegiálnej knižnici.

Cena: 8 €
 

 

Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK v Prešove, 2018. 258 s. ISBN 978-80-89614-58-5.

V septembri 2017 usporiadala ŠVK v Prešove pri príležitosti 65. výročia svojho zriadenia vedeckú konferenciu pod názvom „Knižnice, knihovníctvo a knižná kultúra v minulosti, súčasnosti a budúcnosti“ a v tomto kontexte v roku 2018 vydala rovnomenný konferenčný recenzovaný zborník. Jednotlivé príspevky boli podľa svojho charakteru a zamerania rozdelené do skupín: štúdie, materiály a rozhľady. V štúdiách bol priestor ponechaný nielen analytickému retrospektívnemu zhodnoteniu a sumarizovaniu bibliografickej činnosti vo vedeckých knižniciach, ale aj dejinám a funkciám knižníc, podobe knihy, jej vývoju a osudom v budúcnosti. Na interdisciplinárnom pozadí sa príspevky venujú aj vybraným osobnostiam (J. Kollár, M. Kolbenheyer, F. Hažlinský, I. Landau, P. Ďurík), relevantným písomným prameňom k dejinám knižnej kultúry (cirkevné ročenky, gramatické diela), spolkovej činnosti či historickým šľachtickým (ako Andrássy Humenné) i súčasným knižniciam a ich historickým fondom. Do zborníka boli atypicky zaradené rubriky Kronika/Správy a Recenzie/Anotácie, v ktorých bol ponechaný priestor na predstavenie aktuálnej slovenskej spisby v danej oblasti s dôrazom na produkciu z vydavateľstiev vedeckých knižníc na Slovensku.

Cena:12 €
 

 

2017

BISCHOF, Lenka. Prešovské kráľovské katolícke vyššie gymnázium a jeho knižnice v rokoch 1850 – 1918. Prešov: ŠVK Prešov, 2017. 136 s.


Vedecká monografia prezentuje výskum problematiky k dejinám úplného osemročného katolíckeho kráľovského gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským. Vychádza z analýzy výročných správ gymnázia. Pozostáva z troch kapitol, prvá (Podmienky pre rozvoj gymnázia v 2. polovici 19. storočia) sa venuje rozvoju školstva v Rakúskej monarchii v rokoch 1848 – 1867 a podobe školstva v Uhorsku po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v rokoch 1867 – 1918. Druhá kapitola dokumentuje samotné dejiny gymnázia v období od 2. polovice 19. storočia po jeho zánik po prvej svetovej vojne. Autorka poukazuje aj na starší príspevok Jozefa Rubyho k výskumu dejín gymnázia. Tretia kapitola pod názvom Knižnice gymnázia sa postupne venuje gymnaziálnej knižnici – študentskej (žiackej) a profesorskej (učiteľskej) knižnici od ich vzniku a sformovania v 50. a 60. rokoch 19. storočia, cez stabilizáciu činnosti v 70. a 80. rokoch 19. storočia až po obdobie najväčšieho rozmachu v 20. storočí. Sumarizuje počet a zameranie zakúpenej literatúry a časopisov, finančné prostriedky investované do nákupu nových titulov, zoznamy darcov, návštevnosť mládežníckej knižnice a poukazuje aj na knihovníkov, ktorými boli aj samotní gymnaziálni profesori.

Cena: 8 €

 

Osobnosti v knižnej kultúre a historických prameňoch: Ad honorem Jozef Repčák. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK Prešov, 2017. 244 s.

 Nekonferenčný recenzovaný zborník prináša 15 štúdií, z nich štyri sa venujú osobnosti Jozefa Repčáka (1911 – 1982), ktorý patril k prvým profesionálne vzdelaným knihovníkom v Československu a priekopníkom regionálnej bibliografie na Slovensku. Ďalšie štúdie sú venované osobnostiam, ktorých život bol spojený s mestom Prešov ako Ján Bocatius, Ján Weber, Július Holénia, František Tichý, ale aj tým, ktoré pochádzali či pôsobili v regióne východného Slovenska ako lekár Eliáš Trangus, vojnový letec Albert Bujanovič či emigrant Grigorij Michajlovič Medvecký. Do zborníka boli navyše zaradené aj dve materiálové štúdie, resp. materiály z prostredia dokumentovania osobností spojených s mestom Prešov, a to v kontexte aktivít Rudolfa Lieskovského vo veci židovskej rodiny Hofstetterovcov alebo predstaveniu vybraných sepulkrálnych pamiatok osobností na prešovskom mestskom cintoríne. Zborník má preto medziodborový charakter a je určený odborníkom z viacerých vedných odborov. Obsahuje aj rubriku Správy/Kronika a Recenzie/Anotácie.

Cena:10 €

 

Liber – verbum – monumentumque: duchovná kultúra a konfesionalita v dejinách. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK Prešov, 2017. 170 s.

Nekonferenčný recenzovaný zborník vznikol na základe podujatí pripomínajúcich si 470. výročie úmrtia teológa a reformátora Martina Luthera (2016) a 500. výročia reformácie (2017). Obsahuje 15 štúdií zameraných nielen na vybrané osobnosti evanjelickej a. v. konfesie ako Martin Luther, Martin Bucer, Ján Michal Schwarz, Ľudovít Štúr, ale aj kalvínskej konfesie ako Gál Huszar, Ján Siderius, Peter P. Alvinczi, Juraj Jessenius a iní. Rímskokatolícku konfesiu zastupuje Dominik Mokoš, gréckokatolícku napríklad Ján Kutka, pravoslávnu arcibiskup Makarios III. Príspevky sa venujú ich životu a dielu so snahou predstaviť či zhodnoť ich činnosť, polemiky a názory odrážajúce dobu, v ktorej vznikli. Ďalším tematickým okruhom príspevkov boli fragmenty pamiatok knižnej kultúry z oblasti liturgických a modlitebných kníh a Biblií zachovaných vo viacerých pamäťových a fondových inštitúciách východného Slovenska (Košice, Stará Ľubovňa). Priestor bol venovaný aj mapovaniu naratívnych prameňov cez oral history a etnografiu (pôstne duchovné spevy, Fintice) alebo lingvistiku v súčasných homiletických prejavoch slovenskej proveniencie. Okrem toho prezentuje časť štúdií pramene hmotnej kultúry prostredníctvom archeologického či archívno-stavebného výskumu (Bardejov, Ťahanovce – Košice). Do zborníka boli tradične zaradené aj rubriky Správy/Kronika a Recenzie/Anotácie.


Cena: 10 €

 

 2016

DOMENOVÁ, Marcela a kol. Fragmenty knižnej kultúry z obdobia slovenského národného vývinu (1780 – 1875) vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. Prešov: ŠVK Prešov, 2016. 324 s.

Vedecká monografia prezentuje aktuálny výskum starých tlačí z obdobia formovania slovenského národného národa (vymedzený rokmi 1780 – 1875), ktoré sa zachovali v Kolegiálnej knižnici v Prešove, v historickom fonde ŠVK v Prešove a v historickom fonde UK Prešovskej univerzity v Prešove. Je rozdelená do dvoch častí, prvá predstavuje pre pochopenie dejinného kontextu politicko-spoločenské pomery. Druhá časť Knižná kultúra je rozdelená na šesť kapitol zameraných na problematiku jazyka a literatúry, národnoobranných spisov, učebníc a školských kníh, osvetovú a ľudovýchovnú literatúru, evanjelickú cirkevnú spisbu, príležitostné a iné tlače (varia). Dôraz sa kladie nielen na predstavenie a obsahovú analýzu tlačí podľa vyššie uvedených tematických skupín, ale aj na predstavenie autorov v dobovom kontexte, špecifickosť či význam ich diela. Pri výstupoch sa prihliadalo aj na odborné spracovanie slovacikálnych dokumentov z pohľadu knižnej kultúry, v okruhoch doloženej vydavateľskej a typografickej činnosti, dobovej reklamy alebo aj grafického spracovania, knižnej väzby, dokumentovania posesorských údajov a zachytenia okolností, vďaka ktorým sa knihy dostali do Prešova.

Cena: 12 €

 

19. storočie v zrkadle písomných prameňov: Z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK Prešov, 2016. 276 s.

Nekonferenčný recenzovaný zborník obsahuje 20 štúdií z viacerých tematických oblastí, ktoré sa spájajú s osobnosťou a dielom Ľudovíta Štúra ako aj reflexiu jeho diela, predstaviteľmi štúrovskej generácie (Štefan Václav Homola, Bohúš Nosák-Nezabudov), osobnosťami slovenského kultúrneho, národného i literárneho (Jozef Budaváry-Krička, Ján Kutlík st., Martin Hamuliak, Pavol Ország Hviezdoslav) života. Dominujú analyzované a kriticky podané zaujímavé práce a jednotliviny, najmä zachované staré tlače a periodiká z rôznych pamäťových inštitúcií. Priestor bol venovaný aj prostrediu škôl – výročným správam, divadelnému životu či vydavateľskej a fotografickej činnosti. Okrem nich zborník obsahuje aj rubriku Kronika/Správy a Anotácie/Recenzie.

Cena: 9 €

 

2015

Umelecký text a teória literatúry: o spisovateľskej a vedeckej tvorbe Stanislava Rakúsa. Eds. Michal Socha, Lucia Němcová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2015. 198 s.

 

  Vlastná slovenská literárna produkcia má svoj zástoj v európskom kultúrnom kontexte od 19. storočia. Na základe svojej kvality i slabých miest sa stala inšpiráciou vedeckého výskumu pre mnohých bádateľov, jej sústavná reflexia má svoje opodstatnenie aj v súčasnosti. Titul mapuje, hodnotí, bilancuje a prezentuje život a dielo literárneho vedca, prozaika a vysokoškolského pedagóga S. Rakúsa (1940- ), pôsobiaceho v Prešove a Košiciach, ako odborníka v oblasti literárnej teórie a interpretácie modernej slovenskej prózy 20. storočia, ktorý je navyše sám literárne činný. Práve teoretický výskum slovenskej literatúry mu umožnil začleniť do literárnovedného myslenia nové pojmy. Za svoju prácu bol už za života viackrát ocenený. Bibliograficko-popisnú časť zostavil Michal Socha. Autormi hodnotiacich štúdií sú Vladimír Barborík, Milan Kendra a Marta Součková. Do publikácie boli zaradené aj tri ukážky tvorby Stanislava Rakúsa a interview, ktoré so S. Rakúsom a jeho manželkou Gabrielou Rakúsovou viedla L. Němcová. Ide o sondu poskytujúcu otvorený a osobný pohľad osobnosti. Textová časť publikácie je doplnená o zaujímavé reportážne fotografie.

Cena: 7 €

 

Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia : osobnosti – udalosti – dobová tlač. Zost. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2015. 253 s.

 Nekonferenčný recenzovaný zborník prináša 14 vedeckých štúdií a 1 materiál s dôrazom na dejinné obdobie 1. svetovej vojny, vznik prvej Československej republiky, a to nielen na politické, kultúrno-spoločenské pomery, ale najmä na interdisciplinárne prepojenie. Dokumentuje aktuálny stav bádania dejín knižnej kultúry, dobových periodík (ako napr. noviny Eperjes, týždenník Szinházi Ujság, mesačník Grafika) a historických kalendárov, osudy a aktivity významných osobností (Michaila Lučkaja, Jozefa Gregora Tajovského, Sándora Máraiho, Karla Kálala, Tarasa Hryhorovyča Ševčenka), stav školstva i spolkovej činnosti v odraze dobových udalostí (ako napr. študentská spolková činnosť na učiteľskom ústave evanjelického kolégia v Prešove; dejiny rímskokatolíckeho hlavného gymnázia v Rožňave; dejiny prešovského kolégia, teologickej akadémie a právnickej akadémie kolégia). Okrem nich boli do zborníka zaradené príspevky aj v rubrikách Správy/Kronika a Recenzie/Anotácie.

Cena: 9 €

 

2014

Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. (pramene – pamiatky – osobnosti). Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2014. 202 s.

 Interdisciplinárne prepojenie knižnej a duchovnej – kresťanskej kultúry v sebe odráža zborník Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska III. V tomto zväzku bol v rámci 11 vedeckých a materiálových štúdií ponechaný priestor na predstavenie problematiky dejín kresťanskej písomnej, hmotnej a knižnej kultúry, na medziodborové prepojenie výskumu s teológiou, históriou, pomocnými vedami historickými ako epigrafia (Urbanova veža v Košiciach), kampanológia (pamiatky v Novej Kelči), diplomatika a i., výskumom drobných sakrálnych stavieb (Turnianska župa) jazykovedou, literárnou vedou i slavistikou. Štúdie zachytávajú činnosť vybraných rádov – piaristi (Podolínec), minoriti (Levoča), jezuiti (Humenné), rekatolizačné aktivity (Ľubovniansky dekanát), činnosť vybraných osobností, napríklad profesorov teológie na evanjelickom kolégiu v Prešove alebo na Šariši (Juraj Kello-Petruškin) či zaujímavé periodiká (Cyrill a Method). Okrem nich boli do zborníka zaradené príspevky aj v rubrikách Správy/Kronika a Recenzie/Anotácie.


Cena: 7 €

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2014. 190 s.

V  kontexte systematického výskumu dejín knižnej kultúry mesta a regiónu východného Slovenka vydala knižnica nekonferenčný a recenzovaný zborník Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska V., obsahujúci 8 štúdií a 2 materiály. Prezentovali sa v ňom aktuálne parciálne výskumy slovenských i maďarských autorov v stanovenej oblasti – z dejín knižnej a duchovnej kultúry Slovenska z územia Šariša, Abova i Spiša, s dôrazom na prezentovanie zaujímavých jednotlivín, slovacikálnych dokumentov, notových dokumentov, archívnych prameňov z obdobia stredoveku do 20. storočia. Možno uviesť kartuziánsku kroniku zo Skaly útočišťa, vybrané tlače zo 16. storočia v knižniciach nitrianskych kanonikov, knižné zbierky košických mešťanov v ranom novoveku či pramene knižnej a hudobnej kultúry v Spišskej Novej Vsi. Priestor bol ponechaný aj dobovej tlači - periodikám (Evanjelická mládež; Košický evanjelik) a osobnostiam (M. M. Hodža, František Bartoš, Jana Bodnárová). Na konci zborníka sú radené rubriky Správy/Kronika a Recenzie/Anotácie.

Cena: 7 €

 

Andrej a Ján Šilanovci: z dejín prešovského profesionálneho divadelníctva. Zost. Michal Socha. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2014. 126 s.

Odborná publikácia z oblasti teatrológie o živote a diele bratov Šilanovcov „Andrej a Ján Šilanovci: z dejín prešovského profesionálneho divadelníctva“, predstavuje zaujímavý pohľad na osobnosti herca Andreja Šilana a režiséra, riaditeľa divadla Jána Šilana, pôsobiacich viac ako 50 rokov v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Popri dokumentačnej a nosnej bibliograficko-popisnej časti obsahuje hodnotiace štúdie ich umeleckej činnosti z pera Alžbety Verešpejovej a Mirona Pukana; spomienky, ohlasy kolegov a členov rodiny ako Daniela Trnčíková, Vladimír Seman, Daniela Hivešová-Šilanová. Titul je doplnený o zaujímavý sprievodný obrazový materiál.

Cena: 6 €

 

2013

DERFIŇÁK, Patrik. Samuel a Móric Révaiovci – prešovskí vydavatelia a kníhkupci. Prešov: ŠVK, 2013. 82 s.

V rámci mapovania dejín slovenskej, resp. uhorskej typografie, dejín kníhkupectva a knižného trhu bola vydaná monografia „Samuel a Móric Révaiovci – prešovskí vydavatelia a kníhkupci“ pozostávajúca z piatich kapitol. Predstavuje životné osudy Samuela Révaia (1835 – 1908) z Ľubotíc a jeho syna – Prešovčana Mórica Révaia (1860 – 1926), resp. ich podnikateľské aktivity a ich rodinný podnik v 2. polovici 19. storočia až po začiatok 20. storočia. Révaiovci sa preslávili vybudovaním jedného z najvýznamnejších stredoeurópskych vydavateľstiev svojej doby, ktorý pracoval pod názvom „Bratia Révaiovci.“

Cena: 5 €

 

Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska II. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2013. 188 s.

 

Nekonferenčný a recenzovaný zborník „Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska zv. II.“ obsahuje 8 štúdií, 1 materiál a 1 rozhľad. Zborník je typický svojím interdisciplinárnym prepojením, s dôrazom na prezentovanie písomných, hudobných, ale aj hmotných prameňov, t. j. na výskumy spojené s duchovným dedičstvom či cirkevnými dejinami. K predmetu zverejnených výskumov možno uviesť misál z roku 1379 (z Východoslovenského múzea v Košiciach), archívne pramene rehole sv. Františka v Šariši, školský poriadok pre evanjelické školy z roku 1836 (z AVD Prešov). Priestor bol ponechaný aj na výskum historických knižníc či ich fragmentov, a to napríklad farským knižniciam, farským knižným zbierkam v Šariši a v Abovsko-turnianskej župe v 18. storočí, františkánskej knižnici v Nižnej Šebastovej, ale aj osobnostiam z radu kléru ako Mikuláš Russnák či Belo Zaborovszký. Na konci zborníka sú radené rubriky Správy/Kronika a Recenzie/Anotácie.

Cena: vypredané

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Ed. Marcela Domenová. Prešov: 2013. 194 s.

 

Nekonferenčný a recenzovaný zborník z oblasti výskumu dejín knižnej kultúry s dôrazom na územie východného Slovenska. Do tretieho zväzku bolo celkovo zaradených 9 štúdií a 2 materiály, v ktorých sa prezentovali aktuálne parciálne výskumy v oblasti dejín ŠVK v Prešove – vydavateľská činnosť knižnice, osobnosti z radov knihovníkov, bibliografi ako J. Repčák a M. Dubay, pedagógovia a vzdelanci pôsobiaci na evanjelickom kolégiu v Prešove, ranonovovekí kronikári Leibitzerovci zo Spiša, unikátne tlačené alebo rukopisné jednotliviny či periodiká, ako napríklad hudobné tlače a rukopisy z pozostalosti šľachtického rodu Ghillány, periodiká ruskej a ukrajinskej emigrácie vydávané na Slovensku v rokoch 1924 – 1944. Zborník bol svojím obsahom prioritne venovaný 60. výročiu zradenia ŠVK, prezentovaniu jej aktivít, čo sa odrazilo aj v rubrikách Správy/Kronika a Recenzie/Anotácie.

Cena: vypredané

 

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska IV. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2013. 176 s.

 

Nekonferenčný a recenzovaný zborník k dejinám knižnej kultúry obsahujúci 8 štúdií a 1 materiál s dôrazom na obdobie 19. – 20. storočia. Z tematických okruhov príspevkov možno uviesť problematiku dobových periodík – Tatry (1919 – 1922), vybrané prešovské študentské časopisy, almanachy a zborníky; naratívne, historické a teologické pramene spojené s osobnosťami ako Alexander Duchnovič a jeho Liturgický katechizmus, Belo Klein-Tesnoskalský a jeho Šarišská kronika vojny a štátnej zmeny, Stanisław Tarnowski a jeho Dejiny poľskej literatúry. Z prešovských knižníc bol priestor venovaný sondám do historického fondu ŠVK a niekdajšej Slovenskej obecnej knižnici mesta Prešov. Do zborníka boli štandardne zaradené rubriky Správy/Kronika a Recenzie/Anotácie.

Cena: 7 €

 

2012

Bohdan Ihor Antonyč (1909 – 1937) v slovenských prameňoch. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2012. 111 s.

Odborná publikáciu, ktorá vyšla pri príležitosti 75. výročia smrti významného ukrajinského básnika B. I. Antonyča (1909 – 1937). Obsahuje dve štúdie Ivana Jackanina a Valérie Juríčkovej, ukážky jeho pôvodnej tvorby, preklady jeho básní do slovenčiny, texty básní venovaných B. J. Antonyčovi a biografické kalendárium osobnosti. Dominantnú časť publikácie predstavuje bibliograficko-popisná časť – personálna bibliografia, zachytávajúca knižné vydania poézie B. I. Antonyča, básne v učebniciach, periodikách a iných prameňoch na Slovensku. Bibliograficko-popisná časť zahŕňa aj encyklopédie, príručky a kalendáre, ale aj bibliografie, monografie a vedecké zborníky a učebnice či články o B. I. Antonyčovi v periodických a iných prameňoch, literárno-kritické materiály o B. I. Antonyčovi a napokon básne venované o B. I. Antonyčovi.


Cena: 5 €

 

Eliáš Galajda – ukrajinský básnik a prekladateľ (život a dielo). Zost. PhDr. Mária Ňachajová. Prešov: ŠVK, 2012. 169 s.

Konferenčný zborník mapuje aktivity ukrajinského básnika a prekladateľa Eliáša Galajdu (1931 – 2017) v 12 štúdiách v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Do publikácie boli zaradené ukážky básnickej tvorby osobnosti, preklady jeho básní do slovenčiny alebo aj jeho rezbárska činnosť (samorasty), ktoré boli súčasťou sprievodnej výstavy, realizovanej v čase konania vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v roku 2011.

Cema: 6 €

 

ŠELEPEC, Jozef. Rusínsko-ukrajinské ochotnícke divadlo na Slovensku (1919 – 1949). Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2012. 95 s.

V súvislosti s výskumom rusínskej a ukrajinskej minority na Slovensku vydala knižnica odbornú publikáciu „Rusínsko-ukrajinské ochotnícke divadlo na Slovensku (1919 – 1949)“. Jej cieľom bolo zmapovať a zhodnotiť rusínsko-ukrajinské ochotnícke divadlo na východnom Slovensku. Obsahuje prehľadovú štúdiu k danej problematike, prezentuje relevantné pramene a ich spracovanie, súpis lokalít a doložených ochotníckych predstavení v ukrajinskom jazyku, repertoár rusínsko-ukrajinských ochotníckych divadelných krúžkov, autorov divadelných hier. Pre lepšiu orientáciu je text doplnený o registre.

Cema: 5 €


Z dejín mesta Prešova a jeho obyvateľov (osobnosti – udalosti – pamiatky). Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2012. 144 s.

Nekonferenčný recenzovaný zborník vydaný pri príležitosti 60. výročia zriadenia ŠVK v Prešove. Obsahuje 8 štúdií v tematických okruhoch osobnosti, udalosti a pamiatky z oblasti výskumu Prešova. Prezentuje poznatky k osobnosti redaktora a vydavateľa Alexandra Duchoňa; akademického sochára Fraňa Gibalu, etnomizikológa, dirigenta a hudobníka Juraja Kosťuka, básnika Fedora Lazorika či pedagogičky, redaktorky a karpatisky Heleny Rudlovčákovej. Samostatné štúdie poukazujú na historicko-architektonický a pamiatkový výskum budovy starej mestskej školy (dnes KPOH v Prešove), na výskum kampanologických pamiatok rímskokatolíckych sakrálnych objektov v Solivare a na nezrealizovanú stavbu kúpeľov v Prešove – Solivare v 19. storočí.

Cena: 6 €

 

Pamätná kniha mesta Prešova. Diel I. (do roku 1700). Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK, 2012. xciv, 261, cdxxxviii s.

 Edícia prameňa najstaršej známej kroniky mesta Prešov pod názvom „Pamätná kniha mesta Prešova“, Diel I., vedenej retrospektívne od najstarších čias do roku 1700. Spísaná vtedajším mestským kronikárom Belom Kleinom-Tesnoskalským (1853 – 1941). Obsahuje faksimilné vydanie pôvodného rukopisu, jeho historicko-kritický rozbor. Text je doplnený o vysvetľujúce poznámky a komentáre, v ktorých sa ozrejmuje, overuje, spresňuje i neguje text kronikára. Pre lepšiu orientáciu v pôvodnom prameni Pamätnej knihe mesta Prešova boli do publikácie zaradené aj registre. Titul obsahuje aj vedeckú štúdiu mapujúcu dejiny Prešova do roku 1700 a štúdiu o počiatkoch vedenia pamätných kníh mesta Prešova. Autorkou oboch je Marcela Domenová.

Cena: 20 € (plátno), 25 € (koženka), 30 € (koža).
*Predajné spolu ako trojdielna edícia v cene: 50 € (plátno), 70 € (koženka), 80 € (koža).
 

 

Pamätná kniha mesta Prešova. Diel II. (1701 – 1919). Eds. Patrik Derfiňák, Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2012. lxxiv, 469, dxc s.

 Edícia prameňa najstaršej známej kroniky mesta Prešov pod názvom „Pamätná kniha mesta Prešova“, Diel II., ktorá bola vedená retrospektívne vtedajším mestským kronikárom Belom Kleinom-Tesnoskalským (1853 – 1941). Zachytáva obdobie dejín mesta Prešova z rokov 1701 – 1919. Obsahuje faksimilné vydanie pôvodného rukopisu kroniky a jeho historicko-kritický rozbor. Text je doplnený o vysvetľujúce poznámky alebo komentáre, v ktorých sa podopiera, spresňuje i neguje text kronikára. Pre lepšiu orientáciu v pôvodnom prameni Pamätnej knihe mesta Prešova boli do publikácie zaradené aj registre. Titul obsahuje aj vedeckú štúdiu mapujúcu dejiny Prešova v rokoch 1701 – 1919 od Patrika Derfiňáka a štúdiu predstavujúcu život a dielo Bela Kleina-Tesnoskalského, autormi ktorej sú Marcela Domenová a Patrik Derfiňák.

Cena: 20 € (plátno), 25 € (koženka), 30 € (koža).
*Predajné spolu ako trojdielna edícia v cene: 50 € (plátno), 70 € (koženka), 80 € (koža).
 

2011

 

Pamätná kniha mesta Prešova. Diel III. (1938 – 1941). Eds. Marcela Domenová, Martin Pekár. Prešov: ŠVK, 2011. lx, 428, cii s.

 Edícia prameňa najstaršej známej kroniky mesta Prešov pod názvom „Pamätná kniha mesta Prešova“, Diel III., ktorá bola vedená vtedajším mestským kronikárom. Zachytáva obdobie dejín mesta Prešova z rokov 1938 – 1941. Obsahuje faksimilné vydanie pôvodného rukopisu kroniky, jeho historicko-kritický rozbor. Text je doplnený o vysvetľujúce poznámky alebo komentáre, v ktorých sa overuje, spresňuje i neguje text kronikára. Pre lepšiu orientáciu v pôvodnom prameni Pamätnej knihe mesta Prešova boli do publikácie zaradené aj registre. Titul obsahuje aj vedeckú štúdiu mapujúcu dejiny Prešova v rokoch 1938 – 1945 od Martina Pekára.

Cena: 20 € (plátno), 25 € (koženka), 30 € (koža).
*Predajné spolu ako trojdielna edícia v cene: 50 € (plátno), 70 € (koženka), 80 € (koža).
 

 

Diela ukrajinských spisovateľov Slovenska (Bibliografia knižných vydaní v rokoch 1945 – 2010). Ed. Zuzana Džupinková. Prešov: ŠVK, 2011. 199 s.
 

Odborná publikácia hodnotiaca tvorbu ukrajinských autorov z rokov 1945 – 2010 činných na území Slovenska. Popri hodnotiacich štúdiách o ukrajinskej a rusínskej literatúre v Československu (1945 – 1922), Ukrajincoch a ukrajinskej literatúre na Slovensku (1992 – 2010) a predstavení literatúry ako dokumentu doby od Zuzany Džupinkovej a Juraja Baču obsahuje titul medailóny jednotlivých autorov vrátane ich podobizní, nosnú a relevantnú bibliograficko-popisnú časť, t. j. bibliografický súpis diel so 411 bibliografickými záznamami. Pre lepšiu orientáciu boli do publikácie zaradené aj registre.
 

Cena: 6 €

 

Milan Bobák – ukrajinský básnik a prekladateľ (život a dielo). Ed. Mária Ňachajová. Prešov: ŠVK, 2011. 144 s.

 

V súvislosti s výskumom slavistiky a slovakistiky, ukrajinskej minority na Slovensku bol vydaný konferenčný zborník mapujúci život a tvorbu stále činného ukrajinského básnika a prekladateľa Milana Bobáka (1944 - ). Titul obsahuje 7 odborných hodnotiacich štúdií paralelne v slovenskom a ukrajinskom jazyku, ukážky – výber z tvorby Milana Bobáka v slovenskom preklade od Juraja Andričíka, básne Daniela Heviera a Karola Chmela, ktoré do ukrajinčiny preložil Milan Bobák, personálnu bibliografiu osobnosti (50 záznamov), ktorú pripravila Zuzana Džupinková a zaujímavú obrazovú prílohu, do ktorej boli zaradené aj obálky knižne vydaných diel spojených s osobnosťou.

Cena: 3 €

 

Jozef Palášthy: personálna bibliografia. Ed. Michal Socha. Prešov: ŠVK, 2011. [2], 44 s.

 

V rámci výskumu regiónu a osobností bola vydaná personálna bibliografia muzeológa, zoológa a publicistu, riaditeľa Múzea SRR v Prešove (Krajského múzea v Prešove) Jozefa Palášthyho (1929 – 2014). Obsahuje 153 bibliografických záznamov mapujúcich jeho dielo (knihy, štúdie, články; redakčnú činnosť; recenznú a lektorskú činnosť) i citácie do roku 2009. Do publikácie bola zaradená aj vstupná štúdia o osobnosti, ktorej autormi boli Michal Socha a Janko Varga Lipnický, bibliografické kalendárium, menný register a obrazová príloha.

Cena: 2 €

 

Ľudovít Frenyó – Z mojich cestovných poznámok. Ed. Viktor Szabó. Prešov: ŠVK, 2011. 119 s.

 

Komentovaný preklad pôvodného diela, maďarského rukopisu v podobe cestopisného denníka z prelomu rokov 1895/1896, ktorého autorom bol regionálny historik, pedagóg, autor krátkych próz a prekladateľ Ľudovít Frenyó (1872 – 1944). Ide o prvotinu autora, na ktorej pracoval v priebehu svojich štúdií. Obsahuje poznámky a postrehy k lokalitám Bratislava, Viedeň, Praha, Drážďany, Lipsko a Berlín. Pozornosť venoval aj opisu dobových pomerov a reálií, navštíveným múzeám, galériám a pod., pohľadu na stav nemeckého zdravotníctva a sociálnych služieb, konzumácii alkoholu, predstaveniu svojich spoločníkov na cestách (ako bol napr. Martin Thinschmidt) no najmä črtán študentského univerzitného života, ktorého priamym účastníkom sa stal. Titul je doplnený o zaujímavú obrazovú prílohu, ktorá čitateľa prenesie do čias konca 19. storočia.

Cena: 4 €

 

Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska II. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2011. 226 s.

 

Nekonferenčný recenzovaný zborník, do ktorého bolo zradených 13 štúdií a 2 materiály – rozhľady. Predmetom výstupov sa stali vymedzené dejiny vybraných historických knižníc, kníhtlačiarov a kníhtlačiarní – ako činnosť Tomáša Scholtza v Prešove, kníhkupcov ako Ján Galén a pod. Osobitná pozornosť sa venovala výskumu periodík ako Kníhkupec a papiernický obchodník, spolkov a spolkovej činnosti ako lekársko-lekárnicky spolok Zemplínskej župy a jeho vydavateľská činnosť, stanovy a činnosť Spolku Alexandra V. Duchnoviča v Prešove. Prezentovali sa aj unikátne jednotliviny vo fondoch a zbierkach viacerých kultúrnych, pamäťových a vedeckých inštitúcií. Ako ukážku možno uviesť príspevky o inkunábulách a postinkunábulách v zbierkach SNM – Múzeum Betliar, historickom fonde Podtatranského múzea v Poprade, polychorickej hudbe v hudobných tlačiach 17. storočia zachovaných v Levoči, rukopisných hudobninách z rodovej knižnice Berzeviczy zachovaných v Prešove, polonikách v historickom fonde ŠVK Prešov. Do zborníka boli napokon zaradené aj dva príspevky v rubrike Predstavujeme, ktoré sa viažu na zborník Studia bibliographica Posoniensia v rokoch 2006 – 2010 a na pohľad na služby v ŠVK Prešov za rok 2008. Na konci zborníka sú radené rubriky Správy/Kronika a Recenzie/Anotácie.

Cena: 5 €

 

Historické rukopisy a neznáme rukopisné diela vo fondoch historických knižníc mesta Prešov II. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2011. 181 s.

 

Nekonferenčný recenzovaný zborník, ktorý sa v 7 štúdiách venuje predstaveniu aktuálnych výskumov zaujímavých a nateraz odbornej verejnosti neznámych písomných prameňov, vybraných rukopisov, ktoré sa viažu na Prešov, zachovali sa dodnes nielen v prešovských archívoch a knižniciach, ale aj v Slovanskej knihovne v Prahe. Možno uviesť rukopis cestovných poznámok Ľudovíta Frenyóa, biografický lexikón uhorských evanjelických kazateľov, učiteľov a kňazov od Jána Samuela Kleina, matriku ordinovaných superintendencie piatich slobodných kráľovských miest Horného Uhorska z rokov 1614 – 1741, cirkevnoslovanský akafistník od Ivana Juhaseviča, prešovský cyrilský rukopisný zborník duchovných piesní z 2. polovice 18. storočia, katalóg šľachtickej knižnice Gabriela Bánóa z polovice 19. storočia či orografiu Karpát od Ľudovíta Lóczyho.

Cena: 4 €

 

Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska. Ed. Marcela Domenová. Prešov: ŠVK, 2011. 204 s.

Nekonferenčný recenzovaný zborník interdisciplinárneho charakteru, do ktorého bolo zaradených 12 štúdií z oblasti výskumu knižnej a duchovnej kultúry s dôrazom na mesto Prešov. Priestor bol venovaný výskumu františkánov v Nižnej Šebastovej, minoritského školstva v Prešove, zvonov na prešovskej Kalvárii, zvonov gréckokatolíckeho Chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove, pamiatok duchovnej hudby spojených s chórom Kostola sv. Mikuláša v Prešove či stredovekej sakrálnej ikonografie na Spiši. Priestor dostala prezentácia zaujímavých osobností a diel ako napr. veľký zborník vydaný biskupom Jozefom Gagancom či konvolút tlačí označený podľa Jána Bárdošiho. V zborníku sa ocitli aj periodiká ako Ročenka 1. ev. a. v. matkocirkvi v Prešove, Evanjelický východ a i. Zborník obsahuje aj rubriku Recenzie/Anotácie.

Cena: 5 €

 

2010

Kveta a Jozef Stražanovci : personálna bibliografia. Zost. Michal Socha. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. [2], 217. ISBN 978-80-85734-85-0.

Personálna bibliografia významných slovenských hereckých osobností – manželov Stražanovcov. Obsahuje 1064 bibliografických záznamov a pre lepšiu orientáciu v publikácii je doplnená o menný register. Bibliografia obsahuje zoznam hier (inscenácií) a postáv Kvety a Jozefa Stražanovcov – hraných v DJZ Prešov, filmografiu, biografické kalendárium, ukážky z ohlasov a recenzií kolegov a zaujímavú obrazovú prílohu, mapujúcu prierezovo ich roly v rokoch 1960 - 2008.

Cena: 6 €

 

Historické rukopisy a neznáme rukopisné diela vo fondoch historických knižníc mesta Prešov I. (Venované životu a dielu Jozefa Šelepca). Zost. Marcela Domenová, Mária Ňachajová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. 148. ISBN 978-80-85734-86-7.

 

 

 

Publikácia z oblasti dejín knižnej kultúry zameraná na prezentáciu výskumnej činnosti historických rukopisov, ktoré sa evidujú v knižniciach mesta Prešov. Jednotlivé štúdie predstavujú výber z tvorby slavistu, vysokoškolského pedagóga a retrospektívneho bibliografa PhDr. Jozefa Šelepca. Titul je doplnený o výberovú personálnu bibliografiu J. Šelepca.

Cena: 4 €

 

Naukovi zapysky : článková bibliografia č. 1. – 19. Zost. Mária Ňachajová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. 128 s. ISBN 978-80-85734-84-3.

 

Článková retrospektívna bibliografia vedeckého periodika Naukovi zapysky (pôvodne Zapysky Naukovoho tovarystva - Zápisky vedeckej spoločnosti), ktoré vychádzalo v ukrajinskom jazyku v r. 1972 – 1994, vydávané Ukrajinskou vedeckou spoločnosťou. Nepravé periodikum vydával Kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich v ČSSR (od r. 1990 Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky) v Prešove. Z obsahového hľadiska sa Naukovi zapisky venovali problematike jazykovedy, kulturológie, literárnym dejinám a etnografii. Publikácia obsahuje 246 záznamov z čísel 1. – 19, je doplnená o dve štúdie, obrazovú prílohu a registre (menný, predmetový a zemepisný).

Cena: 3 €

 

Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku č. 1-10 (Bibliografický súpis článkov). Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2010. 192 s. ISBN 978-80-85734-87-4.

Článková retrospektívna bibliografia titulu Vedecký Zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, resp. Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku. Obsahuje 431 bibliografických záznamov v 13 zväzkoch radených do 10 čísel z r. 1965 – 1982. Zborník predstavoval po odbornej stránke veľmi kvalitnú tlačovinu o dejinách hmotnej a duchovnej kultúry Rusínov a Ukrajincov na Slovensku. Publikovali sa v ňom štúdie domácich, ale aj zahraničných autorov, články z oblasti etnografie, jazykovedy, ale aj literárnej vedy, umenia, kultúry, folkloristiky a z archeológie. Okrem odborných štúdií boli v jednotlivých ročníkoch zaradené spomienky, dokumenty – materiály, kronika a jubileá, publikovali sa pramene, uverejňovali sa recenzie na najnovšie práce súvisiace s uvedenými menšinami. Publikácia je doplnená o obrazovú – fotografickú prílohu a registre (menný, zemepisný a predmetový).

Cena: 4 €

2009

Imagines narrantes : knižná grafika 16. storočia v historických knižniciach Prešova. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 356 s. ISBN 978-80-85734-83-6.


Publikácia z oblasti dejín knižnej kultúry určená odbornej i širokej verejnosti a záujemcom o svetové historické umenie, osobitne o výtvarnú a grafickú tvorbu. Reprodukuje, resp. sprístupňuje vybranú knižnú grafiku (drevorezy, mediryty, lept) evidovanú v tlačiach zo 16. storočia v troch historických knižniciach Prešova. Obrazový materiál bol rozdelený do 19 tematických celkov, ktoré dopĺňa úvodná štúdia. Témy predstavujú: Kniha a knižná grafika (resp. knihy a ich osudy); Osobnosti; Ľudské telo a medicína; Temperament a cnosti; Život a smrť; Sexualita a nahota; Život na vidieku; Vojna; Literatúra; Architektúra; Hudba obdobia renesancie; Botanika a alchýmia; Cestovanie a kartografia; Astrológia a astronómia; Nadprirodzené a mytologické bytosti (delí sa na 4 podkapitoly: Anjel a jeho zobrazenia; Diabol a jeho podoby; Monštrá a fantazijné bytosti; Antická mytológia ako renesančný model); Biblia (kde je predstavený Starý i Nový zákon); Cirkevný rok; Modlitba a desať Božích prikázaní a Krížová cesta.

 Cena: 20 €

Cyrilské rukopisy vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 71 s. ISBN 978-80-85734-81-2.


Publikácia sa venuje analýze 9 zachovaných cyrilských rukopisov zo 17. – 19. storočia, ktoré sa evidujú v historickom fonde ŠVK Prešov. Pochádzajú z územia východného Slovenska, predstavujú teologickú a liturgickú spisbu. Okrem unikátneho prevedenia odzrkadľujú dobovú jazykovú a pravopisnú prax skriptorov a vtedajšiu knižnú ilustráciu.

 Cena: vypredané

Karol Horák : personálna bibliografia. Ed. Michal Socha. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 172 s. ISBN 978-80-85734-78-2.


Personálna bibliografia vysokoškolského pedagóga, teatrológa, dramatika, prozaika a literárneho vedca Prof. PhDr. Karola Horáka, CSc. (1943 –). Personálna bibliografia z obsahového hľadiska pozostáva z editorských textov, štúdií, memoárov, bibliograficko-popisnej časti (1024 záznamov), biografického kalendária, fotografických i obrazových príloh a registrov.

 Cena: 4 €

 

Východoslovanské tlače do roku 1900 v historickom fonde Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Eds. Marcela Domenová – Mária Ňachajová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 232 s. ISBN 978-80-85734-80-5.


Nekonferenčný slavistický zborník s 5 štúdiami a bibliografickým súpisom (katalógom) 185 titulov k problematike historických ruských, ukrajinských a bieloruských tlačí evidovaných v historickom fonde ŠVK Prešov.

Cena: vypredané

Zuzana Hanudeľová : personálna bibliografia. Zost. Zuzana Džupinková. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 157 s. ISBN 978-80-85734-79-9.


Personálna bibliografia pedagogičky, dialektologičky a verejnej činiteľky Doc. Zuzany Hanudeľovej (1929 - ), ktorá sa zaoberá ukrajinskou problematikou na Slovensku. Z obsahového hľadiska titul pozostáva z editorských textov, štúdií, bibliograficko-popisnej časti – 464 záznamov, fotografickej prílohy a registrov.
 

Cena: 4 €


Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska I. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 253 s. ISBN 978-80-85734-77-5.


Nekonferenčný zborník venovaný dejinám knižnej kultúry. Obsahuje 20 príspevkov k dejinám historických, cirkevných, šľachtických a školských knižníc i spolkov; venuje sa problematike kníhkupectva, politike a regionálnym periodikám, emigrácii, výročným správam a ročenkám, kronikám, ale aj oblasti kodikológie a muzikológie.

Cena: 6 €

 

DOMENOVÁ, Marcela. Vergílius v historických knižniciach mesta Prešov. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009. 193 s. ISBN 978-80-85734-82-9.


Monografia so zameraním na dejiny knižnej kultúry, mapujúca vydania, komentáre, preklady i travestie prác Vergília v troch historických knižniciach Prešova (ŠVK Prešov, Diecézna knižnica, Kolegiálna knižnica). Publikácia obsahuje aj bibliografický súpis skúmaných 136 starých tlačí k danej problematike s vročením do r. 1918.

 Cema: vypredané

 

2008


Ján Ihnát : výber z diela. Ed. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2008. 140 s. ISBN 978-80-85734-72-0.

 

Publikácia predstavuje prvýkrát doteraz nepublikovaný výber tvorby regionálneho spisovateľa, básnika, prozaika, dramatika, literárneho kritika, kultúrneho pracovníka a bohoslovca Jána Ihnáta (1918 - 1941, Hanušovce nad Topľou). Obsahuje prózu (11 poviedok) a drámu (2 divadelné hry), ktoré sa zachovali v jeho rukopisnej pozostalosti.

Cena: Vypredané


Marketing : vývoj od klasického k novodobému. Eds. Peter Dorčák, Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2008. 115 s. ISBN 978-80-85734-76-8.

Tematická publikácia obsahuje aj teoretické časti – vznik a historický vývoj marketingu, podstatu, vývoj, alternatívne metódy a techniky marketingu, nové trendy (guerrilla marketing, pay-per-click), návrhové časti, pravidlá, ktoré by mohli pomôcť firme pri realizácií marketingovej stratégie. Okrem faktografie poskytuje 229 bibliografických záznamov - prameňov a literatúry k problematike marketingu.

Cena: 2 €


Osobnosti ruskej a ukrajinskej emigrácie na východnom Slovensku. Eds. Ľubica Babotová, Ľubica Harbuľová, Mária Ňachajová. Prešov : ŠVK, 2008. 197 s. ISBN 978-80-85734-74-4.

Publikácia predstavuje zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie „Osobnosti ruskej a ukrajinskej emigrácie na východnom Slovensku.“ (2007). Vznikol v spolupráci ŠVK Prešov a Inštitútu histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. V 21 odborných príspevkoch sa venuje mapovaniu života, osudov a priblíženiu aktivít známych i doposiaľ menej známych predstaviteľov exulantov z radov emigrantskej komunity usadenej v medzivojnovom Československu. Zborník popri referátoch obsahuje aj spomienky na stretnutia s poprednými predstaviteľmi emigrácie alebo výpovede ich príbuzných či známych.

Cena: 4 €


Personálny manažment. Eds. Mária Sýkorová, Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2008. 76 s. ISBN 978-80-85734-75-1.

Cieľom publikácie je poskytnúť základný prehľad o funkciách a aktivitách personálneho manažmentu a jeho využitia pre firemný prínos, predovšetkým pre malé, prípadne stredné podniky. Publikácia popri faktografii poskytuje aj 201 prameňov - bibliografických záznamov literatúry v tlačenej a elektronickej podobe z r. 1992 -2008 k danej problematike.

Cena: 2 €


Slovenské preklady spisovateľov Ukrajiny. Eds. Jozef Šelepec, Mária Dorčáková. Prešov : ŠVK, 2008. 51 s. ISBN 978-80-85734-73-7.

Tematicky súpis obsahuje 264 bibliografických záznamov – prekladov prác ukrajinských básnikov a spisovateľov pôsobiacich vo východnej Haliči a na Bukovine v 19. a 20. storočí, najmä práce básnika, spisovateľa, vedca a kritika Ivana Franka, tvorbu spisovateľky a feministky Oľhy Kobyľanskej – autorky moderných poviedok, noviel a románov, ale aj práce spisovateľa, poslanca, expresionistu Vasyľa Stefanyka. Bibliografia popri prekladoch ich diel obsahuje aj ohlasy na ich diela, ktoré sa uverejnili v slovenskej odbornej tlači.

 Cena: 2 €

 

 

2007


Ivan Vanat : personálna bibliografia. Zost. Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2007. 50 s. ISBN 978-80-85734-71-3.

Personálna bibliografia sa venuje životu a tvorbe pedagóga, historika Ivana Vanata (1930 -), ktorý sa vo svojich vedeckých i popularizačných prácach zaoberá výskumom ukrajinskej národnostnej menšiny na území severovýchodného Slovenska, jej historickým vývojom, sociálnymi, politickými i kultúrnymi otázkami v období 20. storočia. Bibliografia je vydaná v slovenskom a ukrajinskom jazyku a eviduje aj Vanatove práce z metodiky vyučovania dejepisu, recenzie jeho prác, ale aj ohlasy domácich a zahraničných historikov na jeho práce.

Cena: 2 €


Ján Ihnát: zabudnutý spisovateľ. Zost. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2007. 90 s. ISBN 978-80-85734-69-0.


Personálna bibliografia Jána Ihnáta - „slovenského Wolkra“, predstavuje tohto regionálneho autora a literárneho kritika ako zabudnutého spisovateľa, ktorému slovenská literárna historiografia nevenovala dostatočnú pozornosť. Popri biografickom kalendáriu, bohatej obrazovej prílohe, prehľade rukopisnej a publikovanej knižnej i časopiseckej literatúry ako i literatúry o ňom, poskytuje aj krátky výber Ihnátových básni a próz.

Cena: Vypredané


Registre Nových obzorov : ročníky 11 – 20, 31 - 32. Zost. Michal Socha. Prešov : ŠVK, 2007. 218, [2] s. ISBN 978-80-85734-66-9.

Publikácia predstavuje orientačnú pomôcku pre prácu s publikovaným materiálom v regionálnom zborníku Nove obzory : spoločenskovedný zborník východného Slovenska a to v jeho vybraných zväzkoch 11 – 20, 31 – 32, ku ktorým neboli doteraz registre spracované. Bibliografia sa delí na päť častí. Obsahuje popis jednotlivých zväzkov a recenzií, tematický, vecný, miestny a menný register.

Cena: 2,50 €


Tlače 16. storočia vo fonde ŠVK Prešov. Zost. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK, 2007. 68. ISBN 978-80-85734-68-3.

Publikácia predstavuje výstup z čiastkovej úlohy mapovania tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. Okrem štúdie, obrazovej prílohy mapujúcej knižnú grafiku v spracovanom materiáli, obsahuje bibliograficko-popisnú časť v podobe katalógu 18 starých tlačí datovaných do 16. storočia evidovaných v historickom fonde ŠVK Prešov.

Cena: 2 €


Tlače ruskej, ukrajinskej a bieloruskej emigrácie vo fondoch ŠVK v Prešove. Zost. Mária Ňachajová, Jozef Šelepec. Prešov : ŠVK, 2007. 180 s. ISBN 978-80-85734-70-6.

ŠVK v Prešove uchováva a sprístupňuje vo svojom fonde jednu z najväčších zbierok kníh a periodík ruskej, ukrajinskej a bieloruskej emigrácie na území Slovenska. Systematické a odborné spracovanie tlačí danej problematiky prezentuje katalóg, ktorý obsahuje 898 bibliografických záznamov titulov vydaných počas prvej svetovej vojny až do rokov 1948/1949, kedy sa v dôsledku politických zmien ruské, ukrajinské a bieloruské spolky, kultúrne a vedecké organizácie v ČSR likvidovali, resp. strácali opodstatnenie pre svoju činnosť.

Cena: 3 €


Z minulosti a súčasnosti knižnej kultúry Prešova. Ed. Marcela Domenová. Prešov : ŠVK, 2007. 180 s. ISBN 978-80-85734-67-6.

Publikácia predstavuje zborník, ktorý je výstupom z odborného seminára zorganizovaného ŠVK Prešov pod názvom „Historické tlače a periodiká prešovskej proveniencie, prešovských typografov a vydavateľov 17. – 21. storočia.“ Zborník prináša odborné štúdie bibliografov, historikov, knihovníkov i archivárov z oblasti retrospektívnej bibliografie z výskumu dejín knižnej kultúry, prešovských kníhtlačiarov a vydavateľov či regionálnych periodík. Okrem príspevkov obsahuje recenzie, správy z konferencií a informácie o aktivitách ŠVK Prešov.

 Cena: Vypredané

 

 posledná aktualizácia 15.1.2019

Anketa

Využili by ste pri písaní odborných prác službu Citácie v katalógu pri záznamoch o dokumentoch v online katalógu?
ÁNO 70% 70%
NIE 30% 30%
 
| |