Riadiaci orgán OPIS - logo  Ministerstvo kultúry SR - logo  Európska únia - logo

www.opis.culture.gov.sk    www.opis.gov.sk      www.nsrr.sk     www.informatizácia.sk


Národný projekt Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry

 

Realizácia národného projektu bola z vecnej stránky (aktivity projektu) ukončená 31. októbra 2014 a finančné vysporiadanie bolo uzavreté v júni 2015. Týmto prešiel projekt do obdobia trvalej udržateľnosti, počas ktorej bude knižnica napĺňať aktivity naplánované na obdobie min. piatich rokov.

Priebežné informácie o aktivitách dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry a digitálne výstupy nájdete na www.portalsvk.sk

17.3.2015

Prezentácia DICRK v mesiaci február 2015

Vzdelávacie občianske združenie eduRoma so sídlom v Bratislave v spolupráci s Amnesty International - Švédsko zorganizovala poznávaciu cestu pre skupinu stredoškolskej mládeže zo Švédska. Poznávacia cesta mala za cieľ poskytnúť študentom stredných škôl a vyšších stredných škôl z rozličných miest Švédska čo najkomplexnejší obraz o rómskej národnostnej menšine na Slovensku – počnúc vzdelávacími a ľudsko-právnymi organizáciami až po kultúrne inštitúcie.

Dňa 12.2.2015 táto skupina stredoškolákov spoločne s dvomi učiteľmi, zástupcom Amnesty International a spoluorganizátormi z eduRomy, navštívila dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (DICRK) v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Na úvodnom stretnutí v prezentačnej miestnosti sme sa predstavili a poskytli návštevníkom stručný prehľad histórie vzniku DICRK ako aj jeho poslanie a aktivity, ktorým sa venuje. Stretnutie pokračovalo v študovni romistiky, kde mali študenti možnosť pozrieť si doteraz vytvorené digitálne kultúrne objekty. Po prezentácii nasledovala diskusia. Návštevníkov zaujímali fakty o rómskej národnostnej menšine, o spôsoboch zberu informácií, o kultúre a literatúre, ktorá je v študovni k dispozícii. Keďže väčšina týchto študentov pochádza z rozličných imigrantských komunít, otázky multikultúrnej výchovy a prostredia podporujúceho toleranciu a vzájomný rešpekt sú pre nich nesmierne dôležité.

Všetci účastníci stretnutia vyjadrili svoje uznanie a nadšenie z prezentovanej činnosti a zároveň záujem využívať v budúcnosti informačné zdroje, ktoré budú sprístupnené aj pomocou nášho prezentačného portálu.

Dňa 27.2.2015 občianske združenie eduRoma zorganizovalo seminár pre asistentov učiteľa a odborných zamestnancov škôl. Hlavným cieľom stretnutia bolo sprostredkovať účastníkom aktuálne témy akými sú právo na vzdelanie, diskriminácia a jej ukotvenie v školskej legislatíve, smerovanie vzdelávacej politiky v tejto téme, problém segregácie ako špecifickej formy diskriminácie, objasnenie nástrojov desegregácie, integrácie a inklúzie rómskych žiakov vo vzdelávaní. Súčasťou seminára bola aj prezentácia práce dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Erika Godlová počas hodinovej prednášky predstavila činnosť centra a jeho doterajšie aktivity a zároveň uviedla možnosti využívania zdrojov, ktoré sú umiestnené v študovni romistiky. V druhej časti prednášky účastníci kládli otázky týkajúce sa zberu, prezentácie a využitia digitálnych kultúrnych objektov v ich praxi.

Ďalšími prednášajúcimi boli Mgr. Vlado Rafael,PhD., riaditeľ OZ eduRoma, Mgr. Roman Eštočák z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a doc. PaedDr. Ladislav Horňák, PhD. z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.


 

27.10.2014

Tlačová správa

Prešov, 27. 10. 2014: Národný projekt v gescii Ministerstva kultúry SR s cieľom vybudovať dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (DICRK) ako odborné pracovisko a organizačnú zložku Štátnej vedeckej knižnice v Prešove sa začal dňa 1.9.2011. Testovaciu pilotnú prevádzku ako záverečnú aktivitu projektu knižnica ukončí 31. októbra 2014. Od novembra 2014 začína trvalá udržateľnosť projektu minimálne do roku 2019.

„Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry sa stalo odborným pracoviskom a je súčasťou organizačnej štruktúry Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Centrum si určilo tri základné oblasti dokumentovania – oblasť orálnej histórie, oblasť hudobného dedičstva a oblasť rómskych remesiel,“ uviedla Erika Godlová, vedúca nového útvaru.
Súčasťou odborného pracoviska je prezentačná miestnosť, študovňa romistiky Eleny Lackovej a depozit artefaktov rómskej kultúry. Priestory centra sú vybavené najmodernejšími informačnými technológiami, ktoré budú použité na dokumentovanie rómskej kultúry s cieľom jej digitálneho spracovania, uchovania a prezentácie, pričom moderné technológie budú prístupné aj pre užívateľov knižnice, ktorí hľadajú odborné romistické informácie.

„Úlohou dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry je sústrediť komplexné informácie o rómskej kultúre, histórii, jazyku, tradíciách a iných oblastiach života rómskej komunity na jednom mieste. Vytvorí sa tým jeden prístup k potrebným a požadovaným informáciám o všetkom, čo súvisí s rómskou problematikou a zároveň sa predstaví nový pohľad na kultúru Rómov ako súčasti európskeho kultúrneho dedičstva,“ spresnila E. Godlová.

Výstupmi projektu sú konkrétne prezentovateľné formáty vytvoreného digitálneho obsahu, ktoré budú čoskoro dostupné prostredníctvom on-line služby zavedenej pre širokú užívateľskú verejnosť – prezentačného portálu. Nový digitálny obsah predstavuje rozsiahle informačné portfólio zamerané na šírenie informácií o rómskej kultúre.

Veľmi dôležitou stránkou činnosti DICRK je podpora interkultúrneho dialógu v regióne, organizácia multikultúrnych stretnutí s prezentáciou kultúr jednotlivých etník, podpora debaty a otvorenej diskusie so zameraním na cieľovú skupinu stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, v čom bude pracovisko pokračovať aj v období trvalej udržateľnosti.

„Myšlienka dokumentovania a sprístupňovania všetkého, čo súvisí s kultúrou Rómov, je podľa môjho názoru dobrá. Knižnice sú jediné inštitúcie, ktoré sú schopné najdôslednejšie spracovať akékoľvek dokumenty a následne ich prezentovať, ak majú vytvorené dobré podmienky. Dá sa predpokladať, že neskôr, ak na to budú vytvorené podmienky, sa nebudeme sústreďovať len na kultúru Rómov, ale aj na iné oblasti, ktoré s touto národnosťou súvisia. Bude našou snahou sústreďovať v centre aj informácie mimo kultúry,“ uviedla Valéria Závadská, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Pracovisko má podľa slov V. Závadskej ambíciu stať sa vyhľadávaným zdrojom informácií pre rozličné skupiny používateľov, najmä však akademické a výskumné inštitúcie v rámci Slovenskej republiky, v dlhodobejšej perspektíve počíta so spoluprácou s inými inštitúciami na európskej úrovni.

Ďalšie zámery rozvoja nového pracoviska budú koncepčne spracované, v týchto dňoch sa finalizuje dokument, ktorý bude poskytovať predstavu o cieľoch, úlohách a aktivitách ŠVK na poli rómskej kultúry mni. na najbližších 5 rokov. Ide o Plán rozvoja dokumentačno-informačného centra, ktorého súčasťou bude digitalizačný plán nielen na tvorbu nových „digitaly born“ objektov, ale aj na digitalizovanie už exustujúcich zbierok, ktoré rómsku kultúru prezentujú. Ukončením projektu teda činnosť centra nezaniká, ale nastáva obdobie trvalej udržateľnosti, pričom centrum bude financované z rozpočtu knižnice. Samozrejme, ako uvádza V. Závadská, knižnica sa chce uchádzať a využiť aj mimorozpočtové financovanie.

FAKTY:

 • schválený rozpočet projektu: 1 888 689,97,- €
 • zdroje financovania: ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) a štátny rozpočet SR
 • dokumentovanie v číslach: od II/2013 vyhotovených viac ako 520 hodín 2D a 3D obrazového a zvukového záznamu (viac ako 12 TB dát) a 26 000 fotografií.

Hlavné aktivity projektu:

 1. Rekonštrukcia a interiérové vybavenie DICRK – Cieľom bolo zrekonštruovať budovu na Námestí mládeže č. 4, Prešove a vybaviť ju kancelárskym zariadením. Na túto aktivitu bolo z rozpočtu vyčlenených cca 15 % prostriedkov.
 2. Komplexné technické a technologické vybavenie DICRK – Cieľom bolo vybaviť novovzniknuté centrum zodpovedajúcou technikou a technológiami nevyhnutnými pre jeho správne fungovanie. Vytvorený bol tiež prezentačný portál obsahujúci viaceré možnosti prezentácie výstupov. Na túto aktivitu bolo z rozpočtu vyčlenených cca 34 % prostriedkov.
 3. Pilotná prevádzka DICRK – Cieľom bolo zabezpečiť personálne obsadenie centra a rozbehnutie jeho činnosti vrátene spolupráce s externými expertmi a terénnymi pracovníkmi. Materiálne a personálne boli zabezpečené všetky plánované činnosti a vytvorená možnosť plynulého prechodu do udržateľnosti aktivít centra. Na túto aktivitu bolo z rozpočtu vyčlenených cca 48 % prostriedkov.
 4. Zvyšné 3% rozpočtu projektu boli použité na riadenie a publicitu.

Kontakt pre ďalšie informácie:
Mgr. Valéria Závadská, riaditeľka ŠVK, mob.: 0905 562 651, tel.: 051/2451 102, e-mail: riaditelka(@)svkpo.gov.sk

 

26.10.2014

Prezentácia národného projektu na pôde Prešoveskej univerzity

Dňa 15.10.2014 sa v priestoroch Prešovskej univerzity v Prešove konala prezentácia výstupov a aktivít národného projektu Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Jeho hlavným cieľom bolo zriadenie rovnomenného pracoviska, ktoré ako súčasť Štátnej vedeckej knižnice v Prešove má za úlohu mapovať, dokumentovať, spracovávať a prezentovať prejavy živej rómskej kultúry na Slovensku. Prezentácia sa konala ako jedno z viacerých podujatí k ukončeniu národného projektu, najmä s cieľom priblížiť sa širšej verejnosti a dostať sa do povedomia ľudí, ktorí sa rómskou témou zaoberajú intenzívne alebo okrajovo, či už kvôli štúdiu alebo z pracovných či výskumných dôvodov. To boli dôvody, pre ktoré sme ako miesto prezentácie projektu zvolili priestor Prešovskej univerzity, kde sa prezentovala aj novovzniknutá študovňa romistiky. Predpokladáme, že jej služby môžu mnohí študenti privítať a intenzívne využívať.

Na prezentácii bola k dispozícii tlačená, aj elektronická verzia knihy Rómska hudba na Slovensku/O Roma bašaven, ktorú si mohli záujemci prezrieť na dotykovom počítači, vypočuť si audio a videonahrávky. V rámci prezentácie sme na výstavných tabuliach prezentovali aj 3D fotografie, ktoré si mohli návštevníci pozrieť cez 3D okuliare ako ukážku technológií využívaných pri dokumentovaní. Súčasťou prezentácie boli aj ukážky máp osídlenia obcí na Slovensku rómskou menšinou získané z Atlasu rómskych komunít, ktoré nám na prezentačné účely zapožičala Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky Fakulty humanitných a prírodných vied. Celé podujatie sa zaznamenávalo na 3D kameru, ktorú si mohli záujemcovia pozrieť a získať informácie o práci s takouto technikou od zamestnancov knižnice. Súčasťou prezentácie bola aj pozvánka na Otvorený deň DICRK, ktorý sa uskutoční 28.10.2014 v priestoroch centra pre širokú verejnosť, a poskytnutie prezentačného materiálu o DICRK.
 

 

12.9.2014

Hudobno-spevácko-tanečný workshop Romano hangóro (Rómsky hlások)

Po multižánrovom remeselno-hudobnom workshope, ktorý sa uskutočnil v dňoch 18.-19.júla 2014, realizovalo dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry ŠVK v spolupráci s občianskym združením Centrum sociálnej pomoci mladým v Lučenci (CESPOM) v dňoch 24.-25. augusta v poradí druhý workshop. Tentokrát na tému hudba, spev a tanec.

Štátna vedecká knižnica v Prešove si za partnera svojho druhého workshopu vybrala OZ CESPOM, ktoré sa rómskej mládeži v oblasti kultúry venuje od roku 2003. Toto združenie bolo založené vo februári v roku 2002 ako nezisková verejnoprospešná organizácia, ktorej cieľom je pomáhať sociálne odkázaným ľuďom začleniť sa do riadneho spoločenského života. V roku 2003 zakúpilo budovu v Lučenci, v ktorej zriadilo Komunitné centrum pre obyvateľov okresu. V ňom sa stretávajú obyvatelia (hlavne študenti a nezamestnaní) vo veku od 4 do 50 rokov pochádzajúci zo sociálne slabého prostredia, navštevujú jednotlivé kluby a zúčastňujú sa na projektových aktivitách, ktoré sa v Komunitnom centre realizujú.

Aktivity sú určené pre územné rozloženie okresov Lučenec a Poltár, pričom niektoré z programov, hlavne kultúrne, napr. usporiadanie celoslovenskej registrovanej súťaže v speve populárnej piesne Rómsky hlások, sú celoslovenského charakteru. Rómsky hlások je celoštátna, trojstupňová postupová súťaž v oblasti spevu, t.j. od regionálnej, cez krajskú až po štátnu. Bola zaregistrovaná v roku 2003 na Ministerstve školstva. Mladí umelci mali možnosť prezentovať svoje umenie na verejnosti.

Na súťaži Rómsky hlások – Romano hangóro účastníci súťažia so spevom rómskych, ale aj moderných piesní rôznych žánrov. Samotnej súťaži predchádza každoročne niekoľkodňový tvorivý tábor, na ktorom sa deti s pomocou lektorov pripravujú na samotnú súťaž.

„Súťaž má vysokú spevácku úroveň a je vidieť, že organizátori podujatia každý rok nájdu a ukážu verejnosti skutočné spevácke talenty, ktoré dokážu odspievať nielen rómske piesne, ale tiež svetové hity. Aj preto sme s touto organizáciou spolupracovali na našom spoločnom workshope,“ uviedla Erika Godlová, vedúca DICRK.

Workshop bol zameraný na nácvik tanečných choreografií pod odborným vedením lektorov. Celkovo 15 detí nacvičovalo spoločnú choreografiu k záverečnej piesni podujatia Rómsky hlások. Deti odborne viedla Zora Abrahámová z občianskeho združenia Výzva pre teba (Zvolen), ktorá sa profesionálne venuje výuke tancov. Spolu so svojim bratom Júliusom Abrahámom sa venovali aj choreografii rómskych tancov. Fotografia nižšie je práve z nácviku tanca k záverečnej piesni.

Okrem tanca sme sa počas workshopu venovali aj nácviku vlastnej komponovanej skladby účastníkmi workshopu. Táborovú skladbu odborne viedol Igor Suriak, ktorý sa profesionálne venuje komponovaniu hudby a spevu a je zároveň autorom hudobného podkladu spoločnej piesne. Každý súťažiaci si do piesne pripravil vlastný vstup, pričom skladba je viacjazyčná a ladená v duchu popu, rapu, rnb. Samotný spev viedli Štefan „Pišta“ Bartuš, Sahim Demir, Kamila Rácová, Jolana Oláhová a Slávka Oláhová.

Choreografia počas záverečnej piesne súťaže

 

4.9.2014

Tlačová správa

Prešov, 4.9.2014: 2014: Národný projekt v gescii Ministerstva kultúry SR s cieľom vybudovať dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (DICRK) ako odborné pracovisko a organizačnú zložku Štátnej vedeckej knižnice v Prešove sa začal dňa 23. 2. 2012, kedy bola uzavretá zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Testovaciu pilotnú prevádzku ako záverečnú aktivitu projektu knižnica ukončí 30. septembra 2014, počnúc prvým októbrom začne obdobie trvalej udržateľnosti.

„Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry sa stalo odborným pracoviskom a je súčasťou organizačnej štruktúry Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Centrum si určilo tri základné oblasti dokumentovania – oblasť orálnej histórie, oblasť hudobného dedičstva a oblasť rómskych remesiel,“ uviedla Erika Godlová, vedúca nového útvaru.

Súčasťou odborného pracoviska je prezentačná miestnosť, študovňa romistiky Eleny Lackovej a depozit artefaktov rómskej kultúry. Priestory centra sú vybavené najmodernejšími informačnými technológiami, ktoré budú použité na dokumentovanie rómskej kultúry s cieľom jej digitálneho spracovania, uchovania a prezentácie, pričom moderné technológie budú prístupné aj pre užívateľov knižnice, ktorí hľadajú odborné romistické informácie.

„Úlohou dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry je sústrediť komplexné informácie o rómskej kultúre, histórii, jazyku, tradíciách a iných oblastiach života rómskej komunity na jednom mieste. Vytvorí sa tým jeden prístup k potrebným a požadovaným informáciám o všetkom, čo súvisí s rómskou problematikou a zároveň sa predstaví nový pohľad na kultúru Rómov ako súčasti európskeho kultúrneho dedičstva,“ spresnila E. Godlová.

Výstupmi projektu sú konkrétne prezentovateľné formáty vytvoreného digitálneho obsahu, ktoré budú čoskoro dostupné prostredníctvom on-line služby zavedenej pre širokú užívateľskú verejnosť – prezentačného portálu. Nový digitálny obsah predstavuje rozsiahle informačné portfólio zamerané na šírenie informácií o rómskej kultúre.

Veľmi dôležitou stránkou činnosti DICRK je podpora interkultúrneho dialógu v regióne, organizácia multikultúrnych stretnutí s prezentáciou kultúr jednotlivých etník, podpora debaty a otvorenej diskusie so zameraním na cieľovú skupinu stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, v čom bude pracovisko pokračovať aj v období trvalej udržateľnosti.

„V rámci tejto oblasti sme už realizovali kultúrne podujatia a pripravujeme ďalšie s cieľom priblížiť rómsku kultúru rómskej i väčšinovej spoločnosti a podporiť tak búranie predsudkov,“ vysvetlila E. Godlová.

„Myšlienka dokumentovania a sprístupňovania všetkého, čo súvisí s kultúrou Rómov, je podľa môjho názoru dobrá. Knižnice sú jediné inštitúcie, ktoré sú schopné najdôslednejšie spracovať akékoľvek dokumenty a následne ich prezentovať, ak majú vytvorené dobré podmienky. Dá sa predpokladať, že neskôr, ak na to budú vytvorené podmienky, sa nebudeme sústreďovať len na kultúru Rómov, ale aj na iné oblasti, ktoré s touto národnosťou súvisia. Bude našou snahou sústreďovať v centre aj informácie mimo kultúry,“ uviedla Valéria Závadská, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Prešove.

Pracovisko má podľa slov V. Závadskej ambíciu stať sa vyhľadávaným zdrojom informácií pre rozličné skupiny používateľov, najmä však akademické a výskumné inštitúcie v rámci Slovenskej republiky, v dlhodobejšej perspektíve počíta so spoluprácou s inými inštitúciami na európskej úrovni.

FAKTY:

 • schválený rozpočet projektu: 1 888 689,97,- €
 • zdroje financovania: ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) a štátny rozpočet SR
 • dokumentovanie v číslach: od II/2013 vyhotovených viac ako 460 hodín 2D a 3D obrazového a zvukového záznamu (viac ako 12 TB dát) a 26 000 fotografií.

Hlavné aktivity projektu:

 1. Rekonštrukcia a interiérové vybavenie DICRK – cieľom bolo zrekonštruovať budovu na Námestí Mládeže č. 4, Prešove a vybaviť ju interiérovým zariadením potrebným pre prácu centra. Na túto aktivitu bolo z rozpočtu vyčlenených cca 15 % prostriedkov.
 2. Komplexné technické a technologické vybavenie DICRK – cieľom bolo vybaviť novovzniknuté centrum zodpovedajúcou technikou a technológiami nevyhnutnými pre správne fungovanie centra z pohľadu informatizácie a digitálnych technológií. Vytvorený bol tiež portál centra obsahujúci viaceré možnosti prezentácie výstupov. Na túto aktivitu bolo z rozpočtu vyčlenených cca 34 % prostriedkov.
 3. Pilotná prevádzka DICRK – cieľom bolo zabezpečiť personálne obsadenie centra a rozbehnutie jeho činnosti vrátene spolupráce s externými expertmi a terénnymi pracovníkmi. Materiálne a personálne boli zabezpečené všetky plánované činnosti a vytvorená možnosť plynulého prechodu do udržateľnosti aktivít centra. Na túto aktivitu bolo z rozpočtu vyčlenených cca 48 % prostriedkov.
 4. Zvyšné 3% rozpočtu projektu boli použité na riadenie.


18.-19.7.2014

REMESELNO–VÝTVARNÝ WORKSHOP „KAŠT – ĽIL – JILO“ (Drevo – papier – srdce)
je multižánrové podujatie zamerané na prácu s drevom a papierom, so sprievodným hudobným a divadelným programom. Toto podujatie sa konalo ako jedna z činností v rámci implementácie Aktivity č. 3 Pilotná prevádzka národného projektu Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry. Organizačným partnerom podujatia bolo občianske združenie Horúci tím z obce Čičava v okrese Vranov nad Topľou. Cieľom workshopu bolo priblížiť rezbárske a košikárske remeslo mladej generácii obyvateľov obce Čičava (rómskych aj nerómskych) s využitím tradičného materiálu – dreva a netradičného košikárskeho materiálu – papiera.

Občianske združenie Horúci tím vytvára veľmi dobré podmienky pre voľnočasové aktivity rómskej mládeže, podporuje činnosť hudobných kapiel, skautskú formáciu, divadelné kluby, radcovskú školu, formačné skupiny dospelých, realizuje biblickú školu LEHA, zabezpečuje evanjelizáciu v osadách a organizuje duchovné kurzy. Je organizátorom festivalu FESTROM. Toto občianske združenie zároveň založilo a úspešne prevádzkovalo chránenú rómsku rezbársku dielňu s názvom RomaArt, ktorej činnosť bola v rámci pilotnej prevádzky DICRK dokumentovaná v roku 2013. Občianske združenie Horúci tím ma celoslovenskú pôsobnosť, jeho činnosť je však prevažne zameraná na lokality, kde žijú rómski občania, a to hlavne obce Bystré, Hlinné, Soľ, Čaklov, Čemerné, Čičava, Vranov nad Topľou či Kamenná Poruba. V roku 2010 získalo toto združenie ocenenie „Gypsy Spirit“ od medzinárodnej poroty v kategórii „Mimoškolské vzdelávacie aktivity“. Iniciátorom vzniku chránenej rezbárskej dielne RomaArt bol grécko-katolícky kňaz Martin Mekel. V rámci grécko-katolíckeho formačného centra v Čičave pracuje s rómskymi komunitami už niekoľko rokov, s čím súvisí aj podpora objavovania toho, čím dokážu pomôcť ľudia jeden druhému. Niektorí v sebe objavili práve výtvarné sklony a dostali tak možnosť realizovať sa. Dielňa sa zameriava na výrobu kvalitných a originálnych výrobkov z dreva a iných prírodných materiálov. Používajú jednoduché pracovné postupy, pričom sa snažia o vysokú kvalitu a originalitu. Ich výrobky sú vhodné tak do interiéru ako aj do exteriéru. V súčasnosti už dielňa nemá prostriedky na zamestnávanie rezbárov a výrobu spúšťa až pri konkrétnych objednávkach. Aj preto sme sa rozhodli realizovať remeselný workshop práve v tejto rómskej komunite. Vyučilo sa tu totiž päť úspešných rezbárov z Čičavy a Soli.

Zamestnanci dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry sa podieľali na príprave workshopu a počas dvoch dní jeho trvania digitálne zdokumentovali jeho priebeh – výrobu rezbárskych výrobkov ako aj tvorbu čičavských košikárok. Záznam bude spracovaný ako prezentovateľný e-born.
 

Program workshopu:

18.7.2014
Téma: Brána do srdca
Dve skupiny rezbárov pod vedením dvoch lektorov, ktorých úlohou bolo vytvoriť dve dielka vyjadrujúce zadanú tému. Úlohou lektorov v každej skupine bolo pri výrobe dielka naučiť účastníkov základnej práci s drevom, ukázať a vysvetliť jednotlivé techniky, popísať a ukázať vhodné druhy a dreva a jeho prípravu, ukázať pracovné nástroje a predviesť ich použitie. Prvá pracovná skupina pod vedením lektora Michala Jarku sa venovala tvorbe dreveného srdca. Lektor deťom vysvetlil postup výroby a tiež drevo, ktoré je vhodné na prácu. Odbornejšie práce vykonal lektor, menej náročné práce – najmä brúsenie brúsnym papierom vykonávali deti.

Druhá skupina pod vedením Lukáša Jarku sa venovala výrobe kresťanskému objektu – výrobe kríža. Taktiež boli vysvetlené techniky, ktoré sa pri výrobe používajú a vhodnosť typu dreva na daný výrobok.
Sprievodným podujatím bol nácvik divadelného predstavenia divadla DIK.

 

19.7.2014
Téma: Tradičné košíky po novom – z papiera

Rómske ženy v obci Čičava sa tradične venujú aj pleteniu košíkov. V posledných rokoch sa do tejto tradičnej činnosti vniesla nová technika, ktorá ako materiál využíva papier a medzi miestnymi ženami sa stala veľmi obľúbenou. Počas tohto dňa sa s nami rómske ženy podelili o svoje zručnosti pri výrobe papierových košíkov a iných úžitkových predmetov z tohto materiálu. Zamerali sa na tvorbu dekoratívnych ako aj úžitkových predmetov z papiera. Pod vedením Ivety Jarkovej a Adely Ďuďovej sa dievčatá mohli priučiť remeslu pletenia košíkov z papiera. Témou bola výroba srdca. Bola zvolená ľahšia a časovo nenáročná technika pletenia.

Sprievodným podujatím tohto dňa bolo vystúpenie hudobnej skupiny Lond z neďalekej obce Soľ.


 

25.6.2014

Štátna vedecká knižnica v Prešove na oslavách vstupu Slovenska do Európskej únie

V rámci osláv 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie sa na Slovensku uskutočnila v priebehu mája séria prezentačných podujatí s názvom ROAD SHOW, ktorej hlavným organizátorom bolo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Do prezentačných podujatí sa zapojil aj OPIS (Operačný program Informatizácia spoločnosti), pričom vo vlastnom prezentačnom stane mohli návštevníci nájsť materiály o jednotlivých projektoch financovaných prostredníctvom tohto operačného programu, ktoré predstavujú tri základné osi v celkovej alokácii 843 595 405 € na roky 2007-2014:

 • elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb (eGOV služby alebo efektívna verejná správa),
 • rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (digitalizácia národného a kultúrneho dedičstva),
 • zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu (broadband alebo internet pre všetkých = zavedenie vysokorýchlostného internetu do tzv. bielych miest Slovenska, kde komerční operátori nemajú záujem ho zavádzať).

Na celoslovenskom podujatí bol prezentované aj národné projekty v gescii Ministerstva kultúry SR, vrátane národného projektu Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Cieľom tohto projektu bolo zriadenie nového pracoviska s rovnakým názvom, ktoré je novým odborným útvarom Štátnej vedeckej v Prešove. Návštevníkom prezentačného stanu v Prešove, Košiciach a Spišskej Novej Vsi, ale aj v iných mestách na Slovensku bol poskytnutý informačný leták o národnom projekte. Zároveň si účastníci podujatia mohli pozrieť aj fotografickú prezentáciu o aktivitách projektu, ktorá bola prezentovaná počas celého dňa na LCD obrazovke.

ROAD SHOW sa začala v stredu 30. apríla 2014 o 10.00 h na Hlavnom námestí v Bratislave a pokračovala v priebehu mája v ďalších slovenských mestách:

 • 7.5. na Námestí SNP v Banskej Bystrici,
 • 9.5. pri Dolnej Bráne v Košiciach,
 • 13.5. na Hlavnej ulici v Prešove,
 • 14.5. na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi,
 • 15.5. na Námestí Sv. Egídia v Poprade,
 • 16.5. na Hlinkovom námestí v Žiline,
 • 17.5. na Svätoplukovom námestí v Nitre,
 • 19.5. na Mierovom námestí v Trenčíne a
 • 20.5. na Námestí gen. Klapku v Komárne.

Zamestnanci dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry ŠVK sa osobne zúčastnili prezentácií v Prešove, Košiciach a Spišskej Novej Vsi, kde sa stretli s množstvom záujemcov z radov občanov, ktorým priamo poskytli informácie o prebiehajúcich aktivitách ako aj o plánovaných výstupoch.


 

27.1.2014

Pilotná prevádzka DICRK počas realizácie národného projektu

Ak sme už uviedli, súčasťou projektu je spolupráca s externými spolupracovníkmi. Každú prioritnú oblasť vykrývajú 5-členné skupiny expertov, pre každú zadefinovanú tému jedna skupina, ktorá z odborného hľadiska vykrýva každú oblasť.

Expertné skupiny identifikujú prioritné oblasti dokumentácie prejavov živej kultúry Rómov na území Slovenska, príp. možné súkromné zdroje Po zhodnotení ich hodnoty a dostupnosti vypracujú plán zberu artefaktov za účelom ich digitalizácie a postprocessingu v období trvalej udržateľnosti tak, aby dokumentácia o všetkých prejavoch tradičnej rómskej kultúry bola čo najrozsiahlejšia.

Knižnica v rámci implementácie projektu zamestnáva aj 20 terénnych spolupracovníkov, prevažne rómskych študentov vysokých škôl alebo študentov rozličných vysokých škôl a odborov zameraných hlavne na súvisiace oblasti ako sú sociálna práca, etnológia, etnografia, kulturológia a iné, ktorí fyzicky zabezpečujú zber materiálu v lokalitách Slovenska a budú dostatočne schopní používať etnicky citlivý prístup a zároveň budú aspoň čiastočne jazykovo vybavení na to, aby komunikácia s členmi etnika bola zrozumiteľná a produktívna.

Realizovaný proces mapovania, identifikácie a zberu nehmotných prejavov rómskej kultúry je zložitý. Začína prvým krokom – kategorizáciou jednotlivých prejavov a zhodnotením ich intelektuálneho významu, pretože nie všetko, čo sa sprvu javí ako prejav rómskej kultúry, je natoľko zaujímavé a osobité, že je hodné dokumentovania. Po absolvovaní tohto prvého kroku sa realizuje samotný zber, čiže fyzické nahrávanie priamo v teréne, vo vybraných lokalitách. Od februára 2013 po nástupe ostatných všetkých zamestnancov DICRK sa postupne začal zber materiálu realizovať.

Do konca októbra sa uskutočnilo množstvo nahrávaní (nahrávky spomienkových rozprávaní v rámci orálnej histórie, nahrávky hudobnej a tanečnej produkcie alebo záznamy procesu remeselnej výroby a záznamy výtvarnej tvorby), napr.:

 • výtvarná tvorba rómskych detí a ich učiteľov v obci Jarovnice, výtvarná tvorba street artistu Jozefa Feča z Kračúnoviec,
 • výstava fotografií s názvom Skutoční ľudia,
 • spomienkové rozprávanie s pamätníkom z obce Soľ, okres Vranov n/Topľou,
 • rozhovor s najstarším rómskym kováčom Viliamom Šarkozym, tvorba rómskeho rezbára Ondreja Gadžora z Košíc, činnosť umeleckej rezbárskej dielne RomaArt v Čičave, okres Vranov n/Topľou, kováčstvo v meste Klenovec, kde pôsobí rómsky kováč Igor Radič, otvorenie rómskej remeselnej dielne v Krompachoch,
 • festival rómskych remesiel v Dunajskej Lužnej (kováčov, rezbárov, košikárov i výrobcu hudobných nástrojov),
 • predstavenia profesionálneho rómskeho divadla Romathan v Košiciach,
 • koncerty dievčenskej hudobnej skupiny Sabrosa z Bardejova, dievčenskej kapely Luna z Martina a hudobnej kapely Duo Farsa zo Sabinova,
 • nahrávka vlastnej pôvodnej tvorby zoskupenia Duda Band v Sabinove,
 • spevácka súťaž detských talentov Liptovskom Hrádku, talentová súťaž spevákov Romano Hangoro v Lučenci,
 • vystúpenie rómskeho spevácko-tanečného súboru pod vedením Ivana Akimova z Kežmarku,
 • hudobné vystúpenie klaviristu Alexandra Berkiho, študenta Súkromného konzervatória Hnúšti, tvorba rómskeho klaviristu Miroslava Rácza zo Želiezoviec,
 • rómske festivaly: Rómsky festival v Prešove, Balval Fest v Kokave nad Rimavicou, Cigánsky Bašavel na hrade Červený Kameň pri Pezinku, rómsky festival Terňipen v Snine, multikultúrny festival v meste Poltár,
 • spomienková slávnosť Biháriho dni v Dunajskej Strede spojená s kultúrnym programom hudobno-speváckeho charakteru,
 • nahrávky autentických rómskych piesní rómskych speváčok a rómskej komunity z obce Žehňa, okres Prešov,
 • krst knihy rómskej spisovateľky Eriky Hornákovej atď.

Okrem toho sa počas tohto obdobia snažili o mapovanie rôznych dokumentov a artefaktov dokumentujúcich tradičnú i súčasnú rómsku kultúru tak, aby ich bolo možné spracovať v rámci trvalej udržateľnosti, napr. artefakty vo vlastníctve občianskeho združenia Jekhetane-Spolu v Prešove, prevažne išlo o 3D a 2D hmotné výtvarné diela (obrazy a sochy).
 

11.11.2013

Medzinárodný deň rómskeho jazyka

Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (DICRK), oddelenie Štátnej vedeckej knižnice v Prešove si pripomenulo 5. výročie Medzinárodného dňa rómskeho jazyka. Zamestnanci centra pripravili pre záujemcov diskusiu s odborníkmi, ktorí sa rómskemu jazyku venujú profesionálne.

„Túto príležitosť využívame na to, aby sme rómsky jazyk v rozličných jeho podobách, formách využitia a variantoch prezentovali verejnosti tak, ako je zdokumentovaný v digitálnych materiáloch zozbieraných a spracovaných pracovníkmi dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry. Práve rómsky jazyk ako komunikačný nástroj aj ako spôsob umeleckého vyjadrenia je našou podstatnou záujmovou oblasťou,“ uviedla Erika Godlová, vedúca DICRK.

Slávnostný akt vyhlásenia 5. novembra za Medzinárodný deň rómskeho jazyka bol súčasťou medzinárodnej konferencie lingvistov, pedagógov, žurnalistov a lídrov rómskych organizácií z 15 štátov Európy v Záhrebe 3.- 5. novembra 2009. Jej iniciátorom bolo združenie KALI SARA a jej predseda Veljko Kajtazi, autor prvého rómsko-chorvátskeho a chorvátsko-rómskeho slovníka. 

„My, účastníci, lingvisti, pedagógovia, žurnalisti, lídri rómskych organizácií z 15 štátov, ktorí sme boli v Záhrebe na konferencii o jazyku v dňoch 3. až 5. novembra, sme prijali deklaráciu: 5. november nech je Medzinárodným dňom rómskeho jazyka,“ odznelo v roku 2009 na konferencii v Záhrebe.

Táto deklarácia bola vyjadrením nezlomnej vôle Rómov. „V Európe žije viac ako 12 miliónov Rómov a ich situácia je veľmi ťažká. Sledujeme šírenie fašizmu a nacionalizmu, ktoré je v rozpore s našou kultúrou a jazykom. Preto, my, Rómovia, sa obávame, že náš jazyk, pre náš život veľmi dôležitý a posilňujúci našu etnickú identitu, bude zabudnutý medzi Rómami a inými ľuďmi,“ vyhlásili lídri z 15 štátov Európy.

Zo Slovenska Deklaráciu v roku 2009 podpísala Anna Koptová, zriaďovateľka súkromnej základnej školy a súkromného gymnázia, o rok neskôr sa k Deklarácii pripojila aj Jarmila Vaňová, štatutárna zástupkyňa Rómskeho mediálneho centra. 

„O tom, že piaty november je Svetovým dňom rómskeho jazyka vie len veľmi málo ľudí. Je to aj kvôli tomu, že tento deň si pripomíname od roku 2009. Tento deň je pre nás Rómov veľmi dôležitý. Som rada, že toto podujatie, ktoré pripravila Štátna vedecká knižnica, je na východe Slovenska, kde rómčina je opodstatnená a hovorí ňou veľa Rómov,“ uviedla počas diskusie Jarmila Vaňová.

Svoje skúsenosti s jazykom priblížil aj Ing. Igor Dužda, ktorý bol dlhoročným redaktorom rómskeho národnostno-etnického vysielania v Slovenskom rozhlase. „Každý by mal ovládať spisovný jazyk, no nikto by nám nemal upierať právo používať a rozvíjať aj svoj materinský jazyk,“ dodal I. Dužda. 

Podujatia, ktoré sa konalo dňa 6.11.2013 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Prešove sa zúčastnilo približne 42 poslucháčov odboru sociálna práca z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, spoločne so svojou supervízorkou, PhDr. Stanislavou Hunyadiovou, PhD. V našich priestoroch sme zároveň privítali národných koordinátorov dvoch národných projektov z oblasti podpory integrovaného vzdelávania rómskych detí a ich spolupracovníkov aj z radov mimovládnych organizácií.

20. 8. 2013

Tlačová správa

Prešov, 22. 08. 2013: Národný projekt v gescii Ministerstva kultúry SR s cieľom vybudovať dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry (DICRK) ako odborné pracovisko a organizačnú zložku Štátnej vedeckej knižnice v Prešove sa začal dňa 23. 2. 2012, kedy minister kultúry SR svojim podpisom potvrdil zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Aktivity projektu budú trvať do 31. 12. 2013.

Úlohou dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry je sústrediť komplexné informácie o rómskej kultúre, histórii, jazyku, tradíciách a iných oblastiach života rómskej komunity na jednom mieste. Vytvorí sa tým jeden prístup k potrebným a požadovaným informáciám o všetkom, čo súvisí s rómskou problematikou a zároveň sa predstaví nový pohľad na kultúru Rómov ako súčasti európskeho kultúrneho dedičstva.

„Štátna vedecká knižnica v Prešove sa orientuje na budovanie fondov odbornej a vedeckej literatúry a v rámci špecializácie aj na budovanie fondov národnostných menšín, konkrétne Rusínov a Ukrajincov. Zameriavame sa aj na fondy slavistickej literatúry, resp. literatúry všetkých slovanských národov. Naša pôsobnosť realizovaním tohto projektu sa rozšírila aj na oblasť dokumentovania všetkého, čo súvisí s kultúrou rómskej národnostnej menšiny. Ešte v roku 2006-2007 bolo rozhodnuté, že tento projekt bude pridelený našej knižnici, no nikto z kompetentných v tej dobe podľa môjho názoru netušil, čo má byť obsahom projektu. Prvý návrh obsahu bol v štúdii uskutočniteľnosti v roku 2009. Poverenie od ministra kultúry na prípravu a implementáciu národného projektu sme dostali v roku 2011. Hľadali sme človeka, ktorý by bol schopný čo najlepšie sa popasovať s témou projektu a naplniť obsah,“ uviedla Mgr. Valéria Závadská, riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Prešove.

Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry je odborným pracoviskom a je súčasťou organizačnej štruktúry Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Centrum si určilo tri základné oblasti dokumentovania – oblasť orálnej histórie, oblasť hudobného dedičstva a oblasť rómskych remesiel. Súčasťou pracoviska je aj prezentačná miestnosť, študovňa Eleny Lackovej a depozit artefaktov rómskej kultúry.

„Tieto artefakty sa v súčasnosti v prevažnej miere nachádzajú vo vlastníctve súkromných osôb, mimovládnych organizácií a rozličných kultúrnych a spoločenských združení. Nie sú katalogizované, systematicky popísané a spracované tak, aby mohli byť efektívne využívané konečnými užívateľmi. Týmto vzniká potreba koncentrovanej dokumentácie prejavov hmotnej a nehmotnej rómskej kultúry a kvalitnej prezentácie živej rómskej kultúry,“ vysvetlila Erika Godlová, vedúca DICRK.

Výstupmi projektu budú konkrétne prezentovateľné formáty vytvoreného digitálneho obsahu, ktoré budú dostupné pomocou on-line služby zavedenej pre širokú užívateľskú verejnosť. Tieto budú predstavovať rozsiahle informačné portfólio zamerané na šírenie informácií o rómskej kultúre. Okrem zvýšenia informačnej gramotnosti používateľov projekt umožní aj zvýšenie kompetencií personálu tak, aby jeho výstupom boli erudovaní zamestnanci schopní spracovávať informácie súvisiace s problematikou rómskeho etnika v rozličných vedných odboroch.

Projekt predpokladá využitie výstupov a výsledkov projektu nielen počas realizácie, ale aj v budúcnosti predovšetkým zástupcami z akademického prostredia, a to prostredníctvom pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti špecializovaných ústavov v SR venujúcich sa výučbe, vede a výskumu v oblasti rómskej kultúry, ale v rámci trvalej udržateľnosti aj vedeckovýskumným úlohám orientovaným na širokú škálu multidisciplinárnych vedeckých a odborných tém spojených s rómskym etnikom.

Veľmi dôležitou stránkou činnosti DICRK je podpora interkultúrneho dialógu v regióne, organizácia multikultúrnych stretnutí s prezentáciou kultúr jednotlivých etník, podpora debaty a otvorenej diskusie so zameraním na cieľovú skupinu stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže. DICRK má na pamäti európsky kontext a postupne nadväzuje komunikáciu s podobnými inštitúciami zaoberajúcimi sa dokumentovaním rómskej tradičnej a živej kultúry v rámci štátov Európskej únie za účelom spolupráce, výmeny informácií a prezentácie výsledkov na medzinárodnej úrovni.

„Myšlienka dokumentovania a sprístupňovania všetkého, čo súvisí s kultúrou Rómov, je podľa môjho názoru dobrá. Knižnice sú jediné inštitúcie, ktoré sú schopné najdôslednejšie spracovať akékoľvek dokumenty a následne ich prezentovať, ak majú vytvorené dobré podmienky. Časom sa možno nebudeme sústreďovať len na kultúru Rómov, ale aj na iné oblasti, ktoré s touto národnosťou súvisia,“ dodala V. Závadská.

Pracovisko má ambíciu stať sa vyhľadávaným zdrojom informácií pre rozličné skupiny používateľov, najmä však akademické a výskumné inštitúcie v rámci Slovenskej republiky, v dlhodobejšej perspektíve počíta s dostupnosťou a spoluprácou s inými inštitúciami na európskej úrovni.

NIEKOĽKO FAKTOV:

 • schválený rozpočet projektu: 1 913 406,46 €
 • zdroje financovania: štátny rozpočet a ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja)
 • personálne zabezpečenie: 8 interných zamestnancov, 35 externých pracovníkov
 • dokumentovanie v číslach: od II/2013 vyhotovených 157 hodín 2D a 3D obrazového záznamu (viac ako 4 500 GB) a 5 000 fotografií

 

15. 8. 2013

Zriadenie nového pracoviska

Po podpísaní zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ŠVK začala s realizáciou jednotlivých naplánovaných aktivít:

 1. Rekonštrukcia a interiérové vybavenie DICRK
 2. Komplexné technické a technologické vybavenie DICRK
 3. Pilotná prevádzka DICRK

V rámci prvej aktivity sa uskutočnilo verejné obstarávania na zhotoviteľa stavby, ktorým sa stala spoločnosť DAG SLOVAKIA a.s. Prešov. Dňom 5. 10. 2012, kedy bola podpísaná Zmluva o dielo na zhotovenie stavby sa začala 5-mesačná rekonštrukcia budovy, ktorú knižnica zakúpila v roku 2010 pre účely realizácie národného projektu. Rekonštrukcia bola ukončená 8. 3. 2013 preberacím konaním zhotoveného diela a kolaudačným rozhodnutím zo dňa 18. 3. 2013 získala knižnica povolenie k užívaniu stavby. Následne sa začalo so zariaďovaním priestorov kancelárskym vybavením, ktoré bolo ukončené ku koncu mája 2013, čím sa vytvorili podmienky aj pre fyzické zriadenie dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry ako nového organizačného útvaru.

 

V rámci druhej aktivity v priebehu decembra 2012 až marca 2013 bola dodaná časť technických zariadení, ktoré boli zabezpečené v rámci centrálneho verejného obstarávania v rezorte kultúry. Tieto zariadenia (počítačové stanice, kamery, diktafóny atď.) boli nevyhnutné pre vytvorenie správnych pracovných podmienok pre nových zamestnancov.

V júni 2012 sa uskutočnilo výberové konanie na pozíciu vedúceho nového útvaru a pozícia bola obsadená od 1. 8. 2012, čím sa začala oficiálne realizovať tretia aktivita projektu – pilotná prevádzka. Výberové konania na ostatné plánované pracovné pozície sa uskutočnili v priebehu 2. polroka 2012 a od 1. 12. 2012 bola obsadená pozícia servisný technik a dňom 1. 2. 2013 boli obsadené pozície:

 • knihovník 1 – oblasť rómskej histórie a literatúry
 • knihovník 2 – oblasť rómskej hudby
 • knihovník 3 – oblasť rómskych remesiel
 • knihovník 4 – oblasť terénnej práce
 • kameraman 1a kameraman 2

Tretia aktivita je súčasne záverečnou aktivitou realizácie projektu, počas ktorej budú otestované inštalované technické zariadenia a softvérové riešenia, aby nástup na ostrú prevádzku po ukončení projektu bol plynulý a bezproblémový. Jej obsahom je:

 1. administratívna činnosť pracoviska (spracovanie potrebných dokumentov pre prevádzku pracoviska, koordináciu pracovných stretnutí, administratívne zabezpečovanie pracovných ciest apod.)
 2. mapovanie a zber prejavov rómskej kultúry v troch identifikovaných oblastiach:
 • orálna história ( nahrávanie spomienkového rozprávania v lokalitách s osídlením rómskym etnikom)
 • hudobné dedičstvo Rómov (nahrávanie rómskej hudobnej produkcie v teréne, resp. s využitím vytvoreného nahrávacieho štúdia)
 • Rómovia a remeslá (dokumentovanie postupov v oblasti rómskych remesiel s dôrazom na kováčstvo)
 1. testovacia prevádzka prezentačného portálu (otestovanie softvérového riešenia portálu, ktorého súčasťou bude tzv. mapová služba, čiže vytvorenie určitej formy mapového portálu ako súčasť prezentácie centra)
 2. dokumentácia a archivovanie prejavov rómskej kultúry (všetky procesy spojené s prácami na sprístupňovaní digitálneho obsahu)

Prijatím nových zamestnancov začalo fungovať nové pracovisko najprv v provizórnych priestoroch, po kolaudácii zrekonštruovaného objektu a zariadení jeho interiéru aj oficiálne na adrese Námestie mládeže č. 4 Prešov.

Spustením pilotnej prevádzky sa začala realizovať obsahová náplň projektu, a to mapovanie, identifikovanie a prvý zber prejavov živej rómskej kultúry v spolupráci s expertnými skupinami vytvorenými pre jednotlivé oblasti.
 

29. 2. 2012

Tlačová správa

Prešov, 29. 02. 2012: Národný projekt v gescii Ministerstva kultúry SR s cieľom vybudovať Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry ako odborného pracoviska a organizačnej zložky Štátnej vedeckej v Prešove sa začal dňa 23.2.2012, kedy minister kultúry SR svojim podpisom potvrdil zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Aktivity projektu budú trvať do 30. 09. 2013.
Štátna vedecká knižnica v Prešove (ďalej len ŠVK) ako univerzálna vedecká knižnica je kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedeckovýskumnej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti. Základným poslaním knižnice je zabezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby a napomáhať ich celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj.

Výstupmi projektu budú konkrétne prezentovateľné formáty vytvoreného digitálneho obsahu, ktoré budú dostupné pomocou on-line služby zavedenej pre širokú užívateľskú verejnosť. Tieto budú predstavovať rozsiahle informačné portfólio zamerané na šírenie informácií o rómskej kultúre. Okrem používateľskej gramotnosti projekt umožní aj zvýšenie kompetencií personálu tak, aby jeho výstupom boli erudovaní zamestnanci schopní spracovávať informácie súvisiace s problematikou rómskeho etnika v rozličných vedných odboroch.

Úlohou Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry je sústrediť komplexné informácie o rómskej kultúre, histórii, jazyku, tradíciách a iných oblastiach života rómskej komunity na jednom mieste. Vytvorí sa tým jeden prístup k potrebným a požadovaným informáciám o všetkom, čo súvisí s rómskou problematikou a zároveň sa predstaví nový pohľad na kultúru Rómov ako súčasti európskeho kultúrneho dedičstva.

Projekt predpokladá využitie výstupov a výsledkov projektu nielen počas realizácie, ale aj v budúcnosti predovšetkým zástupcami z akademického prostredia, a to prostredníctvom pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti špecializovaných ústavov v SR venujúcich sa výučbe, vede a výskumu v oblasti rómskej kultúry, ale v rámci trvalej udržateľnosti aj vedeckovýskumným úlohám orientovaným na širokú škálu multidisciplinárnych vedeckých a odborných tém spojených s rómskym etnikom.

Veľmi dôležitou stránkou činnosti DICRK bude podpora interkultúrneho dialógu v regióne, organizácia multikultúrnych stretnutí s prezentáciou kultúr jednotlivých etník, podpora debaty a otvorenej diskusie so zameraním na cieľovú skupinu stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže. DICRK bude mať na pamäti európsky kontext a postupne nadviaže komunikáciu s podobnými inštitúciami zaoberajúcimi sa dokumentovaním rómskej tradičnej a živej kultúry v rámci štátov Európskej únie za účelom spolupráce, výmeny informácií a prezentácie výsledkov na medzinárodnej úrovni.

Kontakt pre médiá:
Radoslav Slovík
Email: np@svkpo.gov.sk
Telefón: 051 / 2451 114


 posledná aktualizácia 23.9.2015