E-resources

 

I. Licencované elektronické zdroje (dostupné iba v priestoroch knižnice)

EBSCO - výber z mnohých databáz a z rôznych odvetví, plné texty

Gale Military and Intelligence Database - databáza obsahuje kolekciu plných textov z viac ako 500 titulov časopisov s viac ako 7 mil. článkov, z nich je 80% dostupných v plnom texte. Oblasť vojenstvo a spravodajské služby vrátane súvisiacich oblastí ako je letectvo, strojárenstvo, logistika a. i. Produkt umožňuje prepojenie na vybrané plné texty Columbia Electronic Encyclopedia a The World Almanac and Book of Facts. Hľadanie: ľudia, predmety, publikácie

Knovel K - databáza obsahuje plné texty 14 významných príručiek

OECD Factbook - SourceOECD je základná informačná služba OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), on-line sprístupňuje sociálno-ekonomické štatistické dáta členských krajín formou porovnaní časových radov. SourceOECD ponúka dáta formou: databáz, kníh, periodík. Podrobnejšie možno vyhľadávať na platforme OECD iLibrary. Typické medzinárodné štatistiky: Poľnohospodárstvo & Potravinárstvo, Vývoj, Výchova a vzdelávanie, Ekonomika, Zamestnanosť, Energia, Životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj, Financie & Investovanie... a mnoho iných. Výber podľa roka, oblasti – plné texty + tabuľky

PhysMath Central - on-line služba sprístupňujúca vedecko-výskumné články z oblasti fyziky. Vychádza v radách PMC Physics A (jadrová fyzika, kozmológia a ďalšie), PMC Physics B ( atómová, molekulárna a optická fyzika), PMC Biophysics (aplikácia fyziky v biológii, biologické modely vo fyzike a i.). Plné texty, abstrakt

ProQuest Dissertations & Theses (Abstracts) - sprístupňuje viac než 2,5 mil. záznamov o dizertačných a diplomových prácach publikovaných od roku 1861. Ročný prírastok je okolo 80 000 dokumentov. ProQuest publikuje plné texty dizertácií pre viac ako 1400 inštitúcií (z toho viac oko 500 mimo USA) a zhromažďuje bibliografické záznamy o týchto prácach z ďalších 400 inštitúcií (z toho cca 360 mimo USA). Každý dokument obsahuje presnú bibliografickú referenciu (autor, názov, inštitúcia, dátum, predmet, počet strán a informácie o možnosti dodania plného textu) a pre materiály od roku 1980 tiež abstrakt cca 150-350 slov. K viac než 1 mil. záznamom je k dispozícií plný text vo formáte PDF. Aj univerzity v ČR a SR majú možnosť začleniť svoje dizertácie do tohto programu. Participujúcim školám je poskytnutý zdarma i prístup k ich vlastným dizertáciám prevedeným do elektronickej podoby

ProQuest Nursing and Allied Health Source - viac ako 700 časopisov, z toho z viac ako 580 titulov poskytuje plné texty, z oblasti ošetrovateľstvo, cytológia, výživa, onkológia, starostlivosť o deti, farmakológia, verejné zdravotníctvo, rádiológia a prístup k viac ako 11 300 dizertačným prácam z uvedených odborov

ABI/INFORM TRADE & Trade & Industry - telekomunikácie, výpočtová technika, doprava a mnoho ďalších. Obsahuje 1 210 publikácii, skoro všetky sú v plných textoch - dokumenty už od roku 1975

International Statistical Yearbook - najnovšia on-line databáza na Slovensku (spustená v júli r. 2009). Táto databáza je kolekciou informačných štatistických zdrojov producentov OECD, Eurostat, IMF, UNIDO, Štatistický úrad SRN, a. i. Obsahuje viac ako 1 600 000 časových údajov od r. 1960. Ročná aktualizácia

C.E.E.O.L - Central and Eastern European Online Library - je on-line archív, ktorý poskytuje prístup k úplnému zneniu článkov vo formáte PDF z oblasti humanitných a spoločenských vied, ktoré sa týkajú strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Vyhľadávanie podľa oblastí – dole, hľadať podľa tém vľavo periodiká – ďalej podľa krajín

Manuscriptorium - k dispozícii je viac ako 1 500 plnotextových rukopisov starých tlačí a historických máp, čo predstavuje viac ako 650 000 strán. Projekt je súčasťou Pamäti sveta UNESCO

EPI - poskytuje používateľovi v aktuálnom čase on-line prístup k ekonomickým a právnym informáciám. Používateľ vďaka nemu získa potrebné a mnohokrát vzájomne súvisiace informácie na jednom portáli. Vyhľadávanie na rôznych portáloch či z kombinovaných zdrojov (elektronická a tlačená forma) sa tak stáva minulosťou.
EPI Produkty: Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia, Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia, Komentáre k zákonom, Rozhodnutia súdov, Finančný spravodajca, Odborné články, Príklady z praxe, Tlačivá a formuláre, Vzory zmlúv a právnych podaní, Dôvodové správy, Interné firemné predpisy, Verejné súťaže v SR, Verejné súťaže v EÚ, Obchodný vestník
 

II. Nelicencované elektronické zdroje (voľne dostupné aj mimo priestorov knižnice)


Mnohoodborové databázy

Open Access Journals - plné texty z oblastí: obchod, komunikačné štúdie, informačná veda, informatika, informačné systémy, informačné technológie, knihovníctvo, filozofia, psychológia a sociológia

Electronic Journals Library - plnotextové časopisy z rôznych vedných odborov okrem iného aj slavistiky. Pre nás dostupné plné texty vyznačené zeleným a žltým krúžkom (výnimočne červeným). Vyhľadávanie podľa názvu, predmetu...

DOAJ, Directory of open acces Journals - plné texty zo všetkých vedných odborov. Vyhľadávanie podľa názvu, podľa témy, podľa roka...

Gutenberg - plné texty, obsahuje náučnú literatúru, krásnu literatúru aj historické tlače. Literatúra v cca 50 jazykoch. Možnosť vyhľadávať podľa autorov, názvov aj v plných textoch. Obsahuje Top 100 včerajška, Top 100 autori včera, Top knihy za posledných 7 dní, 100 najlepších autorov za 7 dní, Top knihy za 30 dní, 100 najlepších autorov za 30 dní. Ďalšie členenie podľa kategórií: audio knihy( cez počítač), audio knihy (hovorené slovo), kompilácie, dáta hudba - nahrávky, hudba(noty), iné nahrávky obrázky, videá

Otvorená knižnica Beta - vyše 5000 titulov plných textov kníh a časopisov. Obsahuje aj tituly z 18. a 19. storočia

Harrold - plné texty kníh a časopisov zo všetkých vedných odborov, odkazy na množstvo iných databáz. Okrem iného obsahuje dokumenty k dejinám literatúry, jazykovedy, umenia, hiostórie, geografie… ale aj literatúru k dejinám písma, knižnej kultúry, historické dokumenty, náboženstvo, beletria… 

The Free Library - fulltextová databáza zo všetkých vedných odborov

Online Books Page Serials - celosvetová databáza, plné texty článkov v novinách a časopisoch

The Online Books Page Books - celosvetová databáza, plné texty kníh

Elektronická knižnica Univerzity Adelaide - v súčasnosti obsahuje okolo 1500 titulov diel klasickej literatúry, filozofie, vedy a medicíny. Vo formáte HTLM

Russian links - zbierka odkazov na zdroje Ruska. Umenie, kultúra, história, literatúra, hudba, noviny, časopisy, profesijné organizácie... Odkazy obsahujú plné texty kníh, novín a časopisov

Oxford Journals - časopisy Oxford University Press, najnovšie čísla abstraktové, staršie čísla fulltextové

World Digital Library - Svetová digitálna knižnica - členenie podľa kontinentov, krajín, rokov vydania, vedných odborov, druhov dokumentu a inštitúcií, v ktorých sa digitalizovaný dokument nachádza

Krásna literatúra

Fullbooks - krásna literatúra, plné texty kníh abecedne zoradené podľa názvu

Klasicreader - krásna literatúra, plné texty kníh členené podľa žánrov

Infomotions - krásna literatúra, plné texty kníh členené podľa autora, názvu

Klasici - plnotextová on-line internetová knižnica digitálnych diel v slovenskom jazyku – slovenskí klasici, rozprávky, nové diela

Zlatý fond SME - zlatý fond slovenskej literatúry, knižnica denníka Sme. Plné texty najhodnotnejších slovenských titulov

Childrens library - plné texty kníh pre deti. Obsahuje aj diela v chorvátčine, ruštine, nemčine, španielčine, portugalčine...

Knihovníctvo a bibliografia

Australasian Public Libraries and Information Services - štvrťročná publikácia poskytujúca novinky z knihovníctva a informačných vied

Children's Bookwatch - bulletin o hodnotení detskej literatúry

Information Management Journal - vestník Informačný manažment, články od odborníkov v oblasti správy záznamov a informácií

LibraryTrends - každý ročník časopisu pokrýva širokú škálu tém, ktoré sú v zaujímavé pre knihovníkov a pedagógov

The Globe - Globe, austrálsky časopis, obsahuje články, recenzie, správy

La Trobe - La Trobe, vestník založený v r. 1968 priateľmi Štátnej knižnice Victoria (Austrália) s cieľom podporiť jej akvizičnú činnosť

Our-publications - knižničné, informačné a komunikačné štúdia zamerané na rozvojové krajiny

Dlib - príspevky z oblasti knihovníctva

Bibliografický zborník - slovenský Bibliografický zborník

Výchova a vzdelávanie

ERIC  - bibliografické záznamy literatúry o vzdelávaní a neustále sa rozširujúca zbierka plných textov. Abecedný zoznam zahŕňa tituly od roku 1966 do súčasnosti

Náboženstvo

Encyklopedie náboženství - česká encyklopédia náboženstiev

Medicína, ošetrovateľstvo a príbuzné oblasti

PubMed - voľný prístup k plnotextovým článkom v lekárskych časopisoch

Free Medical Information - plnotextová databáza medicínskych kníh, časopisov a štatistických informácií

Free Medical Journals - 1392 plnotextových medicínskych titulov

Free Books 4 Doctors  - 365 knižných medicínskych titulov – plné texty

Reproductive Health - približne 400 plnotextových publikácií o rôznych aspektoch sexuálneho a reprodukčného zdravia

BioMed Central - po bezplatnom zaregistrovaní prístup k množstvu časopisov z biológie, medicíny a súvisiacich odborov

Advanced Registered Nurse Practitioner Care - plnotextové časopisy z ošetrovateľstva

Anesthesiology - časopis Anesthesiology, plnotextový

Medicine_archive_titles - medicínske časopisy, plné texty vo formáte pdf od r. 1996, posledný ročník iba abstrakty

Biológia a príbuzné oblasti

PubMed Central - PMC digitálny archív plnotextových dokumentov z biomedicíny a biológie

LivRe - 3770 titulov z biológie a príbuzných oblastí. Plné texty v portugalčine, španielčine, francúzštine, taliančine a nemčine a angličtine

Free Library: Biological Science

Oxford Journals: Life Sciences - prístup k plným textom pri časopisoch vydaných po r. 1996. Posledné ročníky iba abstrakty. Niektoré časopisecké tituly iba abstrakty.

Matematika

Emis - plnotextová elektronická knižnica matematiky

MathLists - elektronické časopisy, plné texty

Bulletin Mathématique - Bulletin Mathématique. Plné texty od r. 2003 do r.2009

Chémia

ABC Chemistry - chémia - plné texty časopisov aj v ruštine

Právo

Deutsches Rechtswörterbuch - Nemecký slovník práva. Vyhľadáva v 4 databázach, 5 spôsobov indexovania, tvary slov podľa ponuky. Odkaz na príbuzné tvary

EUR-Lex - prístup k právu Európskej únie. Plné texty aj v slovenčine

História

EuroDocs - on-line dokumenty zaoberajúce sa dejinami Európy – plné texty

Mozaika Sme - mozaika storočia denníka Sme - viac ako 400 príspevkov obohatených o fotografie a dobovú tlač – plné texty

Společná česko-slovenská parlamentí knihovna - podľa Dohody o spolupráci pri vytvorení Spoločnej česko-slovenskej digitálnej knižnice medzi Parlamentom České republiky a Národnou radou Slovenskej republiky zo dňa 3. júla 2002 bude knižnica v konečnej podobe obsahovať elektronickú formu úplných textov parlamentných tlačí, tesnopiseckých správ (t. j. doslovné záznamy zo všetkých zasadnutí a hlasovaní) a ďalších parlamentárií od roku 1848 do súčasnosti

Astronómia

Astronomický slovníček - astronomický, výkladový slovník

Slovenská jazykoveda

Ľudovít Štúr - stránka venovaná Ľ. Štúrovi

Slovník cudzích slov - Slovník cudzích slov

Slovník slovenského jazyka - výkladový slovník slovenského jazyka

Geografia, cestopisy

Travel and exploration - cestopisy

Biografické slovníky

Encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku - encyklopedický slovník súčasných spisovateľov na Slovensku. Obsahuje register autorov podľa abecedy, životopisné údaje a popis tvorby

Deutsche biographie - nemecký biografický slovník

Bautz - nemecký biograficko-bibliografický lexikón

Krátky biografický slovník anglickej literatúry - Counsinov krátky biografický slovník anglickej literatúry

Všeobecné encyklopédie

Encyklopédia Sme - encyklopédia SME - články publikované v denníku SME v rubrikách Ľudia, udalosti, miesta, inštitúcie, vynálezy, diela

Co to je - listovanie v encyklopédiách: Ottova encyklopedie, Malá československá encyklopedie, encyklopedie Universum

Co je co - všeobecná encyklopédia, v súčasnosti obsahuje viac ako 100 000 hesiel a takmer 6 500 obrazových alebo zvukových príloh

Wikipédia - Wikipédia, slobodná a otvorená encyklopédia

Krugosvet - všeobecná encyklopédia, ruská

Vysoké Tatry - Tatranská encyklopédia obsahuje približne 500 hesiel zo všetkých oblastí tatranského života a prírody

Hodnotenie kvality časopisov

Eigen factor - hodnotenie kvality časopisov Eigenfactor™ Skóre (EF): Miera hodnoty poskytnutých všetkých článkov publikovaných v danom časopise v roku a (AI): Miera prestíže na základe citovania článkov. Výber z vedných oblastílast update 30.10.2009